logo itpoint.cz

ČTÚ stanovuje výši platby na účet univerzální služby držitelům telekomunikační licence

Držitelé telekomunikační licence, kteří provozovali telekomunikační sítě a poskytovali telekomunikační služby v roce 2002, jsou povinni přispívat na účet univerzální služby podle § 32 zákona o telekomunikacích stanoveným finančním příspěvkem ...

Vydání prokazatelné ztráty za rok 2002 a stanovení příspěvků na účet universální služby

Praha dne 31. července 2003
Č.j. 23007/2003-611

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 32 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o telekomunikacích“) ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s § 7 vyhlášky 235/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby (dále jen „vyhláška“),

stanoví výši platby na účet univerzální služby

jednotlivých držitelů telekomunikační licence.

V souladu s § 3 vyhlášky Úřad provedl kontrolu výpočtu ztráty z poskytování univerzální služby, kterou předložil poskytovatel univerzální služby ČESKÝ TELECOM, a.s. Ověřování  výše prokazatelné ztráty na základě účetních údajů  z oddělené evidence nákladů, tržeb a výnosů, včetně vloženého kapitálu, technické dokumentace a dalších podkladů předložených poskytovatelem univerzální služby v souladu s  § 3 odst. 1 vyhlášky mimo jiné zahrnovalo výběrovým způsobem provedenou kontrolu  evidence účastníků společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., kterým jsou poskytovány slevy podle § 29 odst. 2 písm. g) a h) a § 36 odst. 1 písm. a) zákona o telekomunikacích (dále jen „slevy“). Na základě vybraného vzorku prvotních dokladů k této evidenci dospěl Úřad k závěru, že prokazatelnou ztrátu uplatňovanou na základě této evidence nelze ověřit vzhledem k tomu, že Úřadu nebyly předloženy veškeré prvotní doklady, kterými je možno jednoznačně doložit oprávněnost nároku na slevy  vybraných osob. Z tohoto důvodu Úřad nezahrnul do výpočtu příspěvků na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby za r. 2002 tu část, která odpovídá   ztrátovým službám podle bodu 2 Přílohy č. 1 vyhlášky: bod 2.1. zřízení, přeložení nebo přeměna koncového bodu se slevami fyzickým osobám, bod 2.2. používání koncového bodu se slevami fyzickým osobám a bod 2.3. pronájem speciálně vybavených koncových telefonních zařízení podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona o telekomunikacích. 

Na základě výsledků ověření stanoví Úřad prokazatelnou ztrátu z poskytování univerzální služby za r. 2002 ve výši  odpovídající prokazatelné ztrátě za následující ztrátové služby, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky: bod 1. poskytování nepřetržitého a bezplatného přístupu, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňových volání prostřednictvím veřejných telefonních automatů, bod 3.1. poskytování identifikačních údajů o účastnících veřejné telefonní služby držitelům přidělených čísel tísňového volání, bod 3.3. připojení a  bod 3.4. provozování koncového bodu určeného pro příjem tísňových volání  na příslušných pracovištích základních složek integrovaného záchranného systému ve výši

6 698 840 Kč.

Prokazatelná ztráta uplatňovaná za ostatní služby pro účely výpočtu prokazatelné ztráty za r. 2002, tj. ztrátové služby podle bodu 2.1., 2.2. a 2.3.   Přílohy č. l  vyhlášky, nebyla zahrnuta do stanovené výše prokazatelné ztráty vzhledem k tomu, že ČESKÝ TELECOM, a.s., nepředložením požadovaných podkladů neumožnil Úřadu  ověřit údaje podle § 3 odst. 2 vyhlášky. Poskytovatel univerzální služby má možnost zúčtovat tyto služby v následujícím zúčtovacím období v souladu s § 32 odst. 5 zákona o telekomunikacích.

