logo itpoint.cz

Zpráva o jednání řádné valné hromady společnosti České Radiokomunikace

... Představenstvo ČRa je znepokojeno nedávným rozhodnutím společnosti RadioMobil vzdát se své vlastní značky Paegas a nahradit ji značkou T-Mobile, kterou vlastní Deutsche Telekom prostřednictvím své dceřiné společnosti T Mobile International AG ...

Pořad jednání řádné valné hromady z 15. 5. 2002

(1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu.

(2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

(3) Zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2001, podání a projednání vysvětlení představenstva ČRa k :

(a) znaleckému ocenění tržní hodnoty akcií Radiomobil a.s. provedeném dle § 196a(3) ObchZ v souvislosti s opční smlouvou ze dne 27.12.2001;

(b) povinnosti představenstva ČRa uložit znalecké posudky dle písm. (a) výše do sbírky listin obchodního rejstříku dle §27a(2) písm. (g) ObchZ a opatřením přijatým představenstvem v této věci;

(c) konečným či mezitímním výsledkům strategické revize obchodních aktivit ČRa;

(d) vytvořené opravné položce ve výši 1.271 mld Kč k investici ČRa ve společnosti Contactel s.r.o.;a

(e) zprávě ČRa o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001;

(f) informace představenstva o společnosti Radiomobil a.s.

(4) Zpráva dozorčí rady akciové společnosti za rok 2001 včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2001, podání a projednání vysvětlení dozorčí rady ČRa k :

(a) znaleckému ocenění tržní hodnoty akcií Radiomobil a.s. provedeném dle § 196a(3) ObchZ v souvislosti s opční smlouvou ze dne 27.12.2001;

(b) povinnosti představenstva ČRa uložit znalecké posudky dle písm. (a) výše do sbírky listin obchodního rejstříku dle §27a(2) písm. (g) ObchZ a opatřením přijatým dozorčí radou v této věci;

(c) konečným či mezitímním výsledkům strategické revize obchodních aktivit ČRa;

(d) vytvořené opravné položce ve výši 1.271 mld Kč k investici ČRa ve společnosti Contactel s.r.o.;

(e) zprávě ČRa o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001;a

(f) výsledkům přezkoumání výkonu působnosti představenstva ČRa v záležitostech určených v žádostech ze dne 4.3.2002 a 26.3.2002 (týkajících se informačních povinností) a 10.4.2002 (týkajících se zveřejnění znaleckých posudků uložením do sbírky listin).

(5) Řádná účetní závěrka za rok 2001, výroční zpráva za rok 2001, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za rok 2001.

(6) Rozhodnutí o převodu jmění společností SOFTLINK, spol. s r.o., DATALINK, s.r.o. a Softlink - M, s.r.o. na společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. dle ust. § 153c zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění.

(7) Odměňování členů orgánů společnosti.

(8) Ukončení


Vzhledem k obsažnosti celého dokumentu publikujeme dále pouze některé části bodu č. 3, celý 23 stránkový dokument ve formátu DOC ve zkomprimované podobě je ke stažení ZDE ( cra_valna_hromada_020515.zip / 48 kB ).

Zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2001

Podnikatelské aktivity v roce 2001

ČRa je telekomunikační společnost s celostátní působností a významnou pozicí na českém trhu v oblasti vzdušného přenosu telefonních, datových a ostatních typů signálů prostřednictvím mikrovlnných radioreléových spojů, satelitních spojení a telekomunikačních sítí a též telekomunikačních zařízení pro optická spojení. Dále ČRa zajišťuje celostátní, regionální i místní přenos a distribuci televizních a rozhlasových signálů zákonným provozovatelům a držitelům licencí.

ČRa poskytuje služby ve dvou hlavních oblastech činnosti :

· telekomunikační služby multifunkční sítě; a
· služby související s přenosem televizního a rozhlasového vysílání

Ohlášené strategické cíle pro rok 2001 v oblasti budování vysokokapacitní přenosové infrastruktury se zaměřením na optická spojení jsou průběžně naplňovány podle požadavků zákazníků a v souladu s plánem technických a technologických záměrů pro rozvoj sítí.

Poskytování telekomunikačních služeb multifunkční sítě pokračovalo v roce 2001 ve znamení snah o získání nových zákazníků a na základě harmonogramu pro budování sítě pro společnost RadioMobil, a.s., která je v současné době naším hlavním zákazníkem.

V oblasti rozhlasového a televizního vysílání naše společnost klade silný důraz na požadavky trhu v oblasti vývoje nových systémů i obecně na vývoj specifických technologií. Jakožto přední poskytovatel moderních metod přenosu rozhlasového a televizního signálu společnost ČRa stabilně a efektivně z hlediska nákladů zavádí digitální přenosy a tyto služby nabízí k využití co nejširšímu okruhu uživatelů.

Stav majetku k 31. prosinci 2001

V porovnání se situací k 31. prosinci 2000 došlo v majetku společnosti k velkým změnám. Platba společnosti CMobil ve prospěch ČRa za opci vztahující se ke společnosti RadioMobil, a.s. a následné rozdělení výnosů z této platby ve formě dividend je hlavním důvodem poklesu aktiv z 30 748 mil. Kč na 12 957 mil. Kč k 31. prosinci 2001.

