logo itpoint.cz

Auditované finanční výsledky Českého Telecomu za rok 2002

Na včerejší tiskové konferenci seznámili hlavní manažeři Českého Telecomu novináře s hospodářskými výsledky za rok 2002. Diskuse ale zahrnula i ostatní důležité oblasti, jako jsou různé vývojové trendy, otázka řešení vlastnictví nejvýznamější dceřiné firmy z portfolia Telecomu, tedy Eurotelu Praha s.r.o. i mezinárodních aktivit.

Z komentáře k finančním výsledkům vyplynulo, že Telecom má nyní již zainvestované "povinné" úkoly, které vyplynuly z Telekomunikačního zákona, tedy z jeho požadavků na liberalizaci odvětví. Nyní se Telecom chce soustředit na investice, které budou přinášet více zisků, než dosavadní opatření otevírající síť Telecomu konkurenci. Podle současného generálního ředitele Ondřeje Felixe není na pořadu dne v nejbližší době zvyšování telefonních tarifů.

Naopak se připravují výhodné nabídky pro podnikatelský sektor od 1. dubna tr. Podobná nabídka pro bytové stanice by měla následovat. Vedení Telecomu chce zvrátit trend úbytku pevných telefonních linek. Za nejdůležitější považují vybudování hodnoty pevné linky v očích svých zákazníků. I nadále má pokračovat redukce zaměstnanců Telecomu, a to co do tempa i kvantity. Český Telecom nyní zaměstnává zhruba 13200 lidí.

O využití zisku rozhodnou samozřejmě hlavní majitelé, tedy zejména stát. Mezi možnostmi je výplata dividend nebo odkup akcií, tedy opět příjem pro akcionáře, anebo odkup amerického podílu ve společnosti Eurotel Praha.

Bylo připomenuto 10. výročí digitalizace sítě Telecomu. V roce 1993 byly spuštěny první ústředny S12 a ESWD, které jako první z veřejných ústředen byly zcela programově kontrolovatelné.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok 2002 zpracované podle Mezinárodních standardů finančního vykazování.

"Finanční výsledky ilustrují schopnost ČESKÉHO TELECOMU čelit vlivu sílícího konkurenčního prostředí a náročných regulatorních podmínek na telekomunikačním trhu v České republice. Podařilo se nám uchránit významnou část našich výnosů tím, že jsme se zaměřili na příležitosti z oblasti internetu a datových služeb," uvedl Ondřej Felix, předseda představenstva a generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU.

Juraj Šedivý, výkonný viceprezident pro korporátní služby dodal, že „Tyto výsledky jsou důkazem toho, že ČESKÝ TELECOM splnil svůj závazek pokračovat ve zlepšování efektivnosti. Výsledná marže EBITDA, generované čisté peněžní toky a pokles investičních výdajů spolu s jednou z nejnižších úrovní zadluženosti v telekomunikačním sektoru, o tom jasně vypovídají.“

Výnosy

Vezmeme-li v úvahu fakt, že rok 2002 byl druhým rokem působení ČESKÉHO TELECOMU na liberalizovaném telekomunikačním trhu, kdy ČESKÝ TELECOM plnil regulatorní požadavky a zároveň čelil konkurenčním tlakům ze strany operátorů pevných sítí i mobilních operátorů, je 5  % pokles celkových konsolidovaných výnosů ČESKÉHO TELECOMU v roce 2002 na 52,9 miliardy Kč solidním výsledkem.

Regulatorní opatření měla významný dopad na ČESKÝ TELECOM. Režim propojení s pevnými sítěmi ostatních operátorů se změnil vlivem zavedení metody LRAIC (dlouhodobé průměrné přírůstkové náklady) a díky tomu se ceny za propojení snížily. Zavedení služeb volba provozovatele (CS), předvolba provozovatele (CPS) a přenositelnost čísla (NP) a celorepublikové přečíslování znamenalo významné investice.

