logo itpoint.cz

Návrh úpravy některých smluvních podmínek RadioMobilu

Skupina uživatelů sítě T-Mobile ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů České republiky a občanským sdružením Internet pro všechny dokončila a zaslala společnosti RadioMobil a.s., provozující síť T-Mobile, veřejný návrh na úpravy některých podmínek. Návrh vznikl jako reakce na nedávné změny v síti T-Mobile, které mimo jiné ukázaly, v jaké smluvní nejistotě se uživatelé telekomunikačních služeb mohou nacházet ...

Skupina uživatelů sítě T-Mobile ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů České republiky a občanským sdružením Internet pro všechny dokončila a zaslala společnosti RadioMobil a.s., provozující síť T-Mobile, veřejný návrh na úpravy některých podmínek. Návrh vznikl jako reakce na nedávné změny v síti T-Mobile, které mimo jiné ukázaly, v jaké smluvní nejistotě se uživatelé telekomunikačních služeb mohou nacházet. Jeho konečná podoba je výsledkem důkladného rozboru situace a obšírné diskuse mezi uživateli i odborníky v oblastech, kterých se návrh týká.

Materiál se skládá ze dvou částí. V části první předkladatelé navrhují provést úpravy Všeobecných podmínek společnosti RadioMobil a.s. Navrhované změny mají za cíl především lépe vyjádřit zájmy uživatelů sítě T-Mobile a zvýšit rovnoprávnost jejich postavení v rámci smluvního vztahu. Předkladatelé navrhují mimo jiné nové řešení vzájemné komunikace poskytovatele služeb a účastníka například v případech změn Ceníku služeb, změny související s postupy proti zneužití služeb, upřesnění ustanovení o mimořádných zálohách či smluvních pokutách a podobně.

Druhá část veřejného návrhu pojednává o změnách v poskytování integrovaných služeb internetu a mobilní telefonie, to jest o změnách týkajících se SMS brány a portálu t-zones. Uživatelé zde předkládají svou představu řešení zasílání SMS z internetu a přeposílání e-mailových zpráv na mobilní telefon. Ohledně portálu t-zones pak předkladatelé navrhují zejména ošetřit používání služeb tohoto portálu novými Podmínkami používání služby. V tomto bodě se materiál inspiroval mimo jiné podmínkami služby t-zones v jiných národních sítích T-Mobile.

Předkladatelé jsou přesvědčeni, že realizace kroků popsaných v jednotlivých bodech veřejného návrhu by zvýšila komfort uživatelů sítě T-Mobile a vedla by tak i k větší spokojenosti obou smluvních stran. Předkladatelé si jsou vědomi, že předložený materiál se dotýká vícero tematických okruhů nežli těch, které byly již předmětem otevřené polemiky v souvislosti se změnami v síti T-Mobile a jsou samozřejmě připraveni se zástupci společnosti RadioMobil a.s. vést nadále diskusi tak, aby bylo dosaženo oboustranně přijatelného řešení a vzájemné spokojenosti.

Přípravy připomínek dále odhalily místy nevyhovující úpravy stávajícího telekomunikačního zákona. Proto autoři budou usilovat o zohlednění některých námětů v novém zákoně o elektronických komunikacích, který připravuje Ministerstvo informatiky ČR.

Podněty uživatelů ostatních mobilních sítí ukazují, že i v těchto sítích se setkávají s problémy, které by bylo vhodné prostřednictvím úprav všeobecných podmínek řešit. Proto se autoři připravují i na jejich připomínkování.

Současně vyzvali i účastníky ostatních mobilních sítí, aby se do této činnosti aktivně zapojili a zasílali již nyní své náměty na úpravy konkrétních ustanovení všeobecných podmínek na e-mailové adresy : eurotel@spotrebitele.cz a oskar@spotrebitele.cz.

VEŘEJNÝ NÁVRH

  1. Úpravy znění některých článků Všeobecných podmínek společnosti Radiomobil a.s. (úvod a kapitoly 1 - 6)
    Úpravy znění některých článků Všeobecných podmínek společnosti Radiomobil a.s. (kapitoly 7 - 20 a Příloha č. 1)
  2. Úpravy některých změn v poskytování Integrovaných služeb internetu a mobilní telefonie

Predkladatelé návrhu :

Článek ze dne 8. dubna 2003 - úterý