logo itpoint.cz

Jak je na tom veřejná správa v oblasti veřejných informačních služeb

Společnost Sten/Mark realizovala na základě zadání Ministerstva vnitra ČR výzkum "Analýza a průzkum, sledování trendů v oblasti veřejných informačních služeb". Projekt má charakter kontinuálního výzkumu, konal se v pořadí již potřetí, což umožňuje zachycení trendů v oblasti informačních potřeb veřejnosti v letech 2001-2003. Cílem projektu je analýza spokojenosti vybraných cílových skupin veřejnosti s poskytovanými službami a informacemi státní správy, odkrytí slabých a silných stránek veřejného informačního systému.

Společnost Sten/Mark realizovala na základě zadání Ministerstva vnitra ČR výzkum "Analýza a průzkum, sledování trendů v oblasti veřejných informačních služeb". Obsahové zaměření projektu a jeho struktura byly rámcově vymezeny MV ČR.. Projekt má charakter kontinuálního výzkumu, konal se v pořadí již potřetí, což umožňuje zachycení trendů v oblasti informačních potřeb veřejnosti v letech 2001-2003. Cílem projektu je analýza spokojenosti vybraných cílových skupin veřejnosti s poskytovanými službami a informacemi státní správy, odkrytí slabých a silných stránek veřejného informačního systému. I v letošním roce byl výzkum pojat jako komplex několika výzkumů zaměřených na klíčové cílové skupiny. Výzkum byl realizován v lednu 2003.

 1. Na rozdíl od populace jsou zastupitelé, tajemníci a úředníci radnic poměrně dobře vybaveni informacemi o veřejné správě, které mohou předávat občanům. Deklarují schopnost zodpovědět občanům dotazy bez dalšího vyhledávání informací ve více než polovině případů. Pokud informace nespadají do jejich agendy, dokáží se většinou dobře zorientovat a odkázat občana na adekvátní zdroj. Dlouhodobě převládá přesvědčení, že obyvatelé obcí a měst mají dostatek informací potřebných pro jednání s obecním/městským úřadem. Jejich pevné přesvědčení pramení patrně s častého kontaktu s občan - denně nebo několikrát týdně se na téměř 2/3 zastupitelů a tajemníků obracejí občané se žádostí o informace týkající se jednání s úřady. Nejčastěji do kontaktu s občany přicházejí starostové.

 2. Zástupci místní samosprávy mají ve srovnání s populací mnohem jasnější představu o zákoně garantujícím svobodný přístup informacím. Poměrně dobře je s ním seznámeno 76 %, částečnou představu o něm má zbývající část dotázaných. Výrazně lépe informovaní jsou v tomto ohledu informovaní tajemníci a vyšší úředníci.

 3. Informovanost veřejnosti o novém územně-správního uspořádání není dostatečná. Těsně před spuštěním o ní měla určitou představu polovina občanů, pouze však 17 % se považovalo za poměrně dobře informované.

 4. Oproti populaci je spektrum často využívaných informačních zdrojů mezi zastupiteli a tajemníky mnohem širší. Prim mezi nimi hrají personální zdroje z místní samosprávy, (úředníci obecních úřadů, kolegové či nadřízení v přímé linii. Naopak podobně jako populace jsou velmi významným zdrojem informací celostátní média. Stále se však zvyšuje význam Internetu. Zatímco v roce 2001 často využívalo internet k tomuto účelu pouze 55 % zastupitelů a tajemníků, počátkem roku 2003 to bylo již 65 %. Vůbec nejvíce internet k tomuto účelu využívají tajemníci a vyšší úředníci.

 5. Výzkumy z let 2001 - 2003 ukazují na ustálenou hierarchii preferovaných informačních zdrojů. Nejlépe se pro šíření informací z místní samosprávy hodí podle zastupitelů a tajemníků místní tisk, dále pak informační vývěsky, tabule na ulicích a úřadech. Nejméně vhodnými informačními kanály jsou kabelová televize a informační kiosky (panely). Jediným informačním zdrojem, jehož význam ve sledovaném období stoupl, je místní, regionální rozhlas.

 6. Obecní a městské úřady jsou nadále nejdůležitějším kontaktním článkem v řetězci úřadů veřejné správy nejen pro občany, ale i pro zastupitele -alespoň jednou měsíčně je s nimi ve styku 70 % dotázaných.Srovnání výsledků z let 2001-2003 ukazuje na rychlé zakotvení krajských úřadů v systému veřejné správy. Ty se staly druhým nejčastěji kontaktovaným úřadem. Mezi často kontaktované úřady patří katastrální, finanční úřady a republikovou policii, u kterých míra kontaktu meziročně vzrostla. Naopak méně často než v předcházejících letech jsou kontaktovány úřady práce, knihovny a informační střediska a městská policie.