Z pohledu konkurenčního prostředí, český telekomunikační trh zaznamenal pokračující rozvoj mobilní telefonie a rostoucí tlak ze strany ostatních držitelů licence k provozování veřejné pevné telefonní sítě. Penetrace uživatelů služeb mobilních operátorů dosáhla na konci roku 2002 hodnoty 84  % v porovnání se 67  % na konci roku 2001, zatímco penetrace pevných linek zůstala stejná na přibližně 36   %. Tento výrazný rozdíl je způsobený zpožděním rozvoje v oblasti pevných linek v době, kdy se v České republice na konci devadesátých let začala bezprecedentně rychlým tempem rozvíjet mobilní telefonie. Operátoři pevných sítí mají v současné době také možnost jak konkurovat ČESKÉMU TELECOMU, a to prostřednictvím CS a od začátku roku 2003 také CPS a NP.

Z pohledu zákazníků ČESKÝ TELECOM zavedl v roce 2002 nový systém tarifů. Snížil ceny za místní, meziměstské a mezinárodní hovory a za vytáčený přístup na internet a zavedl volné kredity jako součást měsíčních paušálních poplatků. Konkrétní výše jednotlivých cen závisí na zvoleném tarifním programu. Změny ve struktuře cen také lépe odráží náklady společnosti na jednotlivé služby.

Změny ve struktuře cen ovlivnily výnosy z hovorného z pevné telefonní sítě (PSTN) a z měsíčních paušálních poplatků, protože část variabilně účtovaného hovorného se přesunula prostřednictvím volných kreditů do měsíčních paušálních poplatků. Díky tomu se výnosy z hovorného snížily meziročně o 35 % na 13,7 mld. Kč a výnosy z měsíčních paušálních poplatků naopak vzrostly o 46 % na 10,6 mld. Kč.

Zákazníci ČESKÉHO TELECOMU dávají stále častěji přednost využití pevné linky k vytáčenému přístupu na internet, což dokazuje objem provozu generový vytáčeným přístupem na internet, který se zvýšil meziročně o 26 % a tvoří 48 % z celkového objemu odchozího provozu. Využití pevné linky k vytáčenému přístupu na internet přispělo k nárůstu celkového počtu minut připadajících měsíčně na jednu pevnou linku o 7 % na 274 minut. K tomu dopomohl speciální tarif pro vytáčený přístup na internet, který je levnější než místní hovorné.

Rostoucí zájem o vytáčené připojení na internet pozitivně ovlivnil také zájem ISDN služby ČESKÉHO TELECOMU. Výnosy ze služeb ISDN vzrostly o 55 % na 4,5 mld Kč a částečně tak kompenzovaly pokles výnosů z tradičního hovorného PSTN. Celkový počet ISDN kanálů dosáhl na konci roku 2002 389 tisíc, což je meziroční nárůst o 49 %.

Výnosy z internetových služeb vzrostly o 55 % na 429 mil. Kč. Tento nárůst je podmíněný pokračujícím zájmem o kvalitní služby poskytované pod obchodním názvem INTERNET OnLine (IOL) a služby poskytovatele internetových služeb (ISP) poskytované prostřednictvím portálu QUICK.CZ. Na konci roku 2002 registroval ČESKÝ TELECOM celkem 702 tisíce uživatelů těchto služeb, což je meziroční nárůst o 46 %.

Další kategorií výnosů, která kompenzovala tlak na celkové výnosy, byly výnosy z pronajatých okruhů, které vzrostly meziročně o 12 % na 2,7 miliardy Kč a rostly tedy stejným tempem, jaké bylo patrné z výsledků oznámených za uplynulá čtvrtletí.

Výnosy od provozovatelů jiných sítí poklesly o 34 % na 2,6 miliardy Kč. Výnosy od zahraničních operátorů poklesly o 27 % na 1,5 miliardy Kč v závislosti na poklesu cen za mezinárodní propojení. Výnosy od domácích, zejména mobilních operátorů poklesly o 41 % na 1,1 miliardy Kč, především ve vazbě na regulatorních rozhodnutí. Vysoký počet uživatelů služeb mobilních operátorů a vyšší ceny za volání z mobilních sítí do sítě ČESKÉHO TELECOMU také přispěly k poklesu provozu směrovaného z mobilních sítí do sítě ČESKÉHO TELECOMU.

