logo itpoint.cz

Stanovisko ČTÚ k přerušení služby Levnotel

Žádná fyzická ani právnická osoba se jménem nebo s obchodním jménem "Levnotel" není zapsána v obchodním rejstříku v ČR, není držitelkou koncesní listiny k poskytování telekomunikačních služeb, není držitelkou telekomunikační licence, povolení nebo oprávnění k vykonávání telekomunikační činnosti nebo osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle příslušné generální licence. Pokud se "tým Levnotelu", jak se prezentuje na internetové stránce "Levnotelu", cítí stávajícím stavem poškozen, může vystoupit z anonymity a jednat s Českým telekomunikačním ...

Český telekomunikační úřad obdržel v posledních dnech desítky dotazů a stížností na "přerušení služby Levnotelu", iniciovaných výzvou zveřejněnou na internetových stránkách. Výzva k vyslovení nesouhlasu s přerušením služby a zasílání stížností Českému telekomunikačnímu úřadu s uvedením jeho telefonního čísla, čísla faxu a e-mailové adresy, vychází z nepravdivé informace, že "Český telekomunikační úřad BEZ UDÁNÍ Důvodů přerušil služby Levnotelu".

Český telekomunikační úřad jako odpověď na všechny obdržené dotazy a stížnosti k problematice "přerušení služeb Levnotelu" vydává toto stanovisko :

Telekomunikační službu "levného volání do celého světa" poskytoval "Levnotel" prostřednictvím čísel z číselné řady 900 přidělených Českým telekomunikačním úřadem v souladu s číslovacím plánem veřejných telefonních sítí k poskytování obchodních a odborných služeb se zvláštním tarifem společnosti Contactel s.r.o.. Službu obchodních a odborných služeb se zvláštním tarifem na přístupových číslech služby využívaných k poskytování služeb "Levnotelu" poskytovala společnost Contactel s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby jisté zahraniční společnosti nesoucí název zcela odlišný od názvu "Levnotel", která službu využívala k dalšímu poskytování telekomunikačních služeb, a to služby volání do celého světa. Protože službu obchodních a odborných služeb se zvláštním tarifem poskytovala společnost Contactel s.r.o. v rozporu podmínkami stanovenými v generální licenci k poskytování služeb se zvláštním tarifem mimo území ČR, zahájil ČTÚ se společností Contactel s.r.o., správní řízení ve věci porušení podmínek k poskytování těchto služeb a tím i porušení zákona o telekomunikacích.

Žádná fyzická ani právnická osoba se jménem nebo s obchodním jménem "Levnotel" není zapsána v obchodním rejstříku v ČR, není držitelkou koncesní listiny k poskytování telekomunikačních služeb, není držitelkou telekomunikační licence, povolení nebo oprávnění k vykonávání telekomunikační činnosti nebo osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle příslušné generální licence. Český telekomunikační úřad z uvedených faktů dovozuje, že "Levnotel" nemá na území České republiky své sídlo ani obchodní zastoupení.

Pokud se "tým Levnotelu", jak se prezentuje na internetové stránce "Levnotelu", cítí stávajícím stavem poškozen, může vystoupit z anonymity a jednat s Českým telekomunikačním úřadem o podmínkách podnikání na trhu telekomunikačních služeb v ČR, samozřejmě v mezích stanovených zákonem o telekomunikacích a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zákonem o živnostenském podnikání a dalšími právními předpisy platnými v ČR, tedy za stejných podmínek, jaké mají ostatní subjekty podnikající v ČR v oblasti poskytování telekomunikačních služeb.

Usměrňování telekomunikačních činností a vztahů podle zákona o telekomunikacích a v jeho mezích za účelem dosažení a udržení konkurenčního prostředí a ochrany telekomunikačního trhu, včetně ochrany uživatelů telekomunikačních služeb je jednou ze základních oblastí působnosti ČTÚ, vymezených a daných mu zákonem o telekomunikacích. Ochranu uživatelů telekomunikačních služeb, ale nelze chápat a omezovat na podporování nebo tolerování protiprávních aktivit, i když směřují k poskytování služeb za momentálně výhodných cen na trhu telekomunikačních služeb v ČR.

ČTÚ

Článek ze dne 17. března 2003 - pondělí

Acronis Backup 12.5