logo itpoint.cz

Stanovisko ČTÚ k připomínkám k dokumentu Porovnání cen ADSL v ČR a v Evropě

Základním zadáním pro vypracování uvedeného dokumentu bylo porovnání cen za služby poskytované na bázi technologie ADSL. Předmětem nebylo srovnání pouze s nabídkami s nejnižšími cenami. Dokument proto neuvádí a neporovnává pouze ceny Českého Telecomu s nabídkami s nejnižšími cenami, ale porovnává nabídky poskytovatelů s různou výší cen ...

Dne 23. 4. 2003 zveřejnil ČTÚ na svých internetových stránkách www.ctu.cz dokument "Porovnání cen ADSL v ČR a v Evropě".

Základním zadáním pro vypracování uvedeného dokumentu bylo porovnání cen za služby poskytované na bázi technologie ADSL. Předmětem nebylo srovnání pouze s nabídkami s nejnižšími cenami. Dokument proto neuvádí a neporovnává pouze ceny ČESKÉHO TELECOMU, a.s. ("ČTc") s nabídkami s nejnižšími cenami, ale porovnává nabídky poskytovatelů s různou výší cen. ČTÚ vybral pro porovnání vzorek poskytovatelů služeb ADSL v jednotlivých zemích, jak je uvedeno v tab. 8, včetně dominantních poskytovatelů, které uvádí tabulka č. 1. Tzn., že dokument neuvádí přehled všech poskytovatelů služeb ADSL se všemi jejich nabídkami. Takový postup nebyl cílem tohoto dokumentu. Vybraný vzorek poskytovatelů je pro porovnání postačující, protože na jeho základě mohl být jednoznačně definovaný závěr porovnání. Hledáním nejnižších cen by se jednak zpracování prodloužilo a jednak by to výsledek nezměnilo. Došlo by pouze k prohloubení rozdílu v neprospěch "ČTc".

Dále je nutno upozornit na skutečnost, že údaje, se kterými ČTÚ pracoval v jednotlivých tabulkách, byly shromažďovány zejména v období od 28. 2. do 21. 3. 2003. Cenové nabídky jednotlivých poskytovatelů se od tohoto období vyvíjely a měnily, a proto některé z nich nelze přímo porovnávat s aktuálními údaji, které jsou v současné době zveřejněny např. na internetu.

K dokumentu "Porovnání cen ADSL v ČR a v Evropě" ČTÚ obdržel některé konkrétní připomínky a některé reakce veřejnosti byly zveřejněny na internetu. ČTÚ k nim uvádí následující :

U společnosti IPEX byla v tabulkách uvedena měsíční paušální cena včetně pronájmu modemu a včetně DPH. Aby se cena společnosti IPEX stala porovnatelnou s ostatními společnostmi, byla provedena oprava a ČTÚ uvedl tuto cenu bez DPH a bez pronájmu modemu, a to v tabulkách č. 3, 3b, 7 a 7b, které jsou přílohou tohoto stanoviska.

U společnosti Czech On Line, a.s. byly použity údaje z tiskové konference ze dne 4. - 5. 3. 2003, které uveřejnil p. Petr Kefurt (www.isdn.cz). Hlavním důvodem použití výše uvedeného zdroje byla skutečnost, že v době shromažďování a získávání podkladových údajů pro "Porovnání cen ADSL v ČR a v Evropě" neměla spol. Czech On Line, a.s. uveřejněnou nabídku cen služeb na bázi ADSL. Ani v současné době nejsou služby s vyššími přenosovými rychlostmi uveřejněny na internetových stránkách společnosti Czech On Line.

Služby Volný ADSL byly uvedeny v podkladech z tiskové konference včetně DPH a ČTÚ po jeho odečtení uvedl správně ceny bez DPH, byly zde ovšem drobné nepřesnosti způsobené přepočtem, které ČTÚ v příloze této studie opravil podle informací společnosti.

Dále byly ceny zřízení a pronájem modemu u služeb Volný ADSL v dokumentu ČTÚ uvedeny včetně DPH. Aby ceny byly srovnatelné s ostatními poskytovateli, byla provedena v příloze tohoto stanoviska oprava a ceny uvedeny bez DPH.

Služby COL ADSL byly v materiálu z tiskové konference uvedeny bez DPH, ovšem ČTÚ tento fakt nevzal na vědomí, a DPH znovu odečetl.

Tyto nepřesnosti jsou v tabulkách č. 3 až 7b, 9 a 9b opraveny.

U Polska byla zaměněna cena za zřízení s paušální cenou pro služby na bázi ADSL u dominantního operátora společnosti Telekomunikacja Polska, proto byla provedena oprava.

Název typu služby DOSTEP byl ze strany ČTÚ převzat doslovně bez překladu do českého jazyka z www.telekomunikacja.pl. ČTÚ měl za to, že podstata a cena za službu nebyla touto skutečností ovlivněna, přesto byla námitka akceptována a údaj opraven na DSL TP.

Co se týče cenové nabídky společnosti TELEKOMUNIKACJA POLSKA označené jako služba Neostrada Plus jde o službu s minimální cenou. ČTÚ informace o službě DSL TP zjistil přímo z firemního www, na němž byl odkaz na Neostradu Plus. Z textu k tomuto odkazu nebylo přímo patrno, že jde též o nabídku ADSL a proto ji ČTÚ nevyužil. Tato služba byla do studie zařazena.

Opravy jsou uvedeny v tabulkách č. 1, 2, 4, 4b, 5, 5b a 8, které jsou přílohou tohoto stanoviska.

