logo itpoint.cz

Více než polovina firem nemá vypracovanou bezpečnostní strategii pro elektronické obchodování

Společnost Ernst & Young provedla v České republice průzkum týkající se bezpečnosti informačních systémů. Tato studie byla provedena mezi odborníky z informačních technologií a představiteli významných firem působících v České republice.

Společnost Ernst & Young provedla v České republice průzkum týkající se bezpečnosti informačních systémů. Tato studie byla provedena mezi odborníky z informačních technologií a představiteli významných firem působících v České republice.

Společnosti v České republice, stejně jako jinde ve světe, stále více zapojují do svých podnikatelských aktivit elektronické obchodování. Jeho současný růst a mediální pozornost věnovaná jakémukoliv jeho selhání měla velký vliv na rozvoj podnikání mnoha společností. Jednu z důležitých rolí v úsilí zapojit se do tohoto trendu hraje především organizace řízení rizik, která v této oblasti existují. Tato rizika mohou být předvídána, minimalizována a zvládnutelná pomocí adekvátních opatření.

Bezpečnost elektronického obchodování

Z výsledků průzkumu Ernst & Young vyšlo najevo, že více než 67 % organizací nemá vybudovanou a jasně definovanou bezpečnostní strategii pro elektronické obchodování - eCommerce, přičemž řada z nich provádí množství činností, které lze do elektronického obchodování zařadit. Například 71 % společností používá pro jednosměrný přenos informací firemní intranet a 20 % o jeho používání uvažuje. Rozšířenou formou jednosměrného přenosu informací jsou webové stránky, kterou využívá 61 % firem a 11 % o ní uvažuje. Firemní intranet pro transakce využívá 31 % a plánuje využívat 25 % společností. Pouze 7 % firem v současnosti používá náročnější služby elektronického obchodování, jako jsou systémy řízení vztahu se zákazníky (Customer Relationship Management), ovšem dalších 30 % respondentů uvádí, že zvažuje možnost využití těchto systémů.

"Největší hybnou silou v úspěšném rozvoji elektronického obchodování je kromě technologie zejména důvěra," uvedl Jan Soukal, manažer úseku Řízení rizik informačních systémů, divize auditu ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young. "Pokud se zvýší důvěra spotřebitelů v elektronické transakce, budou s větší pravděpodobností ochotni nakupovat on-line. Pro obchodní partnery, zaměstnance, zákazníky a další zainteresované strany je důležité získat ujištění o tom, že v obchodních procesech společností spojených s elektronickým obchodováním existují řádné kontroly," dále uvedl Jan Soukal. Deklarací připravenosti firem řešit potencionální rizika a ujištěním o jisté úrovni zabezpečení mohou firmy získat výhodu před svými konkurenty. Díky tomu mohou získat větší podíl na trhu, větší výnosy, vyšší počet spokojených zákazníků či posílení důvěry v jejich obchodní značku.

Srovnání s výsledky mezinárodního průzkumu

Z provedených průzkumů vyplynulo, že společnosti jak v západní Evropě, tak v České republice nejčastěji využívají z činností elektronického obchodování firemní intranet a internetové stránky pro jednosměrný přenos informací. Naopak nejméně využívány jsou náročnější služby eCommerce jako jsou systémy vztahů se zákazníky.

Největší překážkou ve využívání eCommerce jsou obavy z nedostatečné bezpečnosti nebo zachování soukromí. Tento důvod uvedlo 53 % respondentů v ČR a 66 % v západní Evropě. Zatímco 41 % respondentů v západní Evropě považuje za bariéru hojnějšího používání eCommerce nedostatek lidských zdrojů, jejich dovedností či odbornosti, v České republice tento důvod uvádí 34 % respondentů. V České republice 29 % dotázaných pochybuje o prioritách, zatímco v západní Evropě tento důvod uvedlo 24 % dotázaných. Nedůvěru k infrastruktuře IT chová 26 % respondentů v České republice a 24 % v západní Evropě. Jako jeden z dalších důvodů, které brání rozšíření používání eCommerce, uvádí 24 % respondentů v České republice a 32 % dotázaných v západní Evropě nevyhovující normy. Nejméně dotázaných v České republice považuje za jednu z hlavních bariér hojnějšího využívání eCommerce důvěru v obchodního partnera či třetí osobu - 21 %, zatímco v západní Evropě tento důvod uvedlo 28 % respondentů.

Průzkum byl zaměřen na velké a střední společnosti působící v České republice a nepreferoval žádné průmyslové odvětví. Ve struktuře společností, které se zúčastnily, převládají firmy s počtem zaměstnanců mezi 1 - 500 (53 %), zhruba stejně jsou zastoupeny společnosti ve skupinách 501 - 1000 (17 %) a 1001 - 2500 (15 %). Z rozdělení organizací dle jejich celkových ročních výnosů je většina respondentů v kategorii pod 3,5 mld. Kč. Základní metodikou průzkumu byl dotazník, s celkem 18-ti otázkami, na který odpovídaly zúčastněné společnosti písemnou či elektronickou formou.

Ogilvy Public Relations

Článek ze dne 20. února 2002 - středa