logo itpoint.cz

Odborná konference Fórum eTime

Akce se koná ve dnech 19. - 20. května 2003 v pražském hotelu Andel  Praha. Přednášky Konference eTime podají ucelený přehled o technických, ekonomických, legislativních a společenských aspektech současného stavu a vývoje telekomunikačních technologií a elektronického obchodu. Náplň přednášek je volena tak, aby oslovila odborníky z oblastí poskytovatelů telekomunikačních služeb, jejich uživatelů, odborníky z oblasti informačních technologií, stejně tak jako specialisty a potenciální zákazníky z oblastí finančnictví, průmyslu, obchodu a státní správy.

eTIME / technology meets business - prestižní odborná konference o elektronickém obchodování a telekomunikacích v 8 tématických blocích a ve 4 samostatných sekcích. Akce se koná ve dnech 19. - 20. května 2003 v pražském hotelu Andel  Praha. Je to největší odborná konference roku 2003 za účasti 40-ti předních přednášejících z České republiky i ze zahraničí.

Místo setkání s řadou osobností, špičkových manažerů ze společností, které v oblasti informačních a telekomunikačních technologií úspěšně působí řadu let a udávají směr jejího vývoje.

Technology meets business - fungující obchodní model nelze dnes budovat bez moderních informačních a komunikačních technologií. Působení podniků a institucí všech velikostí v podmínkách globální ekonomiky je podmíněno efektivní spoluprací jednotlivých organizačních složek i pružnou komunikací mezi partnery. Konvergence telekomunikačních technologií s informačními technologiemi umožňuje vznik zcela nových služeb a efektivita podnikových procesů získává nový rozměr. Po ochlazení vývoje světové ekonomiky se do popředí zájmu dostávají technologie, které dokáží zajistit co nejrychlejší návratnost investic při udržení vysoké kvality procesů.

Pro koho je Fórum eTime určeno?

Přednášky Konference eTime podají ucelený přehled o technických, ekonomických, legislativních a společenských aspektech současného stavu a vývoje telekomunikačních technologií a elektronického obchodu. Náplň přednášek je volena tak, aby oslovila odborníky z oblastí poskytovatelů telekomunikačních služeb, jejich uživatelů, odborníky z oblasti informačních technologií, stejně tak jako specialisty a potenciální zákazníky z oblastí finančnictví, průmyslu, obchodu a státní správy, kteří bezprostředně s těmito technologiemi a systémy pracují nebo projektují jejich implementaci v budoucnosti. Účastníci by měli získat rozšířenou představu o možnostech a profitech, vyplývajících z penetrace informačních a komunikačních technologií v tuzemských podnicích i správních a finančních institucích.

Cena vložného na konferenci činí 5 200 Kč +5% (5 460 Kč včetně DPH) a zahrnuje :

- občerstvení v průběhu konference
- sborník přednášek na CD-ROM
- účast na společenském večeru
- vstup na konferenci

Registrační formulář - ZDE

Program konference

Pondělí 19. května

První den konference nebude členěn do paralelních sekcí, jako tomu bylo v minulém ročníku, přednášky budou probíhat v jednom sále. Jejich těžiště bude spočívat v představení vizí a trendů, legislativních a ekonomických aspektů nasazení a používání ICT. Konferenci zahájí náměstek ministra informatiky Michal Frankl, jehož úvodní projev shrne dosažené výsledky za dobu dosavadního působení ministerstva informatiky a představí plány činnosti ministerstva do budoucna.
Zhodnocení aktuální situace na trhu, trendy a vize přednesou ve svých příspěvcích renomovaní řečníci z předních nezávislých konzultačních společností. Jedním z vyvrcholení prvního dne bude vyhlášení výsledků prestižní ankety měsíčníku Business World "Český CIO roku 2003". První den zakončí velká moderovaná panelová diskuse předních osobností české ICT scény.