Byl zaznamenán nárůst hmotného investičního majetku - o 620 milionů Kč, což souvisí s rozsahem investiční výstavby.

Na druhé straně následkem přecenění určitých finančních investic došlo k poklesu v kategorii "dlouhodobá finanční aktiva" o více než 1 mld. Kč.

Výhled

V návaznosti na strategické zhodnocení podnikatelských aktivit společnosti se management zaměří v souladu se schváleným podnikatelským plánem společnosti pro rok 2002 na následující činnosti, které si kladou za cíl dosáhnout do konce roku pozitivního cashflow.

Pokračování v restrukturalizaci společnosti

Management provedl vnitřní reorganizaci, kterou se Telekomunikace, Vysílání a Správa aktiv staly zvláštními obchodními divizemi. Představenstvo je přesvědčeno, že díky této reorganizaci bude společnost schopna lépe identifikovat příležitosti k růstu, potřeby zákazníků a možnosti úspory nákladů a že bude schopna pružně, účinně a optimálně reagovat. Tato reorganizace není rozštěpením klíčových aktivit ČRa, ale pouze způsobem, jak maximalizovat výkon prvotřídní infrastruktury a zkušených pracovníků společnosti.

Mimoto byla valná hromada požádána o souhlas s integrací společností SOFTLINK, s.r.o. a DATALINK, s.r.o., která dále prohloubí zaměření ČRa a efektivitu.

V návaznosti na racionalizační opatření přijatá v roce 2001 hodlá společnost v roce 2002 dále snížit počet pracovníků přibližně o 400 - 500 lidí. Bylo zdůrazněno, že toto je těžká doba pro management i zaměstnance, a že se ČRa budou snažit, aby se s propouštěnými zaměstnanci zacházelo pokud možno spravedlivě a citlivě. Společnost neplánuje žádné další propouštění a představenstvo věří, že zaměstnanci, kteří ve společnosti zůstanou, budou moci těžit ze stabilnější a úspěšnější budoucnost.

Zlepšení finančních výsledků ČRa, zlepšení zaměření na zákazníky a vyhledávání příležitostí k růstu

Investiční program na rok 2002, který reprezentuje částku 825 mil. Kč, nastolí rovnováhu mezi dokončením páteřní sítě, požadavky na údržbu vysílací a telekomunikační sítě a investicemi ve prospěch zákazníků, mezi které patří zvyšování počtu přístupových bodů k sítím, rozvoj distribuce digitální televize a zavádění nových datových služeb.

Tento program kapitálových výdajů by měl ČRa spolu s dalšími opatřeními na úsporu nákladů a předpokládanými tržbami za rok 2002 ve výši 2,34 mld. Kč (nekonsolidovaný údaj dle mezinárodních účetních standardů IAS) umožnit, aby společnost zakončila rok 2002 s positivním cashflow; pro rok 2003 je cílem návrat k ziskovosti.

RadioMobil a.s.

Pokud jde o akcie RadioMobilu (a společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE Limited, která zůstává stoprocentně vlastněnou dceřinou společností ČRa), nebyly přijaty žádné další kroky ani žádná další rozhodnutí. Představenstvo ČRa sleduje se znepokojením postup přeměny značky Paegas, k němuž se vyjádří v jednom z pozdějších bodů programu.

Hlavní předmět činnosti

Představenstvo ČRa i nadále podniká pozitivní kroky ke snižování nákladů a usiluje o zvýšení efektivity a ziskovosti ČRa. V roce 2001 se společnost ČRa v souladu se svým dlouhodobým plánem, který usiluje o zvýšení efektivity a zlepšení finanční situace společnosti, soustředila na centralizaci svých aktivit. Tato vnitřní reorganizace vedla k propuštění 230 pracovníků a byla provedena se souhlasem a plnou spoluprací odborů, za což si odbory zaslouží plné uznání.

V roce 2002 sníží ČRa počet svých pracovníků o dalších přibližně 400-500 zaměstnanců. Představenstvo by chtělo zdůraznit, že tato nesnadná, nicméně nezbytná opatření přinesou jistější budoucnost všem zbývajícím zaměstnancům. Společnost v současné době neplánuje žádné další propouštění.

Díky novému uspořádání svých klíčových podnikatelských činností do zvláštních divizí Telekomunikací a Vysílání, které budou podporovány divizí Správy aktiv, se budou ČRa schopny lépe soustředit na nákladově efektivní maximalizaci svých konkurenčních výhod ve svých dvou hlavních provozních činnostech.

Tato reorganizace již přinesla značné úspory při nákupech a vedla ke schválení omezeného, avšak do budoucnosti hledícího plánu kapitálových výdajů pro rok 2002, který odráží složité tržní podmínky, ale zároveň se snaží budovat nové možnosti ke zvyšování výnosů.

