logo itpoint.cz

Finanční výsledky Českého Telecomu za první pololetí 2003

Telecom oznámil své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2003. Tyto výsledky byly připraveny podle Mezinárodních standardů finančního vykazování.

Český Telecom oznámil své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2003. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly připraveny podle Mezinárodních standardů finančního vykazování (IFRS).

Přehled finančních výsledků
· Výnosy: 25,4 mld. Kč
· Provozní náklady (vyjma odpisů a amortizace): 12,9 mld. Kč
· Hospodářský výsledek před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA): 12,5 mld. Kč
· Hospodářský výsledek před finančními náklady a zdaněním (EBIT) - 3,2 mld. Kč
· Čistý zisk: 2,3 mld. Kč
· Čistá zadluženost: 1%
· Investice: 2,7 mld. Kč
· Volné peněžní prostředky: 6,1 mld. Kč

"V souladu s našimi předpoklady se vliv plně liberalizovaného trhu na kategorii výnosů z PSTN projevil i v prvním pololetí letošního roku. Tomu jsme čelili zvýšeným úsilím získat výnosy z oblastí nových služeb s přidanou hodnotou, zejména datových a internetových služeb, které v uplynulém roce vzrostly téměř o 20%. Museli jsme se také vyrovnat s dopadem regulatorních rozhodnutí zejména na náklady za propojení. Těší mne, že mohu oznámit, že v tomto prostředí dokázal Český Telecom udržet mimořádnou hodnotu EBITDA marže, snížit investiční náklady a vygenerovat velký objem volných hotovostních toků," řekl Juraj Šedivý, první místopředseda představenstva a finanční ředitel Českého Telecomu.

Výnosy
Konsolidované výnosy Českého Telecomu činily za první pololetí roku 2003 celkem 25,4 mld. Kč oproti 26,1 mld. Kč za stejné období loňského roku. Výnosy samotného Českého Telecomu činily 18,8 mld. Kč, konsolidace výnosů Eurotelu činila 6,6 mld. Kč.
Tradičně největší nárůst zaznamenal Český Telecom u výnosů z datových a internetových služeb. Tyto výnosy dosáhly v prvním pololetí roku 2003 hodnoty celkem 4,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 19 %. Největší část těchto výnosů, tj. 63 %, tvořily výnosy ze služeb euroISDN, které dosáhly za první pololetí letošního roku hodnoty 2,6 mld. Kč oproti 2,1 mld. Kč za první pololetí roku 2002. Ke konci období provozoval Český Telecom 444 tisíce ISDN kanálů. Nejrychleji rostoucí kategorií výnosů z datových služeb byly výnosy z internetových služeb, které vzrostly meziročně o 40 % na 279 mil. Kč. Napomohl tomu nárůst počtu uživatelů placených internetových služeb (IOL) a uživatelů bezplatného přístupu na internet (QUICK) o 33 % na celkových 786 tisíc.
Výnosy od provozovatelů jiných sítí se meziročně zvýšily o 27 % na 1,6 mld. Kč, což bylo způsobeno nárůstem výnosů od zahraničních operátorů o 37 % na 892 mil. Kč, zatímco výnosy od domácích operátorů vzrostly o 15 % na 663 mil. Kč. Výnosy od zahraničních operátorů vzrostly díky nárůstu objemu tranzitního provozu od zahraničních partnerů přes síť Českého Telecomu do sítí domácích mobilních operátorů. Ceny za propojení do pevných sítí se vloni snížily v souvislosti se zavedením metody LRAIC, na druhé straně se ale také výrazně zvýšil objem provozu. Důvodem je nárůst provozu mobilních operátorů směrovaný z mobilních sítí do sítí zahraničních operátorů přes síť Českého Telecomu. Částečně se také projevilo zavedení předvolby operátora.
Výnosy z tradičních hlasových služeb PSTN, kam patří výnosy z hovorného a výnosy z měsíčních paušálních poplatků, se meziročně snížily v důsledku změny tarifů v prvním čtvrtletí loňského roku a dále v důsledku změn provozu a struktury telefonních stanic. Výnosy z hovorného PSTN poklesly meziročně o 26 % na 5,5 mld. Kč, zatímco výnosy z měsíčních paušálních poplatků vzrostly o 3 % na 5,3 mld. Kč. Celkový počet telefonních stanic se meziročně snížil o 3 % na 3 617 tisíc. V provozu generovaném zákazníky Českého Telecomu převládal vytáčený přístup k internetu, který tvořil 53 % z celkového objemu 5,8 mld. minut v porovnání s 46 % v prvním pololetí roku 2002. Přestože zákazníci v České republice mají možnost využívat služby volba operátora pro jednotlivá volání a předvolba operátora, největší konkurenci v oblasti hlasových služeb představují pro Český Telecom stále mobilní operátoři.
Konsolidace Eurotelu Praha, spol. s r.o. (dále Eurotel), společnosti vlastněné z 51 % Českým Telecomem, hraje velmi významnou roli jako součást konsolidovaných hospodářských výsledků. Konsolidace výnosů Eurotelu činila 6,6 mld. Kč, což představuje 26 % z celkových konsolidovaných výnosů. Eurotel zůstává s 3 993 tisíci zákazníky a s meziročně o 2 % vyššími výnosy ve výši 14,1 mld. Kč jedničkou na trhu mobilních operátorů v České republice.

