logo itpoint.cz

Zástupci uživatelů internetu odmítají návrhy Českého Telecomu

Zavedení čtyř modelů připojení k internetu požadují na jednáních Fóra pro vytáčené připojení k síti Internet představitelé čtyř občanských sdružení - BMI (Březen měsíc internetu), Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonu s podporou Svazu pacientů ČR a Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, kteří vytvořili společnou platformu Zástupci uživatelů internetu.

Zavedení čtyř modelů připojení k internetu požadují na jednáních Fóra pro vytáčené připojení k síti Internet představitelé čtyř občanských sdružení - BMI (Březen měsíc internetu), Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonu s podporou Svazu pacientů ČR a Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, kteří vytvořili společnou platformu Zástupci uživatelů internetu.

Připojení s minutovou tarifikací je model vhodný pro osoby využívající internet v malém rozsahu:

  1. Minutové ceny ve špičce by měly být nižší než 0,60 Kč za minutu a mimo špičku poloviční.
  2. Další model by měl umožnit připojení s časovým kreditem.
  3. Třetí model představuje připojení s intervalovým paušálem a je vhodný především pro domácnosti využívající internet nejvíce ve večerních hodinách a volných dnech. Fixní měsíční poplatek za období od 17 do 7 hodin a za volné dny by neměl přesáhnout 200 Kč a měl by zahrnovat i místní volání zdarma v intervalu paušálního zpoplatnění internetových hovorů.
  4. Konečně připojení se 24hodinovým paušálem ve výši do 600 korun, který by zahrnoval i místní volání zdarma, je model určený pro domácnosti využívající internet celý den i pro malé podnikatele.

Zástupci uživatelů internetu dále požadují:

Zástupci uživatelů internetu aktivně vyjadřují svoje připomínky k návrhům ostatních účastníků Fóra. Nesouhlasí zejména s představou Českého Telecomu, že internetová volání s parametry hlasových volání (stejná délka trvání) by byla účtována za stejnou cenu jako hlas. To by vedlo při očekávaném sjednocení místního a meziměstského hovorného k dalšímu zvýšení internetového tarifu. Rovněž tak je pro ně nepřijatelné zavedení ceny za sestavení spojení (set-up fee) pro každé internetové volání.

Český Telecom měl v minulosti povoleny ceny odpovídající nepřiměřenému zisku. Přitom investoval jen v omezené míře, a to tak, aby mohl později dále maximalizovat své zisky. Prostředkem k tomu je dimenzování připojovacích prvků sítě jen pro hlasový provoz, a to ještě jen pro případ, že by průměrná doba hovoru byla nejvýše 2 minuty. Tato doba ovšem nevychází z potřeb a přání uživatelů, ale pokud je pravdivá, tak vznikla jen následkem tarifní politiky Českého Telecomu, přesněji nepřiměřené ceny delších hovorů. Na tuto tradici chce Český Telecom nyní navázat a nenápadně sděluje, že hrdla v síti, která sám špatným technickým řešením způsobil, nemusí vadit, když se ceny za internetové připojení nasadí tak vysoko, aby si to málokdo mohl dovolit. Zvýšený zisk opět shrábne Český Telecom. Omezování zájmu uživatelů pomocí ceny vyšší, než jsou nezbytné náklady plus přiměřený zisk, je nepřijatelné. Regulátor by měl takové pokusy Českého Telecomu odmítnout a neměl by dopustit, aby byly kladeny překážky řešením, která by překonání vlivu hrdel umožnila.

Představitelé uživatelské veřejnosti oceňují, že byla ustaveno Fórum pro vytáčené připojení k síti Internet a že k účasti v něm byli přizváni vedle Českého Telecomu, alternativních operátorů a poskytovatelů internetového připojení také zástupci uživatelů internetu. Domnívají se však, že tato metoda jednání by se neměla omezit jen na vytáčené připojení, ale měla by být rozšířena i na připojení pomocí ISDN a ASDL, neboť jen tak lze zajistit masový přístup k internetu, obdobně jako je tomu v jiných zemích, například v USA nebo některých státech EU.

Zástupci uživatelů internetu (ZUI) vnímají, že pro rozvoj internetu v ČR a tím i zvyšování vzdělanosti české populace je nutné umožnit uživatelům připojení k internetu i prostřednictvím stávající telefonní sítě za přijatelných podmínek.

Proto na půdě Fóra pro internet vyhlášeného Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) pro definování nových modelů pro vytáčený přístup (Dial-Up) k síti Internet se rozhodli vytvořit společnou platformu zástupců uživatelů internetu (ZUI), aby mohli lépe a koncentrovaně prosazovat společnou představu o levném přístupu k internetu i za stávajících technických podmínek - vytáčeným přístupem.

Přestože cílem Fóra má být na základě širokého konsensu všech zúčastněných příprava jednoznačně definovaných výstupů tak, aby všichni dotčení provozovatelé sítí a poskytovatelé služeb mohli, za vzájemně dohodnutých podmínek, realizovat příslušná opatření k zavedení nových modelů pro vytáčený přístup k síti Internet v ČR v co nejkratším termínu, ukázalo se, že problém přístupu k internetu vytáčeným přístupem (Dial-Up) musí být paralelně řešen o další modely přístupu na internet, jako ISDN, xDSL a podobně.

Zkušenosti ze světa ukazuji, že je nezbytné mít vedle sebe různé modely připojení, aby se přístup přes nejmasovější telefonní síť stal více průchodným. A toto je i poznatek platformy ZUI.

Svou představu Zástupci uživatelů internetu (ZUI) již zformulovali do několika modelů připojení k internetu v podobě různých požadavků, které zohledňují potřeby jednotlivých uživatelů. Vytvoření platformy ZUI se jeví jako velmi praktické, neboť umožňuje zástupcům občanské veřejnosti vzájemně konzultovat a navrhovat širokospektrální pohled k přístupu na internet.

Pokud bude mít zájem se do této spolupráce konstruktivně zapojit někdo další, bude vítán.

Článek ze dne 10. prosince 2002 - úterý