Vzhledem k tomu, že zjištění, které učinil Úřad při tomto prověřování ztráty, má vliv na výši prokazatelné ztráty za r. 2001, provede Úřad další prověření správnosti údajů předložených  společností ČESKÝ TELECOM, a.s., o evidenci osob, kterým jsou poskytovány slevy, v následujícím zúčtovacím období. Bude-li zjištěno, že evidence obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, Úřad uloží společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., povinnost neoprávněně čerpané finanční prostředky za r. 2001 zúčtovat společně s prokazatelnou ztrátou za r. 2003.

V průběhu ověřování podkladů pro stanovení podílů na trhu, na základě kterých byly vypočítány příspěvky na účet univerzální služby, bylo zjištěno, že některé společnosti předložily nesprávné údaje pro výpočet příspěvků na úhradu ztráty za r. 2001. Tyto údaje budou v následujícím období u těchto společností ověřeny tak, aby případné korekce výpočtu příspěvků na účet univerzální služby byly provedeny v následujícím zúčtovacím období.

Držitelé telekomunikační licence jsou povinni přispívat na účet univerzální služby podle § 32 zákona o telekomunikacích finančním příspěvkem stanoveným podle postupu výpočtu uvedeného v Příloze č. 2 vyhlášky. Držitelé telekomunikační licence, kteří provozovali telekomunikační sítě a poskytovali telekomunikační služby v r. 2002, zašlou do 14 dnů po obdržení výzvy své finanční příspěvky, uvedené v příloze, na účet České národní banky, pobočka Praha, číslo účtu: 16010-725001/0710, variabilní symbol 23007/2003.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Příloha č. 1:  Příspěvky držitelů telekomunikační licence na účet univerzální služby

Příspěvky držitelů telekomunikační licence na účet univerzální služby za rok 2002

  Držitelé licence v roce 2002 Výše příspěvku v Kč
1 Advantel, a.s. 4 941
2 Aliatel a.s. 25 594
3 BroadNet Czech, a.s. 0
4 BT(Worldwide) Limited, organizační složka 2 134
5 CATR spol. s r.o. 0
6 CENTER OST spol. s r.o. 989
7 CentroNet, a.s. 0
8 City Network Connection, a.s. 0
9 Contactel s.r.o. 13 772
10 Czech On Line, a.s. 138
11 ČD – Telekomunikace,s.r.o. 0
12 České Radiokomunikace a.s. 0
13 Český Mobil a.s. 419 746
14 ČESKÝ TELECOM, a.s. 2 365 004
15 Dial Telecom, s.r.o. 2 148
16 ECHOTON, a.s. 0
17 ELSAT, spol. s r.o. 0
18 ETEL, s.r.o.  24 983
19 Eurotel Praha, spol. s r.o. 2 058 216
20 FACTCOM a.s. 48
21 Farland Services Czech s.r.o. 0
22 FPD Telecom, a.s. 0
23 GES-ELECTRONICS, a.s. 0
24 GlobalTel a.s. 2 296
25 GTS CZECH, a.s. 60 257
26 HB TV spol. s r.o. 0
27 Intercable CZ, s.r.o. 0
28 Intratel s.r.o. 0
29 InWay, a.s. 0
30 K+K cable v.o.s. 0
31 Kabelová televize Kadaň, a.s. 0
32 Kabelová televize Elektronika Olomouc spol. s r.o. 0
33 Kabelová televize Přerov, a.s. 0
34 Kabelová televize CZ s.r.o. 0
35 KATRO SERVIS, spol. s r.o. 0
36 Kiwwi, s.r.o. - v likvidaci 0
37 KonekTel, a.s. 0
38 KPN Qwest Assets Czechia s.r.o. 0
39 LambdaNet Communications, s.r.o. 0
40 MBC TELECOM, s.r.o. 45
41 MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. 0
42 Metropolitní síť Olomouc a.s. 0
43 MobilKom, a.s. 0
44 MULTITONE CZ spol. s r.o. 0
45 NEW TELEKOM, spol. s r.o. 1 210
46 NEXTRA Czech Republic s.r.o. 0
47 Option One a.s. 4 345
48 OVANET a.s. 0
49 PRAGONET, a.s. 6 387
50 RACOM s.r.o. 0
51 RADIOKING, společnost s ručením omezeným 0
52 RaNet s.r.o. 0
53 RANN GLOBALNET, a.s. 0
54 RTV- 5, spol. s r.o. 0
55 SATT a.s. 0
56 SECAR BOHEMIA, a.s. 0
57 S E L F servis, spol. s r.o. 4 635
58 SITEL, spol. s r.o. 0
59 SkyNet, a.s. 147
60 SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o. 0
61 Sloane Park Property Trust, a.s. 0
62 SMART Comp. s.r.o. 0
63 SOVT-RADIO spol. s r.o. 0
64 STAR 21 Networks, a.s.   0
65 SUPTel  a.s. 0
66 TELE2 s.r.o. 424
67 TELECOM 21, spol. s r.o. 26
68 TELEGON, a.s.  0
69 Telenor Networks, s.r.o. 0
70 TELETECH Zlín, spol. s r.o. 0
71 Telia International  Carrier Czech Republic a.s. 4 471
72 TELTO, spol. s r.o. 0
73 TES Media, spol. s r.o. 0
74 TES Wireless s.r.o. 0
75 TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. 0
76 TKR Jašek, s.r.o. 0
77 T-Mobile Czech Republic a.s. 1 695 442
78 TransgasNet, a.s. 0
79 UPC Česká republika, a.s. 1 425
80 Vocalis Telecom s.r.o. 17
  CELKEM 6 698 840