 7. Spektrum vyhledávaných informací je u zástupců místní samosprávy mnohem pestřejší než mezi občany. Zastupitelé a tajemníci vyhledávají nejvíce vše, co souvisí se zákony, vyhláškami a nařízeními. Téměř 1/4 zástupců samosprávy je považují za nejvyhledávanější typ informací. Druhým významným typem informací jsou informace související s veřejnými financemi, ať již ve formě dotací a grantů či jako informace o hospodaření s veřejnými prostředky.- celkem 15 % dotázaných je vyhledává vůbec nejčastěji.

 8. Přístupnost informací v řadě oblastí se během uplynulých dvou let zlepšila. Platí to pro informace o procesu evropské integrace, z oblasti práce policie a bezpečnostní záležitostí, daních a poplatcích a o podnikatelských subjektech. Zástupci samosprávy považují za nejhůře dostupné informace o hospodaření s veřejnými finančními prostředky a informace o grantech o dotacích . Jako hůře dostupné vystupují opakovaně ty typy informací, které poskytují údaje privátního rázu nebo jsou spojeny se služebním či obchodním tajemstvím.

 9. Rozporuplné je vnímání reformy územněsprávního uspořádání. Podle zastupitelů a úředníků krajské samosprávy a obcí s rozšířenou působností se po jejím spuštění usnadní přístup občanů i zastupitelů k potřebným informacím. Naopak skeptičtí jsou v tomto směru zastupitelé a úředníci obcí s pověřeným úřadem a v nejmenších obcích. Ti se navíc obávají, že zrušení okresů je připraví o značnou část informačních zdrojů. Reforma byla výrazné většiny dotázaných připravena centrálními úřady nedostatečně, avšak oni sami měli v předstihu dostatek informací o chystaných změnách.

 10. Opakovaně se potvrzuje, že šance řadového občana a představitele samosprávy nejsou při získávání informací z úřadů rovné. Stále téměř pětina zastupitelů a tajemníků získá potřebné informace od úřadů pouze v případě, že nevystupuje jako soukromá osoba. Mezi zástupci samosprávy mírně převládá spokojenost s informačním úsilím ústředních úřadů vůči zastupitelům a tajemníkům. Tři pětiny dotázaných zastávají názor, že centrální úřady si tuto roli plní poměrně dobře.

 11. Možnost komunikovat s úřady prostřednictvím elektronického podpisu by využila polovina zastupitelů a tajemníků oproti třetině občanů. Nejvyšší zájem o tuto formu komunikace mají tajemníci a starostové.

 12. Zastupitelé a tajemníci registrují ve svém okolí veřejně přístupný internet zejména v knihovnách (60 %) a ve školách (53 %). Význam internetu na obecních úřadech je zřejmý zejména v nejmenších obcích. Tam se díky absenci jiných veřejných institucí posouvají obecní úřady do pozice jediného možného zdroje veřejného internetu.

 13. Vybavenost představitelů místní samosprávy internetem a PC technikou se zvyšuje a porovnání s populací jí lze charakterizovat jako nadprůměrnou. Osobní počítač má doma k dispozici 70 % zástupců samosprávy (v roce 2001 to bylo 56 %). Připojení k internetu může doma využívat 51 % zástupců místní samosprávy (v roce 2001 pouze 29 %), což je třikrát více než mezi běžnou populací.

 14. Devět z deseti zastupitelů a tajemníků má v již současnosti přístup k internetu a polovina s ním pracuje denně. Přímo na obecním/městském úřadě jej mohou využít 3/4 z nich. Platí to především o funkcionářích radnice a tajemnících, řadoví členové zastupitelstva mají přístup k internetu na obecním úřadě pouze z 2/5. Průměr snižují především zastupitelé z nejmenších obcí.

 15. Značný ohlas má mezi zastupiteli a tajemníky program MV ČR zaměřený na internetizaci obcí. Mezi dotázanými úřady a zastupitelstvy využila již zmíněný program více než třetina a téměř pětina plánuje své zapojení do programu. Nejvyšší zájem mají malé obce.

 16. Běžným standardem komunikace místní samosprávy s občany se staly webové stránky. V roce 2003 disponovalo vlastními www stránkami 9 z 10 dotázaných obecních úřadů.

 17. Se standardy ISVS je seznámena pouze polovina dotázaných. Především jsou to tajemníci a vyšší úředníci radnic. Se standardy ISVS pracují převážně krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností. Pouze 28 % úřadů pak zpracovává pro své občany informace o řešení životních situací dle standardů ISVS (30 bodů).

