logo itpoint.cz

Budeme platit koncesionářské poplatky za svá PC a mobilní telefony

Placení poplatků za příjem rozhlasu i televize se má vztahovat podle výkladu právničky ČTV i na osobní počítače a mobilní telefony. Nabídka možnosti příjmu pořadů České Televize na mobilních telefonech tak například znamená, že každý vlastník mobilního telefonu způsobilého k tomuto příjmu (bez ohledu na to, zda přijímá či nikoliv) má novou povinnost - platit !

Placení poplatků za příjem "signálu" na televizní a rozhlasové přijímače není nic nového a pravděpodobně jde o věc známou a přijímanou mezi většinou českého národa. Pravidelný měsíční poplatek tak odvádějí jak domácnosti (jednou, za všechny televize a jednou za všechny rádia, které v domácnosti mají) i podnikatelé (jednou za každý přístroj, který mají v rámci svého podnikání).

Málokdo ovšem tuší, že placení poplatků za příjem rozhlasu i televize se vztahuje i na osobní počítače a mobilní telefony. Nedávné nabídnutí možnosti příjmu pořadů České Televize (a časem jistě i dalších televizí) na mobilních telefonech tak například znamená, že každý vlastník mobilního telefonu způsobilého k tomuto příjmu (bez ohledu na to zda přijímá či nikoliv) má novou povinnost.

Výše uvedené tvrzení se v malém průzkumu DigiWeb.cz mezi mobilními uživateli setkalo s nepochopením. Prakticky nikdo nebyl ochoten připustit, že by za svůj mobilní telefon měl odvádět poplatky za příjem televize, případně poplatky za příjem rádia (některé mobilní telefony jsou vybaveny radiovým přijímačem). Tato povinnost byla přitom vpodstatě považována za absurdní.

DigiWeb.cz se proto zeptal České Televize a JUDr. Eva Dubová nám poskytla následující vyjádření :

Vážený pane,

reagujeme na Váš dotaz, zda je povinností platit televizní poplatky z mobilních telefonů a osobních počítačů, které jsou způsobilé k příjmu televizního vysílání.

Podle zákona 252/1994 sb. o rozhlasových a televizích poplatcích, v platném znění, je předmětem poplatku zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Takové zařízení se považuje za televizní přijímač, ze kterého se platí televizní poplatek.

Fyzická osoba, resp. domácnost platí televizní poplatek pouze z jednoho televizního přijímače, z druhého a každého dalšího televizního přijímače televizní poplatek neplatí. Pokud tedy domácnost televizní poplatek v okamžiku pořízení mobilního telefonu nebo osobního počítače, způsobilých k reprodukci televizního vysílání, platí, nevzniká pro ni žádná nová nebo dodatečná povinnost platit další televizní poplatek za tyto televizní přijímače. V případě, že nebyla domácnost vybavena televizí a dosud televizní poplatek neplatí, je povinna mobilní telefon nebo osobní počítač s televizní kartou umožňující příjem televizního vysílání přihlásit a televizní poplatek za takové zařízení platit.

Jinak je však třeba postupovat v případě právnických osob nebo fyzických osob podnikajících, kde je povinnost platit televizní poplatek za každý televizní přijímač. V těchto případech je povinností oznámit poště den, kdy se stal poplatník držitelem mobilního telefonu či osobního počítače, způsobilých k reprodukci televizního vysílání, a od měsíce následujícího po měsíci, v němž se osoba stala poplatníkem, i za tyto televizní přijímače platit televizní poplatek.

S pozdravem

JUDr. Eva Dubová
vedoucí Útvaru televizních poplatků

Máte-li mobilní telefon schopný příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, případně máte-li počítač vybavený zvukovou kartou a schopný připojení k Internetu (čímž je automaticky schopen příjmu rozhlasového i televizního vysílání), týká se vás povinnost placení odpovídajícího rozhlasového nebo televizního poplatku.

Pokud jste podnikatel, musíte tento poplatek platit z každého mobilu a každého počítače. Máte-li tedy například síť dvaceti počítačů (vybavených zvukovými kartami), je vaší povinností platit dvacetkrát televizní poplatek a dvacetkrát rozhlasový poplatek. Stejně tak, pokud jste vybaven mobilními telefony schopnými příjmu videa případně vybavenými radiovým přijímačem, opět musíte za každý takovýto mobilní telefon odvádět odpovídající poplatky.

Pokud podnikatel nejste a poplatky ve své domácnost již platíte, nemusíte se o nic starat. Pokud ovšem poplatky neplatíte a máte doma počítač (se zvukovou kartou a schopností připojení k Internetu), nezapomeňte, musíte jej přihlásit a platit poplatky.

Důležité je si také uvědomit, že zákon stanovující tyto poplatky hovoří o způsobilosti, tj. pokud je zařízení způsobilé (schopné) příjmu, vztahuje se na něj povinnost platit poplatky. Proto i kdybyste se k Internetu nepřipojovali a váš počítač toho byl schopen, vztahuje se na vás povinnost.

Stanovisko České Televize, stejně tak jako zjištění v tomto článku uvedené, potvrdila pro DigiWeb.cz i JUDr. Veronika Křešťanová z právní kanceláře Kříž a Bělina.

 www.digiweb.cz

Článek ze dne 15. ledna 2003 - středa