logo itpoint.cz

Pro uživatele se zdravotním postižením je internet výtečným nástrojem

Internet může být a v mnoha případech již je pro uživatele se zdravotním postižením nástrojem, který jim umožňuje překonávat jejich handicap, získávat přístup k informacím, komunikovat s ostatním světem, uplatnit vlastní schopnosti. To potvrdila i konference INSPO 2003 - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila jako jedna z hlavních akcí Března - měsíce Internetu v sobotu 22. března v Kongresovém centru Praha.

Internet může být a v mnoha případech již je pro uživatele se zdravotním postižením nástrojem, který jim umožňuje překonávat jejich handicap, získávat přístup k informacím, komunikovat s ostatním světem, uplatnit vlastní schopnosti. To potvrdila i konference INSPO 2003 - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila jako jedna z hlavních akcí Března - měsíce Internetu v sobotu 22. března v Kongresovém centru Praha.

Nevidomí, neslyšící, lidé s tělesným či jiným postižením i ostatní zájemci se mohli zúčastnit konference díky společnosti ABEL - Computer a dalším partnerům zdarma. Seznámili se během ní s některými internetovými projekty pro lidi se zdravotním postižením a ve dvou pracovních sekcích se zabývali tím, jak vytvářet kvalitní weby a také jak využít Internetu k lepšímu uplatnění v zaměstnání, popřípadě v podnikání.

Práce s Internetem není u nás pro uživatele se zdravotním postižením ničím výjimečným. Velmi dobrých výsledků dosáhla například Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Ta se snaží využívat informační technologie ke zmírnění informačního deficitu těžce zrakově postižených a k odstranění jejich bariér v komunikaci s okolím již desítku let. Podařilo se jí vybudovat unikátní knihovnu digitalizovaných dokumentů Braillnet, kde zrakově postižení nacházejí přes Internet ve vhodném formátu knihy a časopisy. Vytvořila síť speciálních školicích středisek výpočetní techniky pro zrakově postižené a prosadila osobní počítač se speciálním vybavením jako kompenzační pomůcku, na kterou může těžce zrakově postižený obdržet finanční příspěvek. Již v roce 1999 uvedla do provozu první funkční informační systém pro lidi se zdravotním postižením na Internetu, v posledních dvou letech prosazuje osvětový projekt Blind Friendly Web pro tvůrce webů, napomáhající většímu zpřístupnění internetových stránek nevidomým uživatelům.

Systematičtějšímu vytváření internetových informačních zdrojů pro různé typy zdravotního postižení brání skutečnost, že většina dotačních a grantových titulů příliš nepočítá s Internetem jako informačním médiem. Přesto vznikly i bez podpory státu zajímavé internetové projekty. Například www.ticho.cz, který si vybudoval rozsáhlou síť většinou neslyšících přispěvatelů, provozuje soukromá firma. První český server domácí a ošetřovatelské péče www.homohumanus.cz založili sourozenci Harrerovi poté, co se jejich sestra stala obětí těžké dopravní nehody a oni získali bohaté zkušenosti s domácí péčí o ni, o které se chtěli podělit s ostatními. Na dobrovolné bázi vzniká obsah serveru www.bezbarier.cz, který se snaží zpřístupnit informace o bezbariérovém přístupu do veřejných budov, zařízení a dalších objektů ve městech pro občany se sníženou mobilitou. Jeho čtyři tvůrci s osmi regionálními spolupracovníky již popsali bezbariérovost 50 měst. Bez dotací a jen zásluhou dobrovolné práce vznikl známý rozcestník www.krizovatka.cz.

Další užitečné projekty se zrodily díky financování z více zdrojů, jako například informační systém www.infoposel.cz, internetová poradna www.internetporadna.cz, která využívá zázemí stovky dobrovolných spolupracovníků, odborníků z různých oblastí, anebo server www.alfabet.cz, určený pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Naše organizace se začínají učit využívat také prostředky z evropských projektů. Tak se zrodil například server www.dobromysl.cz, zaměřený na problematiku mentálního postižení.

Až dosud však chyběl informační servis, který by zastřešoval kompletně problematiku zdravotního postižení. Vytvoření takového portálu si vytkla za cíl již při svém vzniku před půldruhým rokem Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO). Jeho přípravy se mohlo ujmout BMI sdružení z pověření AISO a ve spolupráci s jejími členy díky příspěvku od CZ.NIC. Pilotní verze portálu nazvaného Helpnet.cz bude představena účastníkům konference a zároveň jim bude nabídnuta spolupráce při jeho dotváření a následném provozu.

Velkou bariérou při využívání Internetu zůstává pro uživatele se zdravotním postižením vysoká cena za pořízení počítače či příslušných doplňků i za internetové připojení. Tuto překážku se pokusil odstranit například projekt Počítače proti bariérám, který zahájila Nadace Charty 77 již v roce 1996. Reagovala tím na potřebu občanů se zdravotním postižením nalézt pracovní uplatnění. Zejména chtěla pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v důsledku úrazu a upoutání na invalidní vozík. Počítač je pro osoby se zdravotním postižením nejen nejvhodnějším pracovním prostředkem, ale umožňuje i komunikaci s okolním světem a otevírá tak těmto lidem celou novou dimenzi života. Díky finančnímu zajištění firmou Microsoft, která je hlavním sponzorem tohoto projektu, mohla nadace oslovit zájemce a dát jim příležitost k získání nové, odborné kvalifikace v oblasti počítačové techniky.

Kurzy práce s počítačem pro zdravotně postižené zajišťuje nadace společně s dalšími partnery, většinou občanskými sdruženími nebo státními organizacemi, poskytujícími různé služby pro občany se zdravotním postižením. Významně se podílí na vybavení jejich počítačových učeben výpočetní technikou a finančně přispívá i na realizaci kurzů, aby zajistila cenovou dostupnost pro handicapované občany. Absolvováním kurzů práce s výpočetní technikou získávají lidé se zdravotním postižením potřebnou kvalifikaci, doloženou certifikáty, které jim dávají větší šanci na získání odpovídajícího pracovního zařazení. Za šest let trvání projektu bylo vybaveno 298 domácích pracovišť technikou v hodnotě 4,5 milionu korun, dále počítačové učebny v pěti zařízeních pro zdravotně postižené, různé typy kurzů práce s počítačem absolvovalo přes 900 klientů.

Účastníci konference se seznámili také s projektem, který řešila Federace rodičů přátel sluchově postižených v rámci evropského programu Leonardo da Vinci. Jeho cílem bylo zjistit možnosti Internetu jako potenciálního zdroje pracovních příležitostí pro neslyšící. Jen odborníci vědí, že jenom nepatrná část neslyšících rozumí dobře psaným textům, o to byla jejich výuka obtížnější. Přesto se podařilo dosáhnout toho, že z devíti neslyšících účastníků projektu čtyři složili na závěr celý evropský počítačový "řidičák" ECDL a dva jeho verzi Start, obsahující 4 ze 7 modulů. Naučili se také vytvářet webové stránky.

Hlavním partnerem konference INSPO 2003 byla společnost ABEL - Computer, konferenci dále podpořily společnost Microsoft, Guarant, Kongresové centrum Praha a Aramark.

BMI

Článek ze dne 24. března 2003 - pondělí