Provozní náklady
V prvním pololetí roku 2003 kladl Český Telecom nadále důraz na provozní náklady, které může přímo ovlivnit. Celkové konsolidované provozní náklady vyjma odpisů a amortizace meziročně vzrostly o 1 % na 12,9 mld. Kč v důsledku nárůstu konsolidovaných plateb ostatním operátorům (které do značné míry odráží vliv regulatorních rozhodnutí), o 24 % na 3,3 mld. Kč. Všechny ostatní kategorie provozních nákladů v meziročním porovnání poklesly nebo se nezměnily.
Konsolidované platby domácím operátorům vzrostly dokonce o 32 % na 2,4 mld Kč v souvislosti s regulatorní úpravou plateb za zprostředkování přístupu uživatelů ke službám internet a dále v souvislosti s nárůstem tranzitního provozu do mobilních sítí přes síť Českého Telecomu. Konsolidované platby zahraničním operátorům vzrostly meziročně o 6 % na 888 mil. Kč.
Konsolidované personální náklady se meziročně nezměnily a zůstaly na hodnotě 3,7 mld. Kč. Počet zaměstnanců samotného Českého Telecomu se snížil meziročně o 10 % na 12 788 k 30. červnu 2003 a odráží změny ve struktuře a profilu zaměstnanců. Počet zaměstnanců Eurotelu se meziročně nezměnil.
Další kategorie provozních nákladů se meziročně snížily. Konsolidované náklady vynaložené na prodaný materiál a zboží v ceně pořízení poklesly o 19 % na 762 mil. Kč. Ostatní konsolidované provozní náklady, které obsahují náklady na materiál, na opravy a údržbu, energii, marketing, poradenství a další provozní náklady, poklesly o 6 % na 5,2 mld. Kč.

Odpisy a amortizace
Konsolidované odpisy a amortizace se meziročně snížily o 1 % na 9,2 mld. Kč, což odráží pokles investic v průběhu posledních 18 měsíců. Současná úroveň investičních nákladů Českého Telecomu a trend poklesu odpisů a amortizace budou pokračovat i v budoucnu. To znamená zlom dlouhodobého výrazného nárůstu odpisů a amortizace v průběhu posledních sedmi let.

EBITDA, EBIT a čistý zisk
V prvním pololetí roku 2003 se podařilo Českému Telecomu udržet nadprůměrnou hodnotu marže EBITDA, tj. podílu konsolidovaných výnosů na konsolidovaném hospodářském výsledku před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA), ve výši 49 %. V absolutním vyjádření činila konsolidovaná hodnota EBITDA 12,5 mld. Kč oproti 13,3 mld. Kč za loňské první pololetí. Konsolidovaný hospodářský výsledek před finančními náklady a zdaněním (EBIT) činil 3,2 mld. Kč oproti loňským 4,0 mld. Kč. Čistý zisk po zahrnutí menšinového hospodářského výsledku ve výši 7 mil. Kč činil 2,3 mld. Kč oproti 2,6 mld. Kč za první pololetí 2002.

