logo itpoint.cz

Uvolnění místní smyčky v listopadu. Nezadrhne se

Posledním významným liberalizačním krokem v našich telekomunikacích by mělo být zpřístupnění účastnického vedení Českého Telecomu pro ostatní operátory. Co nás vlastně čeká?

Posledním významným liberalizačním krokem v našich telekomunikacích by mělo být zpřístupnění účastnického vedení Českého Telecomu pro ostatní operátory. Bylo přijato s určitým zklamáním, že tento krok nezahrnoval již Telekomunikační zákon 151/2000 Sb., který je nyní v platnosti. Uvolnění místní smyčky se někdy nazývá také zpřístupnění účastnického (místního) vedení. Měl by tím být pro operátory vyřešen problém poslední míle, tedy alternativní operátoři by tím měli získat jednoduší možnost poskytovat své telekomunikační, hlasové i datové, služby všem potenciálním zákazníkům v celé zemi. Celá problematika je při hlubší analýze trochu košatější, než že jde zdánlivě jen o jednoduché přenechání páru měděných vodičů nějakému jinému operátorovi.

Topologie a přenosová pásma
Pokud by alternativní operátor chtěl vedení ke svému zákazníkovi využívat úplně, půjde o plný přístup k vedení. Alternativní operátor pak svému zákazníkovi poskytuje jak hlasové, tak datové služby. Jen v tomto maximálním případě také tento zákazník přestává být klientem Telecomu, přestává od něj dostávat účty. Ty bude, trochu podobně jako u volby operátora, dostávat právě alternativní operátor. Vedení i koncový bod je ale stále majetkem Telecomu. Pokud tedy dojde třeba k poruše, zákazník ji bude reklamovat u svého alternativního operátora a ten u Telecomu, který zajistí vlastní opravu. Je to asi pochopitelné, pronajímá se jen konkrétní vedení, probíhající v kabelech spolu s vedeními, která buď zůstaly Telecomu, nebo je využívá jiný alternativec. Aby alternativní operátor mohl konkurovat Telecomu třeba garancí spolehlivosti, bude právě s místním vedením závislý na Telecomu a bude proto potřebovat kvalitní smlouvu SLA (Service Level Agreement). Této závislosti se samozřejmě nezbaví ani pokud využije ostatní modely využití místní smyčky, tedy buď využití jen úseku vedení (mezi koncovým bodem sítě u klienta a specifikovaným mezilehlým přístupovým bodem, který není u hlavního rozvodu ústředny) anebo využití jen části kmitočtového pásma.
Právě tento poslední zmíněný případ je v zahraničí velmi častý. Zákazník zůstává se svým hlasovým provozem u Telecomu, samozřejmě stále s možností předvolby operátora, jako tomu je již dnes, a od alternativního operátora dostává služby v nadhovorovém pásmu. Typickým a nejčastějším případem tak bude ADSL přístup k internetu.
Vše má vliv třeba i na nové stanovení koncového bodu sítě. Pokud má alternativní operátor plný přístup k vedení, na kterém bude provozovat třeba současné služby ISDN a ADSL, bude v jeho vlastnictví i potřebný splitter a ukončení ISDN - NTE.

Ceny, peníze, ceny…
Je samozřejmě jen otázkou ceny a obchodních podmínek, zda v nejlepším, ale zcela jistě imaginárním, případě bude cena za pronájem vedení tak nízká, že se alternativní operátoři pohrnou s nabídkami, které budou zajímavé i pro domácnosti na odlehlých samotách. Na druhé straně pomyslné škály nás může, snad také jen imaginárně, čekat situace, kdy cena za pronájem vedení bude zahrnovat takové oprávněné náklady vlastníka vedení, že v jejím důsledku se alternativcům vedení vyplatí pronajmout jen pro přivedení PRI, neboli ISDN 30, k největším firemním klientům. Pro masové nasazení ADSL by pak třeba zůstala ekonomicky výhodnější dnešní situace, tedy vlastně využití velkoobchodní nabídky ADSL od Telecomu. To by patrně zmrazilo optimismus vyšší penetrace internetové dostupnosti, jak o ní hovoří Ministerstvo informatiky. Výsledek bude asi někde uprostřed, nicméně pro domácnosti dost vzdálený od možnosti zbavit se pravidelných účtů od Českého Telecomu za hlasové služby.
Cesta stanovení cen za pronájem vedení bude patrně sledovat stopu dohadování cen za propojení sítí a volbu operátora v uplynulých měsících. Tedy - Telecom nejprve navrhne částky, které alternativní operátoři neakceptují a podle nákladové kalkulace (nyní již LRIC) bude mít poslední slovo regulační orgán. Budu-li optimistou, možná se ale situace nezopakuje zcela přesně. Tím faktorem by mohly být nedávné personální změny ve vedení Telecomu, současně s tlakem akcionáře - státu. Všichni brzy uvidíme, zda bude nyní dřívější monopolní operátor vstřícnější.

Kolokace
Kolokace je termín označující službu umožňující umístit v objektu (budova ústředny, rozváděč apod.) dominantního operátora zařízení konkurenčního operátora nezbytná právě pro poskytování služeb na uvolněném vedení. Jde o nedílnou součást celého problému uvolnění místní smyčky, neboli jak se dostat na druhý konec vedení, který není u zákazníka. Může se snadno stát, podobně jako v minulosti ve Velké Británii, že právě při stanovení podmínek a cen za kolokaci bude dominantní operátor bránit svou převahu. Buď bude poukazovat na své omezené prostory, což může být i někde pravda, zejména pokud o prostor v metropolitní ústředně projeví zájem desítky operátorů. Současně musí tyto prostory vyhovovat ve spoustě dalších parametrů, zajištěním napájení, bezpečností, povolením přístupu obsluhy atd. Možná jsem pesimista, ale nemohu nevzpomenout problémů s účtováním ceny za datové linky, které sloužily k propojení sítí alternativních operátorů se sítí Telecomu a ČTÚ nakonec na situaci musel reagovat speciálním cenovým rozhodnutím. Pravda, tehdy šlo o první kroky při otevírání prostoru pro telefonní konkurenci, nyní by se snad již situace nemusela opakovat podobným způsobem.

Kdy to bude?
Český Telecom na setkání s novináři ústy svého šéfa velkoprodeje ing. Pavla Jirouška představil pravděpodobný harmonogram:
8. 7. 2003 - podpis Novely zákona o telekomunikacích prezidentem republiky
po x dnech
cca 25. 7. - Vydání ve Sbírce zákonů
za 20 dnů
cca 14. 8. - Účinnost Novely
za 30 dnů
cca 13. 9. - Zveřejnění Referenční nabídky zpřístupnění (RUO - Reference Unbundling Offer)
za 60 dnů
cca 12. 11. - Zákon stanovil těchto 60 dnů na vyjednání podmínek mezi Telecomem a ostatními operátory

V polovině listopadu tedy lze patrně v nejoptimističtějším odhadu čekat vlastní začátek využívání místní smyčky konkurencí. Pokud se ale bude opět čekat na regulační zásah ČTÚ, bude samozřejmě start zpožděn.

Článek ze dne 30. července 2003 - středa