U Itálie byla zaměněna cena za zřízení s paušální cenou pro služby na bázi ADSL u operátora společnosti TelecomItalia, oprava byla provedena v tabulkách 6, 6b, 9 a 9b, které jsou přílohou tohoto stanoviska.

Ve výše uvedených případech došlo k opravě tabulek i grafické části, které jsou součástí přílohy tohoto stanoviska. Za tyto uvedené nepřesnosti se ČTÚ omlouvá, a to zejména uvedeným společnostem, kterých se tato jeho nepřesná tvrzení týkají.

Dalšími podněty ze strany veřejnosti byly zejména následující připomínky, ke kterým ČTÚ uvádí :

Proč nebyly vybrány v jednotlivých zemích poskytovatelé s nejnižšími cenami svých nabídek ?

Záměrem a cílem tohoto dokumentu nebylo najít a porovnat pouze nejnižší ceny nabídek služeb ADSL jednotlivých poskytovatelů, ale porovnat zejména takové nabídky, které jsou typově srovnatelné. Tímto způsobem ČTÚ přistupoval ke zpracování celého dokumentu. Závěry vyplývající z porovnání tímto přístupem nebyly ovlivněny.

Proč ČTÚ neuvedl ve své studii všechny poskytovatele služeb ADSL ?

Uvedením všech poskytovatelů a jejich nabídek by se tento dokument stal nepřehledný, ztratil by svoji vypovídací schopnost a ani nebyl takový požadavek. Tento dokument byl vypracován za účelem porovnat ceny služeb na bázi ADSL u společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. s cenami ostatních poskytovatelů. Pro názornost a přehlednost ČTÚ vybral pouze vzorek těchto poskytovatelů. Na výsledku porovnání tato skutečnost nic nemění.

Z jakého důvodu ČTÚ neuvedl nabídky všech poskytovatelů služeb ADSL v ČR, ale uvedl jich pouze šest z dvanácti ?

ČTÚ vybral pouze vzorek poskytovatelů služeb ADSL na telekomunikačním trhu v ČR. Pro porovnání je uvedený vzorek šesti poskytovatelů zcela postačující. Dále je nutno uvést, že ne všechny společnosti měly zveřejněny své nabídky v době, kdy ČTÚ shromažďoval podklady se kterými dále pracoval.

Z jakého důvodu ČTÚ použil v některých zemích poskytovatele, kteří mají vyšší cenu než ostatní ?

Jak jsme již uvedli, pro srovnání byli vybráni poskytovatelé, kteří nabízí typově srovnatelnou službu s ostatním poskytovateli. V některých případech nešlo o poskytovatele s nejnižší cenou, ale o poskytovatele, který nabízí službu srovnatelnou resp. neomezenou.

U Dánska u dominantního poskytovatele je uvedena příliš vysoká cena.

Měsíční paušální cena byla vypočtena součtem paušální ceny za DSL Access a paušální ceny za IP konektivitu, kterou jsme považovali za nezbytně důležitou pro fungování služby ADSL a proto ji ČTÚ přičetl u všech služeb na bázi ADSL poskytovaných v Dánsku dominantním operátorem, společností TeleDennmark Com. Tím je způsoben cenový rozdíl, na který byl ČTÚ upozorněn.

Dokument postrádá hlubší a konkrétnější závěry.

Závěr daného dokumentu je jednoznačný a vychází nejen z uvedených tabulek, ale také z grafů, z kterých je patrné, že ceny v ČR jsou vysoké a u vyšších přenosových rychlostí příliš vysoké.

V dokumentu chybí přepočty na jednotky přenesených dat a na paritu kupní síly.

Vzhledem k tomu, že není možné jednoduše porovnat konkrétní nabídky jednotlivých poskytovatelů, zvolil ČTÚ jako hlavní výběrové kritérium přenosovou rychlost. Přepočtem na jednotky přenesených dat by došlo ke značnému zkreslení v daném porovnání.

Při porovnání nejnižších cen v jednotlivých zemích se ČR pohybuje na úrovni evropského průměru.

Dokument nikdy netvrdil, že jde o nejnižší ceny v Evropě, ceny služeb ADSL v ČR byly porovnány pouze se vzorkem poskytovatelů.

Tabulka č. 9 (včetně grafu č. 5) nepracuje s minimálními cenami v jednotlivých zemích, ale s minimálními cenami z uvedeného vzorku. Toto porovnání je uvedeno bez ohledu na přenosovou rychlost. ČTÚ tvrdí, na rozdíl od "ČTc", že uvedené srovnání vyznívá pro "ČTc" velmi nepříznivě a vede k možným dalším závěrům. Buď "ČTc" nasadil ve své síti zastaralá zařízení nebo jsou špatně nastaveny parametry sítě, včetně použití vysokého agregačního koeficientu ("overbooking").

Závěr

Pozn. redakce :

Ministr informatiky Vladimír Mlynář dal Českému Telecomu další ultimátum ohledně rychlého internetu přes ADSL. Ministr se podle svých slov rozhodl důrazně vyzvat Telecom, aby do léta zvýšil základní přenosovou rychlost služby. Podle studie Českého telekomunikačního úřadu je totiž ADSL, které nabízí Český Telecom, sice cenově na evropském průměru, ale je zdaleka nejpomalejší. Telecom podle ministra buď musí výrazně zvýšit přenosovou rychlost, nebo snížit cenu, ale spíše se přiklání ke zvýšení rychlosti. Telecom už při zavádění služby údajně oznámil, že bude během letošního roku postupně zlepšovat parametry služby, aby se dostal na úroveň srovnatelných evropských operátorů.

ČTÚ

Článek ze dne 29. dubna 2003 - úterý