Představenstvo ČRa se snažilo zjistit, zda existuje nějaký mezinárodní strategický nebo finanční partner, který by měl zájem investovat do hlavní podnikatelské činnosti společnosti, což by ČRa umožnilo zachovat si svou konkurenční pozici a maximalizovat hodnotu svých aktiv ku prospěchu akcionářů i zaměstnanců. Bylo rozesláno Informační memorandum s cílem otestovat trh a stanovit možnou hodnotu, a představenstvo ČRa nyní pečlivě zvažuje všechny své možnosti. Na základě Informačního memoranda projevila předběžný zájem řada stran. Poradci ČRa byli požádáni, aby si od některých z těchto zájemců vyžádali objasnění určitých aspektů jejich projevů zájmu s cílem zjistit, zda by některá z těchto stran měla zájem. Akcionáři budou o dalším vývoji nadále informováni a příslušná rozhodnutí budou akcionářům předložena ke schválení na valné hromadě, bude-li to třeba.

SOFTLINK a DATALINK

Integrace společností SOFTLINK, Softlink - M a DATALINK je součástí celkové vnitřní reorganizace ČRa, jejímž cílem je zvýšení efektivity, zlepšení výnosů a posílení zaměření na zákazníky. Kromě toho ČRa po plánované integraci těchto tří dceřinných společností počítá pro rok 2003 s dalším snížením režijních nákladů.

Contactel

Při přípravě řádné účetní závěrky za rok 2001 muselo představenstvo pečlivě zvážit, zda je hodnota přikládaná investici do Contactelu odpovídající. Aby mohla uzavřít účetnictví bez výroku auditora s výhradou, rozhodla se společnost ČRa, že by bylo rozumné vytvořit opravnou položku ve výši 1 271 mld. Kč, což je částka rovna jejímu majetkovému podílu v Contactelu plus 371 milionům Kč z její půjčky Contactelu, která činila celkem 787,5 mil. Kč. Kdyby společnost tuto opravnou položku nevytvořila, mohla by od auditorů podle českých účetních standardů obdržet výrok s výhradou. Představenstvo považovalo za důležité vyhnout se výroku s výhradou, což by pravděpodobně mělo nepříznivý vliv na cenu akcií i obchodní vztahy.

Představenstvo, za předpokladu odsouhlasení valnou hromadou Contactelu, zvažuje provést kapitalizaci půjčky poskytnuté Contactelu, který nyní nemá dostatečné výnosy na pokrytí splátek úroků a jistiny. Představenstvo si dále za předpokladu odsouhlasení valnou hromadou Contactelu přeje přeměnit Contactel ze společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) na akciovou společnost (a.s); pro tuto přeměnu je však nezbytné obrátit zápornou hodnotu vlastního kapitálu. Představenstvo je přesvědčeno, že kapitalizace půjčky Contactelu je nejvhodnější metodou dosažení tohoto zvýšení kapitálu. ČRa tak může získat do budoucna větší flexibilitu, pokud půjde o daňové zacházení s její investicí do Contactelu, s výhradou k změn v příslušné legislativě. V současné době se nachází připravována změna daňové legislativy na pokročilém stupni legislativního procesu. Pokud tato změna nabude účinnosti, důsledkem může být to, že ztráta z investice v Contactelu nebude pro daňové účely odečitatelnou položkou.

V odpovědi k bodu 3 (d), týkající se poskytnutí vysvětlení ohledně vytvořené opravné položky ve výši 1.271 mld Kč k investici ČRa ve společnosti Contactel s.r.o., předseda představenstva odkázal v tomto bodě valnou hromadu na svá předchozí sdělení.

V odpovědi k bodu 3 (e), týkající se poskytnutí vysvětlení ohledně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001, předseda předseda představenstva podal jménem představenstva následující vysvětlení :

Po většinu roku 2001 byl ovládajícím akcionářem ČRa Fond národního majetku, a proto bylo poměrně obtížné identifikovat všechny subjekty, které Fond ovládal. Představenstvo ČRa je přesvědčeno, že Zpráva o vztazích obsažená ve výroční zprávě řádně odráží situaci v roce 2001, což bylo potvrzeno vyjádřením externího auditora společnosti.

V odpovědi k bodu 3 (f), zařazeného na žádost akcionáře BIVIDEON B.V., týkajícího se poskytnutí informace představenstva o společnosti Radiomobil a.s., předseda představenstva podal jménem představenstva následující vysvětlení :

Představenstvo je znepokojeno nedávným rozhodnutím společnosti RadioMobil a.s. vzdát se své vlastní značky Paegas a nahradit ji značkou T-Mobile, kterou vlastní Deutsche Telekom prostřednictvím své dceřiné společnosti T Mobile International AG. Představenstvo podniká kroky k posouzení dopadu této změny značky na hodnotu jejích akcií ve společnosti RadioMobil a.s. a obrátilo se na dozorčí radu společnosti RadioMobil a.s. s určitými problémy vztahujícími se k podkladům, na jejichž základě bylo přijato rozhodnutí o změně značky, a jednání představenstva společnosti RadioMobil a.s. v této věci.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Celý 23 stránkový dokument ve formátu DOC ve zkomprimované podobě je ke stažení ZDE ( cra_valna_hromada_020515.zip / 48 kB ).

 www.cra.cz

Článek ze dne 17. května 2002 - pátek