Vyjádření ČTÚ K problematice sporů o propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL

Pátek 19. září není dnem, do kdy má ČTÚ rozhodnout o podmínkách propojení sítí pro služby ADSL. Tento termín je pouze dnem, do něhož byla prodloužena lhůta pro vydání správního rozhodnutí. Mediální presentace termínu pro očekávané rozhodnutí ČTÚ, která v dané věci navíc vychází z nesprávné interpretace dílčího procesního úkonu, nemůže mít na další postup úřadu rozhodující vliv.

V poslední době se v tisku objevily informace, že Český telekomunikační úřad dne 19. září 2003 rozhodne o propojení veřejných telekomunikačních sítí pro služby ADSL. Uvedené datum uvedla ve své tiskové zprávě i společnost Contactel s.r.o., která v této souvislosti vyslovila i očekávání pozitivního rozhodnutí v dané věci. Český telekomunikační úřad s ohledem na aktuální stav správního řízení ve věci propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL k uvedeným informacím sděluje následující :

  • Ve všech správních řízeních Český telekomunikační úřad postupuje v souladu s procesním postupem upraveným zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není stanoveno jinak. Předpokladem vydání rozhodnutí je přesné a úplné zjištění skutečného stavu věci, a za tím účelem je Český telekomunikační úřad povinen opatřit si veškeré dostupné podklady.

  • Tvrzení společnosti Contactel s.r.o. v její tiskové zprávě ze dne 2. září 2003, nemá oporu v žádném vyjádření Českého telekomunikačního úřadu a je pouze vyjádřením názoru této společnosti. Ve správním řízení vedeném se společností Contactel s.r.o., jako jedním z účastníků řízení ve věci propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL, Český telekomunikační úřad pouze v souladu se zákonem o správním řízení účastníky řízení informoval, že lhůta pro vydání správního rozhodnutí byla správním orgánem II. stupně prodloužena do 19. září t.r. za účelem provedení dalšího dokazování (získání podkladů pro rozhodnutí od účastníků řízení). Toto sdělení správního orgánu nelze v žádném případě vykládat tak, že v uvedený termín bude rozhodnuto, ani jakým způsobem správní orgán rozhodne. V závislosti na nutnosti provedení dalších důkazů a získání všech relevantních podkladů od účastníků správního řízení totiž výše uvedená lhůta nemusí být konečná.

  • Český telekomunikační úřad samozřejmě považuje řešení požadavků některých alternativních telekomunikačních operátorů na propojení jejich telekomu-nikačních sítí se sítí společnosti Český Telecom, a.s. za zásadní otázku z hlediska dalšího rozvoje ADSL služeb v České republice. Jeho postup při rozhodování však musí procesně vycházet z přesného a úplného zjištění skutečného stavu věci, tak aby jeho rozhodnutí bylo věcně správné. Mediální presentace termínu pro očekávané rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, která v dané věci navíc vychází z nesprávné interpretace dílčího procesního úkonu, nemůže mít na další postup Českého telekomunikačního úřadu rozhodující vliv.

ČTÚ

Článek ze dne 18. září 2003 - čtvrtek

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou
Aktuální články

Jak zvýšit efektivitu provozu datového c...

Spolehlivá ochrana a ukládání dat pro po...

SUSE Linux Enterprise Server pro KunLun ...

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...