logo itpoint.cz

ČTÚ chce udělit tři licence ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz

Na základě výsledků výběrového řízení budou uděleny max. tři telekomunikační licence, v nichž bude zafixováno právo provozovatelů využívat po dobu 20 let příslušný úsek kmitočtového spektra. Prostřednictvím sítí FWA budou moci být poskytovány všechny druhy telekomunikačních služeb, včetně veřejné telefonní služby. Za výhradní právo využívat telekomunikační licencí stanovený úsek kmitočtového spektra bude držitelem telekomunikační licence uhrazena cena stanovená ve Vyhlášení výběrového řízení ve výši 30 mil. Kč.

Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz.

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") oznamuje záměr vyhlásit podle § 19 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o telekomunikacích”) výběrové řízení na udělení tří telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz (dále jen “telekomunikačních licencí”).

Důvody pro vyhlášení výběrového řízení

Přílohou č. 11/1.2003 pro kmitočtové pásmo 27,5 – 29,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra (dále jen "Příloha k PVKS") byly vytvořeny kmitočtové možnosti pro provozování tří veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz (dále jen "sítě FWA" - Fixed Wireless Access). V bodu 3.1 písm. b) Přílohy k PVKS se stanoví, že sítě FWA je možno v úsecích kmitočtového spektra 27,8285 – 28,0525 / 28,8365 – 29,0605 GHz provozovat v kategorii přednostní služby pouze v tzv. vymezených geografických územích; ve vymezených geografických územích nesmí být provozovány nekoordinované pozemské stanice družicové pevné služby, pro které je uvedený úsek spektra určen mimo vymezená geografická území.

Oznámením Úřadu č. 140 částky 7/2003 Telekomunikačního věstníku bylo vymezeným geografickým územím stanoveno území Prahy.

V návaznosti na oznámení Úřadu podle bodu 2 Úřad zatím obdržel pět žádostí o telekomunikační licenci. Vzhledem k tomu, že počet žádostí přesáhl kmitočtové možnosti pásma 28 GHz, tj. tři telekomunikační licence, přistoupil Úřad v souladu s § 19 odst. 1 zákona o telekomunikacích k vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí.

Na základě výsledků výběrového řízení budou uděleny max. tři telekomunikační licence, v nichž bude zafixováno právo provozovatelů využívat po dobu 20 let příslušný úsek kmitočtového spektra stanovený podle bodu 3.2.1 písm. b) Přílohy k PVKS.

Prostřednictvím sítí FWA budou moci být poskytovány všechny druhy telekomunikačních služeb, včetně veřejné telefonní služby.

Pro posouzení a hodnocení žádostí o udělení telekomunikační licence ve výběrovém řízení bude ustaven řídící výbor. Řídící výbor bude posuzovat žádosti metodou "beauty contest". Posuzované ukazatele a způsob jejich hodnocení, časový harmonogram výběrového řízení a další podmínky výběrového řízení budou rámcově stanoveny ve Vyhlášení výběrového řízení a podrobně v Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, určené pro potřebu účastníků výběrového řízení.

Za výhradní právo využívat telekomunikační licencí stanovený úsek kmitočtového spektra bude držitelem telekomunikační licence uhrazena cena stanovená ve Vyhlášení výběrového řízení ve výši 30 mil. Kč.

Do výběrového řízení se budou moci přihlásit všechny právnické osoby splňující podmínky pro udělení telekomunikační licence stanovené v § 14 a násl. zákona o telekomunikacích.

Výběrové řízení bude zahájeno dnem zveřejnění Vyhlášení výběrového řízení na úřední desce Úřadu a na internetové stránce Úřadu http://www.ctu.cz. Vyhlášení výběrového řízení bude rovněž oznámeno v Telekomunikačním věstníku.

Doba, do kdy potrvají důvody, které vedly k záměru vyhlásit výběrové řízení

V současné době nelze předpokládat, že by se situace v dostupnosti kmitočtů v pásmu 28 GHz změnila. Případné rozšíření vymezených geografických území o další lokality, bude-li to aktuální, bude řešeno formou oznámení Úřadu v Telekomunikačním věstníku.

Lhůta pro vyjádření stanoviska

Vyjádření k tomuto záměru je možno zaslat Úřadu do 7. listopadu 2003. Na později zaslaná vyjádření nebude možno brát zřetel.

ČTÚ

Článek ze dne 21. října 2003 - úterý