logo itpoint.cz

APVTS analyzuje vztah pevných a mobilních sítí v oblasti hlasových služeb

Cílem analýzy je důkladné zhodnocení cenového rozhodnutí, stanovujícího způsob výpočtu cen za propojení veřejných sítí při terminaci volání do mobilních sítí. Analýza vysvětluje vývoj vzniku nerovnováhy mezi pevnými a mobilními sítěmi a prohlubování této nerovnováhy v průběhu uplynulých let, objasňuje aspekty cenového rozhodnutí ČTÚ a jeho vliv na proces tvorby koncových cen a shrnuje důsledky, plynoucí ze současného – neřešeného - stavu problematiky terminace hovorů v mobilních sítích.

Cílem analýzy, vypracované Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) je důkladné zhodnocení cenového rozhodnutí, stanovujícího způsob výpočtu cen za propojení veřejných sítí při terminaci volání do mobilních sítí.

Od 1.4.2004 platí nová maximální cena za propojení veřejných pevných sítí při terminaci hovoru v mobilních sítích. Tato cena byla stanovena na základě cenového rozhodnutí ČTÚ, určujícího rovněž způsob výpočtu cen za propojení pevných a mobilních sítí.

APVTS přivítala byť i malý (13%) pokles maximální ceny za propojení, současně však zdůraznila svoje úsilí pokračovat v narovnání vztahů mezi pevnými a mobilními sítěmi. Nová cena je výrazně vyšší, než odpovídá chování mobilních operátorů na telekomunikačním trhu a jejich způsobu tvorby cen a nadále prohlubuje současný stav nerovnováhy mezi sítěmi.

Snaha o snížení maximálních cen za propojení pevných a mobilních sítí byla vždy jednou z priorit APVTS. Úsilí APVTS o snížení ceny za propojení vyvrcholilo v listopadu 2001 rozhodnutím regulátora stanovit pevně cenu za propojení ve výši 3,66 Kč za minutu. Do této doby stanovovali ceny mobilní operátoři a ty byly podstatně vyšší (7,15 – 7,60 Kč za minutu).

K dalšímu snížení ceny však již nedošlo, proto APVTS podnikala v roce 2002 a zejména v roce 2003 celou řadu kroků, aby na problém upozornila odbornou veřejnost a zodpovědné orgány. Mobilním operátorům nabídla diskusi a vyzvala je k jednání o způsobu výpočtu cen, který zásadně ovlivňuje výši cen.

Předložená analýza vztahu pevných a mobilních sítí v oblasti hlasových služeb vysvětluje vývoj vzniku nerovnováhy mezi pevnými a mobilními sítěmi a prohlubování této nerovnováhy v průběhu uplynulých let. Objasňuje aspekty cenového rozhodnutí ČTÚ a jeho vliv na proces tvorby koncových cen a shrnuje důsledky, plynoucí ze současného – neřešeného - stavu problematiky terminace hovorů v mobilních sítích.

Analýza vyjadřuje názor členských společností APVTS, s výjimkou Českého Telecomu a.s., který se v této záležitosti zdržuje jakéhokoli vyjádření.

Analýza vztahu pevných a mobilních sítí v oblasti hlasových služeb

Za klíč k pochopení vztahu pevných a mobilních sítí se dají považovat propojovací poplatky, které si operátoři platí mezi sebou za propojování hovorů.

Nejprve považujeme za vhodné stručně vysvětlit, co vlastně tzv. propojovaní poplatky představují – jsou to poplatky, které si operátoři platí mezi sebou za propojování hovorů. Jsou dvojího druhu - poplatky za originaci (vytvoření hovoru v dané síti) a poplatky za terminaci (ukončení hovoru v dané síti).

Poplatky za originaci se platí například v pevných sítích, když zákazníci dominantního operátora (dále jen "DO") pro volání využívají prostřednictvím volby nebo předvolby služeb alternativního operátora (dále jen "AO"). Jejich hovor je poté z telefonní linky DO přesměrován do sítě společnosti AO. Společnost AO tedy zaplatí DO poplatek za využití sítě. Tento poplatek pokrývá náklady DO na vytvoření a správu propojovacího bodu a síťové infrastruktury, která umožnila vznik hovoru, a to včetně přiměřeného zisku.