Úterý 20. května

Program druhého dne konference bude probíhat ve čtyřech paralelních sekcích s různým tematickým zaměřením. Prostor bude věnován celkem 8 vertikálním tématům, 4 se budou odehrávat dopoledne a 4 odpoledne. Závěr jednotlivých sekcí bude patřit tematickým panelovým diskusím.

d o p o l e d n e

Manažerské dovednosti CIO

Technický ředitel, ředitel divize informatiky, vedoucí oddělení ICT - to je jen výběr názvů funkcí, pod kterými se v ČR ukrývá pozice v zahraničí označovaná zkratkou CIO (Chief Information Officer). Sekce Manažerské dovednosti CIO se věnuje tématům, která zaujmou nejen členy firemního vedení, ale osloví i správce sítě. Přednášky jsou věnovány legislativě ICT, autorskému zákonu, ochraně osobních údajů, odpovědnosti za škody, auditům, tvorbě krizových scénářů a strategií zotavení firemní ICT infrastruktury po havárii. Posluchači se dozvědí i jak udržet, hodnotit a motivovat ICT zaměstnance, jaký je aktuální vývoj v oblasti platů ICT zaměstnanců, jak využívat e-learning. Samostatnou kapitolu tvoří problematika mobilních zaměstnanců (technika, legislativa, řízení, bezpečnost).

Integrace podnikových procesů/aplikací

Tato sekce bude zaměřena nejen na technologie pro integraci dat, ale i na specifickou problematiku IS v oblasti malých a středních podniků. Díky vyspělým technologiím lze k firemním aplikacím přistupovat vzdáleně, což již dnes využívají např. mobilní zaměstnanci. Integrace procesů přináší firmám nejen mnoho výhod, ale má i jistá úskalí. V přednáškách bude velká pozornost věnována rovněž otázkám bezpečnosti.

Nová filozofie přístupu k internetu

V současné době zájem o širokopásmové připojení v porovnání s jinými technologiemi a službami výrazně roste. Rozšiřování širokopásmových služeb je však diktováno úspěchem zavádění rychlého přístupu k internetu. Ve většině případů byly právě širokopásmové (broadband) služby synonymem pro velmi rychlý přístup k internetu. Lidé z oblasti telekomunikací mají tendenci oddělovat expanzi širokopásmových služeb (včetně elektronické zábavy) a internetových potřeb. Termín broadband však znamená mnohem víc.

Mezipodniková integrace s ohledem na liberalizaci trhu telekomunikačních služeb

Přenositelnost čísla, problematika "akceptace" služeb, které moderní technologie nabízejí, mezipodniková integrace v nabídce služeb, technologické důsledky liberalizace odrážející se v požadavku promyšlených systémů účtování nových služeb, problematika zpřístupnění místní smyčky jsou, vedle širokopásmového přístupu, dalšími horkými tématy i průvodními jevy současného telekomunikačního trhu.

o d p o l e d n e

Efektivní nasazení ICT v podniku

Vlastnit informační a komunikační technologie, nebo využívat služeb servisních organizací? To jsou stále aktuálnější otázky. Zda se vyplatí outsourcing a co znamená pojem "computing on demand", se dozvíte v sekci nazvané Efektivní nasazení ICT v podniku. Přednášející se zaměří na ASP a vývoj na trhu služeb pro ICT. Návratnost investic a počítání nákladů na pořízení a provoz technologií bude spolu s bezpečností pronajímaných ICT služeb tématem moderované panelové diskuse.

Podnikové informační systémy

O podnikových informačních systémech se dnes již nemluví jako o daleké budoucnosti, ale zásadně jako o realitě dneška. Termíny jako ERP, CRM, APS a SCM patří do běžného slovníku IT manažerů. Nabídka na našem trhu je široká a jednotná filozofie přístupu k tvorbě podnikového ICT systému existuje v mnoha firmách. Přednáškový blok zakončí moderovaná panelová diskuse na téma Hlavní trendy roku 2003 v oblasti podnikových informačních systémů. Tato sekce je ideální příležitostí pro získání nového pohledu na danou problematiku.

Nová média

Digitalizace klasických médií - rozhlasu a televize - vede ve spojení s internetem, technologiemi xDSL a technologickým vybavením kabelových sítí ke zrychlujícímu se spojování dříve oddělených světů médií a telekomunikací. Přednáškový blok se bude zabývat konvergencí techniky a služeb, problematikou nových obchodních modelů. V rámci panelové diskuse, která uzavře tento programový blok, budou diskutovány aktuální otázky startu digitálního terestrického televizního vysílání v ČR i související legislativní rámec.

Informační technologie a mobilita

Mobilita je základním fenoménem moderní komunikace i životního stylu. Jaké jsou perspektivy třetí generace mobilních sítí? Jaké alternativy se v bezdrátovém přístupu k širokopásmovým službám nabízejí? Jak tyto širokopásmové služby ovlivňují naše standardní životní návyky v oblasti vzdělávání, pracovní činnosti, péče o zdraví apod.? Na tyto a další otázky budou hledat odpovědi přednášející v tomto programovém bloku.

eTIME

Článek ze dne 11. dubna 2003 - pátek