Proporcionální konsolidace výnosů společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., (Eurotel), ve které má ČESKÝ TELECOM 51 % podíl, dosáhla hodnoty 13,9 miliardy Kč, což reprezentuje 26 % z celkových konsolidovaných výnosů ČESKÉHO TELECOMU. Eurotel potvrdil v roce 2002 své vedoucí postavení na českém trhu mobilních operátorů. Na konci roku 2002 měl Eurotel celkem 3,891 milionu zákazníků. I v segmentu mobilních operátorů je patrný rostoucí zájem o služby s přidanou hodnotou a o datové služby, například zákazníci Eurotelu poslali a přijali v roce 2002 2,0 miliardy SMS oproti 1,4 miliardám v roce 2001, tj. o 43 % více.

Provozní náklady (vyjma odpisů a amortizace)

Celkové konsolidované provozní náklady ČESKÉHO TELECOMU vyjma odpisů a amortizace se meziročně snížily o 7  % na 26,7 miliardy Kč, což dokazuje, že se společnost trvale zaměřuje na efektivitu provozních nákladů s cílem ochránit EBITDA a peněžní toky. Pokles provozních nákladů také ukazuje vliv dřívějších investic do moderních vnitropodnikových procesů a provozních podpůrných systémů a jejich implementace. Díky tomu mohl ČESKÝ TELECOM snížit počet svých zaměstnanců a dosáhnout tím úspory nákladů. Pokles výše konsolidovaných plateb provozovatelům jiných sítí, včetně mobilních operátorů, také přispěl k celkové úspoře provozních nákladů.

Konsolidované platby provozovatelům jiných sítí poklesly o 23 % na 5,7 miliardy Kč důsledkem poklesu cen za propojení do mobilních i pevných telekomunikačních sítí a díky poklesu cen za propojení se zahraničními operátory. Na konci roku 2001 stanovil ČTÚ maximální cenu za propojení do mobilních sítí a díky tomu se snížily náklady za propojení do domácích mobilních sítí. Konsolidované platby zahraničním operátorům poklesly o 28 % na 1,8 miliardy Kč, zatímco konsolidované platby domácím, zejména mobilním operátorům poklesly o 20 % na 3,9 miliardy Kč.

Konsolidované personální náklady se meziročně nezměnily a činily 7,6 miliardy Kč. Efektivnější provoz umožnil další snížení počtu zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU meziročně o 10 % na 13 717, zatímco konsolidace personálních nákladů naší dceřinné společnosti Eurotel pokles personálních nákladů ČESKÉHO TELECOMU kompenzovala. Počet pevných linek připadajících na jednoho zaměstnance, se zvýšil o 6 % na 267, zejména v důsledku efektivnějšího využívání lidských zdrojů, protože počet pevných linek se mírně snížil.

Konsolidované náklady na energii, údržbu a ostatní konsolidované náklady se zvýšily o 3 % na 10,6 miliardy Kč. Tento mírný nárůst je důsledkem vytvoření rezervy na nadbytečná aktiva a zvýšení nákladů na údržbu.

EBITDA - hospodářský výsledek před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací

Úspora nákladů umožnila ČESKÉMU TELECOMU dosáhnout vysoké hodnoty EBITDA marže na úrovni 49 %. V absolutním vyjádření činila konsolidovaná hodnota EBITDA 26,2 miliardy Kč, což je v meziročním porovnání pokles o 3,7 %. Vezmeme-li v úvahu vysoký stupeň liberalizace a regulatorní prostředí v České republice, je toto solidní výsledek pro národního telekomunikačního operátora, jako je ČESKÝ TELECOM.

Odpisy a amortizace

V roce 2002 vzrostla konsolidovaná hodnota odpisů a amortizace o 12 % 19,1 miliardy Kč. Jako v předchozích obdobích, nárůst odpisů a amortizace odráží velký objem investic do rozvoje a modernizace pevné telekomunikační sítě v druhé polovině 90-tých let, a investice do aktiv s kratší dobou životnosti realizovaných v letech 2000 – 2002. Ve 4. čtvrtletí provedl ČESKÝ TELECOM jednorázový odpis svých aktiv o hodnotě 0,36 miliardy Kč a tím odepsal část aktiv, která se stala nevyužitelnými v důsledku modernizace sítě vynucené regulatorními požadavky.

