logo itpoint.cz

Výsledky analýzy účastníků tří ročníků soutěže Podnikatel roku

Společnost Ernst & Young provedla analýzu účastníků tří předchozích ročníků soutěže Podnikatel roku. Výsledky analýzy vycházejí z dotazníků, které podnikatelé v rámci přihlašovacího procesu vyplňovali. Soutěže Podnikatel roku se v letech 2000 až 2002 zúčastnilo celkem sto třináct soutěžících. Někteří soutěžící se zúčastnili dvou či dokonce všech tří ročníků.

Společnost Ernst & Young provedla analýzu účastníků tří předchozích ročníků soutěže Podnikatel roku. Výsledky analýzy vycházejí z dotazníků, které podnikatelé v rámci přihlašovacího procesu vyplňovali. Soutěže Podnikatel roku se v letech 2000 až 2002 zúčastnilo celkem sto třináct soutěžících. Někteří soutěžící se zúčastnili dvou či dokonce všech tří ročníků.

Mezi účastníky soutěže Podnikatel roku se objevilo jen 7,5 % žen oproti 92,5 % mužů. Mezi společnostmi, které se zúčastnili soutěže, bylo 55 % společností s ručením omezeným, 39 % akciových společností a 6 % podnikatelů se soutěže zúčastnilo jako fyzická osoba.

Téměř 41 % respondentů začínalo své podnikání na "zelené louce" - bez větších zkušeností v daném oboru (mnozí z nich také vyzkoušeli několik druhů podnikání, než zakotvili u činnosti, která jim vynesla účast v soutěži). Celkem 21 % respondentů uvedlo, že jejich firma má stejný předmět činnosti jako jejich předchozí zaměstnavatel. 16 % podnikatelů zprivatizovalo firmu, ve které byli zaměstnáni, 6 % podnikatelů uvedlo, že řídí podnik, kde dříve pracovali. Pouze 4 % podnikatelů získalo svůj podnik zpátky v restituci.

Celkem 85 % podnikatelů uvádí, že jejich firmy působí pouze na českém trhu. Na druhém místě je uváděno Slovensko (37,5 % podnikatelů), dále Německo (31 % podnikatelů), Rakousko (26 %), Polsko (24 %), Belgie (19 %) a Rusko (15 %). Někteří podnikatelé uvádějí i jiné trhy jako Jihoafrickou republiku, Malajsii, Nový Zéland nebo Vietnam.

Třicet devět procent podnikatelů uvádí jako své největší konkurenty zahraniční firmy, 27 % podnikatelů zmiňuje jako největší konkurenty lokální české firmy, 18 % respondentů zmiňuje nadnárodní koncerny a 15 % české firmy s celostátní působností. Zajímavostí je, že 10 % podnikatelů uvádí, že ve svém podnikání žádnou přímou konkurenci nemají. Někteří konkurenti jsou podnikateli zmíněni více než jednou.

Největší problém, se kterým se podnikatelé během své činnosti setkali, bylo získávání kvalitních zaměstnanců a spolupracovníků - tyto problémy uvádí 43 % podnikatelů. Financování uvádí jako problém 25 % podnikatelů. Další problematické faktory jsou již zmiňovány pouze několika podnikateli - za zmínku stojí, že 6 % podnikatelů si stěžuje na problematické jednání s úřady a 5 % zmiňuje špatnou legislativní situaci v České republice.

Na otázku týkající vlivů na podnikání je nejčastěji uváděn technologický vývoj v daném oboru (25 % dotázaných). Rozvoj internetu je zmiňován 16 % podnikatelů, globální trendy 11 % respondentů. Jako důležitý faktor uveden případný vstup České republiky do Evropské unie (7 %) a další ekonomický vývoj České republiky (5 %).

Jako nejčastější motivace zaměstnanců se objevují finance (47 %) - většina podniků zmiňuje, že platy v jejich firmě patří k nadprůměrným v daném regionu. Někteří podnikatelé používají jako motivace vzdělávání zaměstnanců (15 %), 12 % podnikatelů jako motivační faktor uvádí poskytování pravomocí zaměstnancům, 7 % podnikatelů zmiňuje nejrůznější sociální programy, stejně tak 7 % respondentů zmiňuje různé bonusy jako pracovní mobilní telefon nebo auto. Přes 8 % podnikatelů uvedlo, že dává svým zaměstnancům možnost získat podíl na firmě prostřednictvím zaměstnaneckých akcií.

Mezi cíli, které si podnikatelé stanovili pro své firmy jsou nejčastěji uváděny: růst obratu (44 % odpovědí), být mezi nejlepšími ve svém oboru (31 % odpovědí), expanze na nové, zejména zahraniční trhy (25 % odpovědí). Těchto cílů se snaží nejvíce podnikatelů dosáhnout prostřednictvím investic do nových technologií a vzděláváním zaměstnanců (12 % odpovědí), 11 % podnikatelů zmiňuje vlastní usilovnou práci, 10 % podnikatelů uvádí osobní dohled nad zaměstnanci a 9 % podnikatelů zmiňuje účast firem na soutěžích a veletrzích.

Pokud jde o přípravu na podnikání, 25 % podnikatelů uvádí, že předchozí aktivity jim přinesly zejména odborné zkušenosti. Manažerské schopnosti přinesla předchozí zaměstnání 21 % soutěžícím, 9 % podnikatelů zmiňuje osobní vystupování, 6 % jazykové znalosti. Zajímavé je, že 11 % podnikatelů uvádí, že předchozí zkušenosti je nijak na podnikání nepřipravily. Naopak 14 % podnikatelů uvádí, že během podnikání využili zkušenosti a znalosti načerpané již během studia.

Přes 79 % podnikatelů uvádí, že kdyby měli začít podnikat znovu, učinili by tak - 10 % z nich však zmiňuje, že by více prověřovali lidi, se kterými by spolupracovali. Pouze 2 % podnikatelů uvedlo, že kdyby se mohli znovu rozhodnout, podnikat by už nezačínali.

Ernst & Young

Článek ze dne 15. května 2003 - čtvrtek