logo itpoint.cz

Podle zprávy Evropské hodnotící komise splňuje ČR většinu požadavků informační společnosti

Ve středu 5. listopadu zveřejnila Evropská komise poslední monitorovací (hodnotící) zprávu před vstupem kandidátských zemí střední a východní Evropy, Malty a Kypru do Evropské unie. Zpráva zmiňuje nutnost provést implementaci nového regulačního rámce Evropské unie pro elektronické komunikace, napravit nedostatky v oblasti nákladové orientace určitých cen a zajistit dostatečné pravomoci a nezávislost regulace telekomunikačního trhu v České republice.

Ve středu 5. listopadu zveřejnila Evropská komise poslední monitorovací (hodnotící) zprávu před vstupem kandidátských zemí střední a východní Evropy, Malty a Kypru do Evropské unie. Celkové hodnocení pokroku České republiky v implementaci acquis communautaire a při přípravě na vstup do Evropské unie je ve srovnání s ostatními kandidáty velmi dobré, za nejzávažnější označila Komise nedostatky v oblastech potravinářského průmyslu, silniční dopravy a uznávání zahraničních kvalifikací a diplomů, zejména ve zdravotnictví.

Oblastem spadajícím do kompetence Ministerstva informatiky, tedy informační společnosti, poštovním službám a telekomunikacím, jsou věnovány kapitoly 3 a 19 hodnotící zprávy.

Zmíněné nedostatky jsou zástupci Ministerstva informatiky s Evropskou komisí pravidelně konzultovány a budou odstraněny legislativními úpravami, které ministerstvo v tuto chvíli dokončuje.

V oblasti služeb informační společnosti splňuje Česká republika podle Evropské komise většinu požadavků. Bílá kniha o elektronickém obchodu byla v březnu tohoto roku dokončena, zbývá transponovat směrnici ES o elektronickém obchodu a novelizovat zákon o elektronickém podpisu. Oblast elektronického obchodu bude plně harmonizována přijetím zákona o některých službách informační společnosti, jehož návrh Ministerstvo informatiky zaslalo vládě k projednání. Novela zákona o elektronickém podpisu již byla vládou schválena. Obě legislativní úpravy by měly nabýt účinnosti nejpozději se vstupem České republiky do Evropské unie.

V oblasti poštovních služeb zpráva Evropské komise konstatuje nutnost dokončit transpozici příslušné evropské směrnice do právního řádu České republiky a zmiňuje některé dílčí nedostatky, které Ministerstvo informatiky odstraňuje novelou zákona o poštovních službách a posílením početního stavu odboru poštovních služeb. Změny směřují k jasnému vymezení kompetencí Ministerstva informatiky jako regulátora, který dbá na zajištění požadované kvality poštovních služeb. V průběhu listopadu bude novela zákona o poštovních službách předložena vládě k projednání.

Telekomunikace jsou oblastí, ve které je implementace acquis communautaire podle Evropské komise v tuto chvíli uskutečněna jen částečně. Zpráva zmiňuje nutnost provést implementaci nového regulačního rámce Evropské unie pro elektronické komunikace, napravit nedostatky v oblasti nákladové orientace určitých cen a zajistit dostatečné pravomoci a nezávislost regulace telekomunikačního trhu v České republice. Ministerstvo informatiky dokončilo a do mezirezortního připomínkového řízení zaslalo návrh zákona o elektronických komunikacích, který všechny uvedené nedostatky odstraňuje. Stávající účast zástupce Ministerstva informatiky v dozorčí radě Českého Telecomu bude v každém případě ukončena před vstupem České republiky do Evropské unie.

Text monitorovací zprávy umístěn na stránkách Delegace Evropské komise v České republice http://www.evropska-unie.cz/cz.

MIČR

Článek ze dne 14. listopadu 2003 - pátek