logo itpoint.cz

Český Telecom oznamuje předběžné finanční výsledky za rok 2002

Pro Český Telecom byl rok 2002 druhým rokem působení na liberalizovaném telekomunikačním trhu, kde čelil konkurenčním tlakům jak ze strany operátorů pevných sítí, tak ze strany mobilních operátorů. Současně v souladu se zákonnými požadavky zavedl službu volba operátora, přenositelnost čísla a provedl přečíslování všech svých telefonních stanic. Také regulatorní opatření měla významný dopad na ČESKÝ TELECOM, zejména rozhodnutí o cenách za propojení do pevných sítí založené na metodě LRAIC (dlouhodobé průměrné přírůstkové náklady).

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok 2002 zpracované podle Mezinárodních standardů finančního vykazování. Auditované finanční výsledky za rok 2002 oznámí ČESKÝ TELECOM dne 27. března 2003.

"Předběžné výsledky za rok 2002 dokazují naši schopnost dosáhnout dobrých finančních výsledků na rychle se měnícím trhu a za regulatorních podmínek, které existují v České republice v sektoru telekomunikací. V podmínkách narůstající konkurence se nám podařilo ochránit podstatnou část našich výnosů, posílili jsme kontrolu nákladů a výrazně jsme snížili objem investic. To se promítlo do vysoké hodnoty marže EBITDA a volného cash flow, generovaného ČESKÝM TELECOMEM v roce 2002, což jsou ukazatele, které jsou centrem pozornosti v současném telekomunikačním sektoru," řekl Juraj Šedivý, výkonný viceprezident pro korporátní služby.

Pro ČESKÝ TELECOM byl rok 2002 druhým rokem působení na liberalizovaném telekomunikačním trhu, kde čelil konkurenčním tlakům jak ze strany operátorů pevných sítí, tak ze strany mobilních operátorů. Současně v souladu se zákonnými požadavky zavedl službu volba operátora, přenositelnost čísla a provedl přečíslování všech svých telefonních stanic. Také regulatorní opatření měla významný dopad na ČESKÝ TELECOM, zejména rozhodnutí o cenách za propojení do pevných sítí založené na metodě LRAIC (dlouhodobé průměrné přírůstkové náklady).

Zatímco penetrace pevných linek připadajících na jednoho obyvatele zůstává již po několikátý rok na přibližně 36 %, penetrace uživatelů služeb mobilních operátorů nadále rostla a dosáhla na konci roku 2002 hodnoty okolo 85 % v porovnání se 70 % na konci roku 2001. Výrazný rozdíl mezi penetrací pevných linek a penetrací uživatelů mobilních služeb je způsobený zpožděním celkového rozvoje v oblasti pevných linek v období před bezprecedentně rychlým rozvojem mobilní telefonie v České republice na konci devadesátých let.

V únoru 2002 představil ČESKÝ TELECOM novou strukturu tarifů, která lépe odráží náklady společnosti vynaložené na jednotlivé služby. ČESKÝ TELECOM zavedl vyšší měsíční paušální poplatky, které obsahují volný kredit, a snížil ceny za místní, meziměstské a mezinárodní hovory a za vytáčený přístup na internet. Konkrétní výše jednotlivých cen závisí na zvoleném tarifním programu.

Zákazníci ČESKÉHO TELECOMU využívají stále častěji pevnou linku k vytáčenému přístupu na internet. To dokazuje odchozí provoz generovaný vytáčeným přístupem na internet, který se zvýšil meziročně o 26 % a v roce 2002 tvořil již téměř polovinu celkového objemu našeho odchozího provozu. Dopomohla k tomu i skutečnost, že ČESKÝ TELECOM poskytuje levnější sazby pro vytáčený přístup na internet než je místní hovorné. Rostoucí zájem o připojení na internet pozitivně ovlivnil také zájem o služby ISDN. Meziroční nárůst počtu ISDN kanálů o 49 % na 389 tisíc částečně kompenzoval pokles výnosů z tradičního hovorného PSTN. Ke kompenzaci poklesu výnosů z hovorného přispěly také výnosy z pronajatých okruhů a z měsíčních paušálních poplatků a to dynamikou indikovanou výsledky oznamovaných za jednotlivá čtvrtletí. Celkové konsolidované výnosy poklesly v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001 o 5 % na 52,9 miliardy Kč.