Poplatky za terminaci hovorů slouží k úhradě nákladů a přiměřeného zisku operátora, který přijme do své sítě hovor ze sítě jiného operátora, tzn. propojí hovor účastníka jiné sítě k účastníkovi své vlastní sítě. Propojovací poplatek, stejně jako u poplatku za originaci, pokrývá náklady na vytvoření a správu propojovacího bodu a technologie, která účastníka v síti vyhledá a hovor propojí.

Poplatky za originaci hovorů jsou v České republice stejné jako poplatky za terminaci navýšené o poplatky za vyúčtování zákazníka a případně příplatek za použití volby nebo předvolby (CS/CPS).

Dnešní situace vztahu pevných a mobilních sítí, zejména v oblasti hlasových služeb má své kořeny již více než deset let zpět. Podíl na prudkém rozmachu mobilních sítí a počtu jejich uživatelů měl ve své době fakt, že zavedení linky od tehdejšího SPT Telecomu bylo záležitostí časově velmi náročnou, minimálně v řádech měsíců, v mnoha případech v řádu let. Lidé proto výrazně preferovali volbu mobilních operátorů, neboť ti jim byli schopni nabídnout uspokojení jejich telekomunikačních potřeb téměř okamžitě. Dnes již tato situace několik let neplatí, počty pevných linek jak u domácností tak i u firem klesají a technici provozovatelů pevných sítí okamžitě a nadšeně připojují každou novou telefonní stanici. Pro rozvoj telekomunikačního trhu možná skutečně mělo na počátku devadesátých let smysl podporovat rozvoj mobilních sítí, ale tento stav již objektivně pominul, tudíž tím padá i další byť velmi vzdálený důvod upřednostňování mobilních sítí před pevnými.

Výsledkem výše uvedeného historického pozadí je dlouhodobě neřešená situace, kdy zákazníci požadující hlasové služby čím dál více opouští pevné operátory a využívají možnosti levnějšího volání na mobil z mobilní sítě. Tento stav je naprosto přirozený a je plně v souladu s tužbou zákazníka uspokojit svou poptávku co nejlevněji, ale jen do té míry pokud jsou stanoveny rovné podmínky a poskytovatelům pevných sítí je umožněno nabídnout za stejnou službu konkurenceschopnou cenu. Pevným operátorům, bohužel pro zákazníka, není umožněno nabídnout za stejnou službu stejnou cenu. Tuto skutečnost, pro tržní ekonomiku v právním státě nepochopitelnou se v této analýze pokoušíme objasnit.

Zvláštní se tedy zdá rozhodnutí regulátora trhu, Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) ze dne 18. 3. 2004, který ve svém cenovém rozhodnutí č. 02/PROP/2004, upravujícím cenu za propojení, kterou musí operátor pevné sítě zaplatit mobilnímu operátoru tomuto stavu v podstatě mlčky přihlíží. ČTÚ tento výrazně akcelerovaný problém svým rozhodnutím pouze téměř neznatelně zpomaluje, ale v žádném případě jej neřeší.

Tato analýza má za cíl podívat se na nové cenové rozhodnutí ČTÚ blíže a důkladněji objasnit některé jeho aspekty.

Shrnutí problematiky a důsledky plynoucí z tohoto stavu

Důsledkem dlouhodobého neřešení této problematiky ze strany regulace je postupná likvidace pevného sektoru mobilním sektorem v hlasových službách. Tomuto stavu nejenže ČTÚ nebrání, ale nepřímo jej podporuje, pokud stanovuje ceny za propojení, které nerespektují výše uvedené principy.

Jsme přesvědčeni, že proti tomuto stavu výrazného narušování hospodářské soutěže by též měl zakročit Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Dlouhodobý stav, kdy mobilní operátoři nabízí koncové ceny výrazně níže pod cenami velkoobchodními, je z hlediska řádné hospodářské soutěže již déle neudržitelný.

APVTS

Článek ze dne 9. dubna 2004 - pátek