logo itpoint.cz

Navrhovaná změna zákona o účetnictví bude mít neblahé důsledky

Poslanci schválili novelu zákona o účetnictví, která ruší jednoduché účetnictví. Tato novela bude mít podle Komory auditorů ČR neblahé dopady. Drobní živnostníci místo jednoduchého účetnictví nyní povedou pouze evidenci příjmů a výdajů nutnou pro stanovení základu daně z příjmu. Limit pro přechod na podvojné účetnictví má od ledna vzrůst ze tří na šest milionů korun ...

Navrhovaná změna zákona o účetnictví bude mít podle Komory auditorů ČR neblahé dopady. V prvé řadě může mít vážné důsledky pro transparentnost konkurzního řízení. Při projednávání návrhu změny zákona předložil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny pozměňovací návrh, v němž mimo jiné navrhl zbavit povinnosti auditu účetních závěrek všechny obchodní společnosti v konkurzu, a to na dobu tří let od prohlášení konkurzu.

Poslanecká sněmovna pozměňovací návrhy, které neprošly připomínkovým řízením, bez rozpravy přijala. Na tuto úpravu navazuje i změna, která účetní jednotky v průběhu konkurzu zbavuje povinnosti sestavit a zveřejnit výroční zprávu.

Změna je v rozporu s celou řadou zvláštních zákonů upravujících činnost zejména finančních institucí regulovaných orgány státního dozoru nebo bankovního dohledu, jako jsou banky, pojišťovny, investiční fondy, investiční společnosti, družstevní záložny. Dotkne se i dalších účetních jednotek, které mají podle zákona o účetnictví povinnost ověřovat účetní závěrky.

Podle Komory auditorů ČR povede připravovaná změna k tomu, že věřitelé, soudy i samotní správci konkurzní podstaty se budou rozhodovat na základě neověřených informací, jež se po třech letech nebo při zrušení konkurzu mohou dodatečně ukázat jako nesprávné. Rovněž každoroční daňové přiznání bude sestaveno na základě neověřených informací, které se při zpětném auditu mohou ukázat jako nesprávné, což může významně ovlivnit i výsledek konkurzu.

Správce konkurzní podstaty je krizový manažer společnosti jmenovaný soudem a není důvod, aby jím spravovaná společnost neměla stejné povinnosti, jako má společnost spravovaná statutárním orgánem, likvidátorem, nuceným správcem či jinou osobou odpovědnou za hospodaření společnosti.

Kromě toho naprostá většina společností v konkurzu vyvíjí běžnou ekonomickou činnost, případně podniká kroky ke zrušení konkurzu. Nezávislé ověření účetní závěrky společnosti a výsledku jejího hospodaření je veřejným zájmem, protože chrání jak zájem majitelů a akcionářů, tak zájem konkurzních věřitelů, obchodních partnerů, státu, zaměstnanců a ostatní veřejnosti závislé na příslušném, často významném podniku.

Veřejná kontrola a dostupnost informací o hospodaření každého významného subjektu je také samozřejmým standardem ve všech státech Evropské unie a povinnost auditu účetní závěrky a výroční zprávy auditorem se i u nás týká pouze významných obchodních společností.

Komora auditorů ČR

Poslanci schválili novelu zákona o účetnictví, která ruší jednoduché účetnictví. Drobní živnostníci místo něj povedou pouze evidenci příjmů a výdajů nutnou pro stanovení základu daně z příjmu. Limit pro přechod na podvojné účetnictví má od ledna vzrůst ze tří na šest milionů korun. Sněmovna předlohu schválila ve znění, ve kterém ji počátkem listopadu vrátil poslancům Senát. Zákon musí ještě podepsat prezident republiky. Senátoři navrhli, aby podvojné účetnictví nevedli od počátku příštího roku lidé, kteří nejsou podnikatelé, ale vydělají si šest milionů a více korun například za pronájem restituovaných domů. Podobně by podvojné účetnictví neměli vést podle novely ani lidé, kteří nejsou podnikatelé, ale zmíněné příjmy mají třeba z autorských práv nebo rozhodcovské a umělecké činnosti.

Článek ze dne 27. listopadu 2003 - čtvrtek