Příloha č. 2:  Výpočet prokazatelné ztráty

Výpočet prokazatelné ztráty za r. 2002
    Naturální jednotka Počet naturálních jednotek Prokazatelná ztráta celkem
       
Číslo služby Druh služby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 235/2001 Sb    
1 Hovory z VTA na čísla tísňového volání celkem minuty 394 590 2 378 152
2. Slevy osobám uvedeným v § 29 odst. 2 písm. g) a h) a § 36 odst. 1 písm. a) zákona o telekomunikacích celkem x x  
  v tom      
2.1. Zřízení, přeložení, přeněna účastnické stanice počet    
2.2. Používání koncového bodu (měsíční paušál) celkem počet 1)    
2.3. Pronájem speciálně vybavených koncových telefonních zařízení (§ 36 odst.1 písm. a) počet 2)    
3. Činnosti podle § 35 odst. 2 písm. c) a d) zákona o telekomunikacích celkem x x 4 320 688
  v tom      
3.1. Poskytování identifikačních údajů o účastnících veřejné telefonní služby držitelům přidělených čísel tísňového volání celkem počet spojení 32 484 490
3.2. Poskytování  údajů o poloze koncového zařízení nepevné (mobilní) telek. sítě držitelům přidělených čísel tísňového volání celkem počet spojení 0 0
3.3. Připojení koncového bodu určeného pro příjem tísňových volání na příslušných pracovištích základních složek integrovaného záchranného systému 3) počet 63 827 020
3.4. Provozování koncového bodu určeného pro příjem tísňových volání na přísluš. pracovištích základních složek integrovaného záchranného systému 4) počet 1) 5 088 3 009 178

 

CELKEM ztrátové služby   6 698 840
  1. počtem se rozumí součet položek za používání (měsíční paušál) v příslušném roce za jednotlivé účastníky, kterým byla poskytnuta služba uvedená v příslušném řádku souhrnné tabulky Formuláře uveřejněného v Telekomunikačním věstníku částce 5 dne 22.5. 2002
  2. počet pronajatých speciálních koncových zařízení
  3. připojením se pro účel výpočtu ztráty z univerzální služby rozumí zřízení koncového bodu
  4. provozováním se pro účel výpočtu ztráty z univerzální služby rozumí používání koncového bodu (měsíční paušál)

ČTÚ

Článek ze dne 5. srpna 2003 - úterý