Konsolidovaná hodnota investic se v roce 2002 výrazně snížila. I když ČESKÝ TELECOM plnil náročné regulatorní požadavky i náročné požadavky svých zákazníků, celková konsolidovaná hodnota investic se snížila o 40 % z 18,9 miliardy Kč v roce 2001 na 11,3 miliardy Kč v roce 2002. Investice samotného ČESKÉHO TELECOMU činily 8,7 miliardy Kč, konsolidace investic Eurotelu činila 2,6 miliard Kč.

EBIT - hospodářský výsledek před finančními náklady a zdaněním, EBT - hospodářský výsledek před zdaněním a čistý zisk

V důsledku výše již dříve zmíněného nárůstu odpisů a amortizace poklesla konsolidovaná hodnota EBIT meziročně o 30 % na 7,1 miliardy Kč.

Pokračující pokles výše úvěrů vedl ke snížení nákladových úroků v roce 2002 o 32 % na 1,5 miliardy Kč. ČESKÝ TELECOM vykázal konsolidovaný kursový zisk ve výši 230 milionů Kč oproti 358 milionům v roce 2001.

Konsolidovaná hodnota EBT činila 6,1 miliardy Kč a konsolidovaný čistý zisk 4,3 miliardy Kč, což je o 30 % méně než v roce 2001. Konsolidovaný zisk připadající na jednu akcii činil 13,3 Kč.

Zadluženost

ČESKÝ TELECOM se i nadále řadí mezi nejméně zadlužené telekomunikační operátory v rámci evropského telekomunikačního sektoru. Hrubá míra zadlužení, vyjádřená jako poměr konsolidovaných úročených úvěrů ke konsolidovanému vlastnímu kapitálu, poklesla z 25 % na 20 % a čistá míra zadlužení, vyjádřená jako poměr konsolidovaných úročených úvěrů snížených o peníze a peněžní ekvivalenty ke konsolidovanému vlastnímu kapitálu, poklesla z 18 % na 6 %. Celková hodnota konsolidovaných úvěrů se snížila z 27,0 miliard Kč na konci roku 2001 na 22,0 miliardy Kč na konci roku 2002. V únoru 2002 ČESKÝ TELECOM předčasně splatil emisi dluhopisů v celkové výši 7 miliard Kč s pevnou úrokovou sazbou 11,3 % ročně. Tato emise byla částečně refinancovaná v červenci 2002 emisí dluhopisů ve výši 3 miliardy Kč s pevnou úrokovou sazbou 4,55 % ročně emitovanou v rámci domácího dluhopisového programu ČESKÉHO TELECOMU o objemu 20 miliard Kč.

Peněžní toky

Z hlediska objemu generovaných peněžních toků měl ČESKÝ TELECOM velmi úspěšný rok. Důsledkem zlepšení efektivity vynakládaných provozních i investičních prostředků je výrazné zlepšení hodnoty volných peněžních prostředků z 5,5 miliardy Kč v roce 2001 na 11,7 miliardy Kč v roce 2002.

Výhled pro rok 2003

Výsledky za rok 2002 potvrzují, že hledisko efektivnosti uplatňované u provozních i investičních nákladů je zásadní proto, aby ČESKÝ TELECOM generoval hotovostní toky a současně aby příležitosti v oblasti datových a internetových služeb přispívaly k ochraně tržeb. Představenstvo a management ČESKÉHO TELECOMU bude proto nadále klást důraz právě na tyto oblasti, které nejvíce přispívají k růstu akcionářské hodnoty.

Díky tomu, že většina investic vyvolaná nutností splnit regulatorní požadavky, byla dokončena v roce 2002, budou konsolidované investiční náklady dále klesat, zatímco očekávaná konsolidovaná hodnota odpisů a amortizace se v porovnání s rokem 2002 nezmění. Z pohledu peněžních toků zůstává proto výhled dobrý.

Velká pozornost bude soustředěna také na využití aktiv vybudovaných v letech 1995 – 2000 v souladu s pověřením ČESKÉHO TELECOMU. Management bude monitorovat jejich ekonomickou hodnotu aby si ověřil jejich správné vykazování ve finančních výkazech ČESKÉHO TELECOMU.

Český Telecom

Článek ze dne 28. března 2003 - pátek