Zadluženost
Na konci června 2003 byla celková konsolidovaná výše úvěrů 11,3 mld. Kč, což je výrazně méně v porovnání s 18,1 mld. Kč na konci června loňského roku. Konsolidovaná hodnota peněz a peněžních ekvivalentů dosáhla hodnoty 10,6 mld. Kč oproti loňským 5,4 mld. Kč. Hrubá zadluženost, vyjádřená jako podíl celkového dluhu k vlastnímu kapitálu, byla 12 % a čistá zadluženost byla necelé 1 %.
V květnu letošního roku splatil Český Telecom eurobondy, emitované ve výši 750 mil. DEM, tj. ekvivalent 12 mld. Kč. Jako součást částečného refinancování svého dluhového portfolia využil Český Telecom možnosti navýšit o 1 mld. Kč loňskou emisi dluhopisů se splatností v roce 2005 a s pevným kuponem 4,55 % ročně. Začátkem července 2003 Český Telecom emitoval dluhopisy za dalších 6 mld. Kč s pevným kuponem pouhých 3,50 % ročně a se splatností v roce 2008.

Investice
V souladu se strategií snižovat a optimalizovat výši vynakládaných investičních prostředků se konsolidovaná hodnota investic snížila meziročně o 38 % z loňských 4,4 mld. Kč na 2,7 mld. Kč. Investice samotného Českého Telecomu se snížily o 43 % na 2,0 mld. Kč.

Volné hotovostní toky
Díky snižování investičních nákladů a vysoké marži EBITDA generoval Český Telecom v průběhu prvního pololetí roku 2003 významný objem volných hotovostních toků. Hodnota konsolidovaných volných peněžních toků se zvýšila z loňských 4,3 mld. Kč na 6,1 mld. Kč.

Dividenda a akvizice Eurotelu
Akcionáři Českého Telecomu na letošní řádné valné hromadě konané dne 13. června 2003 schválili mimo jiné dva významné návrhy. První z nich je schválení dividendy v celkové výši 18,5 mld. Kč(to je 57,50 Kč na akcii), která bude vyplacena 6. října 2003. Dále akcionáři odsouhlasili odkoupení zbývajícího podílu 49 % v Eurotelu za cenu 1,05 mld. USD. Smlouva byla podepsána po valné hromadě.
Výplata dividendy bude financována z vlastních zdrojů, akvizice Eurotelu bude financována ze zdrojů externích. Strategickým záměrem při rozhodování o obou záležitostech bylo optimalizovat kapitálovou strukturu a zachovat exitující úroveň kreditního ratingu. V návaznosti na akvizici Eurotelu rozhodli vlastníci Eurotelu o historicky první dividendě ve výši 10,98 mld. Kč, která bude vyplacena před dokončením akvizice.

Výhled pro rok 2003
Management Českého Telecomu se bude nadále zaměřovat na efektivnost vynakládání provozních i investičních nákladů a zároveň na opatření zaměřená na ochranu výnosů a na rozvoj příležitostí v oblasti datových a internetových služeb. Důraz na udržení marže EBITDA na úrovni vyšších hodnot v rozmezí 40 - 50 %, na pokračující zlepšování efektivnosti provozních a investičních nákladů a na volné hotovostní toky z provozní činnosti bude převažovat v druhé polovině roku 2003 jako jeden z významných faktorů podporujících akcionářskou hodnotu. Investiční náklady by neměly přesáhnout 15 % z výnosů, přičemž v roce 2003 bude generovaný významný objem volných hotovostních toků (vyjma vlivu akvizice Eurotelu).
Ve věci akvizice Eurotelu Český Telecom očekává, že po schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bude transakce dokončena v průběhu posledního čtvrtletí roku 2003. Od toho okamžiku bude Český Telecom uplatňovat plnou konsolidaci Eurotelu do svých finančních výkazů.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 31. července 2003 - čtvrtek