V roce 2002 se ČESKÝ TELECOM opět zaměřil na efektivnost u nákladů s cílem udržet hodnotu EBITDA a cash flow. Celkové konsolidované náklady vyjma odpisy a amortizace poklesly meziročně o 7 % na 26,7 miliardy Kč. Nejvíce k tomu přispěl pokles objemu konsolidovaných plateb ostatním operátorům, způsobený snížením cen za propojení v porovnáním s předchozím rokem.

Konsolidované personální náklady zůstaly v roce 2002 na téměř stejné úrovni jako v roce 2001. Zefektivnění provozu umožnilo další snížení počtu zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU o 10 % na 13 717, zatímco konsolidace personálních nákladů dceřiné společnosti Eurotel kompenzovala dopad snížení počtu zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU na celkovou hodnotu konsolidovaných personálních nákladů.

Kontrola nákladů umožnila ČESKÉMU TELECOMU dosáhnout vysoké hodnoty EBITDA marže na úrovni 49 %. Konsolidovaná hodnota EBITDA činila 26,2 miliardy Kč, což je v meziročním porovnání v absolutním vyjádření pokles o 3,7 %. Vezmeme-li v úvahu vysoký stupeň liberalizace a regulatorní prostředí v České republice, je toto solidní výsledek pro národního telekomunikačního operátora, jako je ČESKÝ TELECOM.

V roce 2002 činila konsolidovaná hodnota odpisů a amortizace 19,1 miliardy Kč a to bylo o 12 % více než v roce 2001. Důvodem je velký objem investic do pevné telekomunikační sítě, které bylo nutné vynaložit v 90-tých letech, a kratší doba životnosti investic realizovaných v letech 2000 – 2002. Ve 4. čtvrtletí provedl ČESKÝ TELECOM jednorázový odpis svých aktiv o hodnotě 0,36 miliardy Kč a tím odepsal část aktiv, která se stala nadbytečnými díky investicím do sítě (za účelem dosažení parametrů sítě, které splňují regulatorní požadavky).

V roce 2002 ČESKÝ TELECOM uspokojoval požadavky zákazníků na služby a zároveň se mu podařilo snížit objem konsolidovaných investic na 11,3 miliardy Kč, což reprezentuje výrazný meziroční pokles o 40 %.

V důsledku nárůstu odpisů a amortizace poklesla konsolidovaná hodnota EBIT meziročně o 30 % na 7,1 miliardy Kč. Díky relativně silné koruně a snížení zadlužení dosáhla konsolidovaná hodnota EBIT 6,1 miliardy Kč a konsolidovaný čistý zisk 4,3 miliardy Kč.

Výhled pro rok 2003

Výsledky za rok 2002 indikují, že hledisko efektivnosti uplatňované u provozních i investičních nákladů je zásadní proto, aby ČESKÝ TELECOM generoval hotovostní toky, a současně s opatřeními zaměřenými na ochranu výnosů a na rozvoj příležitostí v oblasti datových a internetových služeb tak vytvářel široký potenciál pro podporu akcionářské hodnoty. Management ČESKÉHO TELECOMU bude proto nadále klást důraz právě na tyto oblasti. Díky tomu, že většina investic, vyvolaná nutností splnit regulatorní požadavky, byla dokončena v roce 2002, budou konsolidované investiční náklady dále klesat, zatímco očekávaná konsolidovaná hodnota odpisů a amortizace se v porovnání s rokem 2002 nezmění.

Velká pozornost bude soustředěna také na využití aktiv vybudovaných v letech 1995 – 2000 v souladu s pověřením ČESKÉHO TELECOMU. Management bude monitorovat jejich ekonomickou hodnotu aby si ověřil jejich správné vykazování ve finančních výkazech ČESKÉHO TELECOMU.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 28. února 2003 - pátek