 18. Se standardy ISVS je seznámena pouze polovina dotázaných. Především jsou to tajemníci a vyšší úředníci radnic. Se standardy ISVS pracují převážně krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností. Pouze 28 % úřadů pak zpracovává pro své občany informace o řešení životních situací dle standardů ISVS (30 bodů).

 19. Zástupci samosprávy s přístupem na internet nejvíce navštěvují www stránky jiných obecních a městských úřadů. Opakovaně tak učinilo 80 % členů zastupitelstev Jen o málo nižší je návštěvnost www stránek centrálních úřadů, ministerstev a krajských úřadů (výrazně častěji je využívají tajemníci a úředníci úřadů). U všech uvedených úřadů zaznamenáváme meziročně výrazný nárůst návštěvnosti. Tajemníci a úředníci na rozdíl od zastupitelů mnohem častěji navštěvují stránky parlamentu a obchodního rejstříku.

 20. Výzkum potvrdil odlišné informační potřeby zastupitelů na straně jedné a tajemníků či úředníků na straně druhé. Tajemníci a úředníci se snaží prostřednictvím internetových stránek veřejných institucí nejčastěji získat především informace legislativního charakteru (zákony, vyhlášky, nařízení). Zastupitelé naopak tyto informace vyhledávají v menší míře a snaží se získat spíše informace o činnosti jiných úřadů nebo kontaktní údaje. Ve srovnání s rokem 2001 vzrostlo v obou skupinách vyhledávání a stahování úředních formulářů prostřednictvím internetu.

 21. V letech 2001-2003 se zvýšila spokojenost tajemníků a úředníků s poskytnutými informacemi na www stránkách institucí a úřadů. Naopak mezi zastupiteli je častější opačný trend.

 22. Po více než dvou letech od spuštění portálu veřejné správy se obeznámenost a využití tohoto informačního příliš nezlepšuje a zájem o něj víceméně stagnuje. Naopak s velmi příznivou reakcí se mezi zástupci samosprávy se setkal projekt internetového Rádia Vnitro. Necelého čtvrt roku po zahájení vysílání slyšely o existenci Rádia Vnitro více než 2/3 zastupitelů a tajemníků a 8 % jej dokonce prostřednictvím internetu poslouchalo.

 23. Orientačně výzkum mapoval i znalost a návštěvnost konkrétních serverů úřadů. Znalost a návštěvnost většiny stránek se s délkou jejich existence znatelně posiluje. Nejvyšší návštěvnost mají servery poskytující informace nezbytné pro každodenní práci. Mezi tajemníky jsou nejnavštěvovanější stránky Obchodního rejstříku (MS ČR). Aktuálně se projevil ve výzkumu volební rok 2002, kdy zastupitelé nejvíce navštěvovali stránky ČSÚ přinášející volební výsledky a informace o volbách (ČSÚ). K nejnavštěvovanějším stránkám patří ještě servery, na kterých lze získat informace o dotacích a grantových programech pro obce - Programy, podpory a granty Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo Ministerstva životního prostředí ČR a stránky nabízející vzory různých formulářů ministerstev.

 24. Z hlediska "životních situací" je internet využitelný pouze částečně. Nejlépe využitelný je podle zástupců samosprávy při běžných administrativních úkonech informativního charakteru -evidence veřejných sbírek, evidence politických stran, oznámeních o konání shromáždění občanů. Spíše částečně je internet využitelný při vyřizování žádostí občanů a poskytování dotací mimořádné pomoci. Největší obavy mají zastupitelé a tajemníci s využití internetu v rámci zpřístupnění svazků StB nebo lustrací. U ostatních úkonů převažuje názor, že internet lze využít pouze jako podpůrný zdroj informací - týká se to vydávání dokladů sociálních dávek a příspěvků a problematiky státního občanství.

 25. V případě možnosti zřídit novou internetovou informační službu pro občany by zástupci by zástupci samosprávy ve větší míře než dříve uvítali internetové služby v oblasti životního prostředí (monitorování stavu ovzduší, emisí, aktuální informace, platné normy, komunální odpady) a civilní obrany (zásady chování obyvatel při mimořádných událostech, informace krizových štábů, včasné varování před katastrofou). Nadále zůstávají v centru zájmu i informační služby, které by bezprostředně souvisely s činností zastupitelstva či obecního úřadu - vyhlášky, městská rada a městské zastupitelstvo a územní plán.

Sten/Mark

Článek ze dne 24. dubna 2003 - čtvrtek