logo itpoint.cz

Metodika využívání služeb KI ISVS

Hlavní cílovou skupinou dokumentu jsou pracovníci managementu a odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií subjektů veřejné správy. Dokument si klade za cíl poskytnout metodický návod využívání KI ISVS subjekty veřejné správy i jinými subjekty financovanými z veřejných rozpočtů a poskytuje doporučení pro postup těchto subjektů, Ministerstva informatikya Českého Telecomu, tedy účastnických stran Rámcové smlouvy a smluv navazujících v rámci programu KI ISVS.

Tento dokument si klade za cíl poskytnout metodický návod využívání KI ISVS subjekty veřejné správy i jinými subjekty financovanými z veřejných rozpočtů (ve všech místech výkonu veřejné moci), a poskytuje doporučení pro postup těchto subjektů (uživatelé), Ministerstva informatiky (koordinátor) a Českého Telecomu (poskytovatel), tedy účastnických stran Rámcové smlouvy a smluv navazujících v rámci programu KI ISVS.

Metodika specifikuje činnosti subjektů veřejné správy v oblasti zajištění komunikační infrastruktury tak, aby mohl být realizován kvalitní, bezpečný a efektivní vývoj, provoz a údržba moderních informačních systémů veřejné správy (dále jen ISVS). Dokument je koncipován tak, aby se podle něj mohly řídit všechny subjekty veřejné správy (ve všech místech výkonu veřejné moci), které budou služeb KI ISVS využívat, a aby jim poskytl základní orientaci v problematice KI ISVS, v nabízených službách KI ISVS a v postupu, jak si je zajistit. Metodika, jako základní koncepční dokument, je sice primárně určena pro subjekty veřejné správy, ale potenciálně je rovněž určena těm třetím stranám (veřejnosti), které potřebují zajistit elektronickou komunikaci s veřejnou správou, protože KI ISVS je hlavním nástrojem zprostředkování elektronické komunikace :

Dokument poskytuje podstatné informace o KI ISVS zaměstnancům a managementu subjektů veřejné správy i širší veřejnosti. Hlavní cílovou skupinou dokumentu jsou však pracovníci managementu a odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií subjektů veřejné správy. Jeho znalost je vhodná jak pro organizační, tak pro odborné složky správy informačních systémů veřejné správy (dále jen ISVS), zejména před jakoukoliv přípravou projektů řešení změny v ISVS s využitím služeb KI ISVS.

Metodika je zpracována přehlednou formou bez technických podrobností. Podrobnější informace o řešení jsou uvedeny v přílohách. Hlavní část tohoto dokumentu je věnována organizačním a provozním otázkám, které jsou z hlediska uživatele hodnoceny jako priorita. Metodika popisuje celkový koncept a dále činnosti a odpovědnosti účastníků jednotným formátem a logicky komentuje celý životní cyklus poskytovaných služeb KI ISVS.

Součástí metodiky jsou následující přílohy :

Dokument byl v původním termínu (v červnu 2002) zaslán do meziresortního připomínkového řízení. Zásadní připomínky z tohoto připomínkového řízení se týkaly upřesnění kompetencí a zodpovědností správců informačních systémů a byly vypořádány. Po vyhodnocení připomínek byl dokument upraven, dopracován a odevzdán do vládní agendy.

Na svém zasedání dne 19.března 2003 vláda dokument schválila, (Usnesení vlády č. 271 k Metodice využívání komunikační infrastruktury veřejné správy).

Metodika využívání služeb KI ISVS - mv_kivs_2012def_picture.pdf ( 1,8 MB  )
Metodika využívání služeb KI ISVS - mv_kivs_pA_MInew.pdf ( 2,1 MB )
Metodika využívání služeb KI ISVS - mv_kivs_pB_MI.pdf ( 0,5 MB )
Metodika využívání služeb KI ISVS - mv_kivs_pC_MI.pdf ( 0,2 MB )

Ministerstvo informatiky

Článek ze dne 2. dubna 2003 - středa