logo itpoint.cz

Auditované finanční výsledky Českého Telecomu za rok 2003

Hospodařské výsledky Českého Telecomu se loni propadly do ztráty 1,8 miliardy korun proti předchozímu zisku 4,3 miliardy. Důvodem je jednorázový účetní odpis části investic do telekomunikační sítě za 9,9 miliardy korun. Konsolidované výnosy klesly o tři procenta na 51,5 miliardy korun. Telecom se potýkal se sílící konkurencí mobilních operátorů i alternativních provozovatelů pevných sítí. Na výnosech se nejvíce podílely tržby Eurotelu, který do celkového hospodaření přispěl 15 miliardami Kč ...

Český Telecom, a.s., oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok 2003 zpracované podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Výnosy

Rok 2003 byl třetím rokem na plně liberalizovaném telekomunikačním trhu, v jehož podmínkách Český Telecom nadále čelil narůstajícím konkurenčním tlakům jak ze strany operátorů pevných linek, tak i mobilních operátorů. V těchto podmínkách poklesly konsolidované výnosy Českého Telecomu o 3 % na 51,5 mld. Kč, což představuje solidní výkonnost v roce 2003. Konkurence z řad operátorů pevných linek se soustředila na poskytování svých služeb prostřednictvím služeb volba a předvolba operátora, které zavedl Český Telecom na základě regulatorního požadavku od července 2002 a ledna 2003. Zatímco penetrace pevných linek Českého Telecomu se v prosinci 2003 ustálila na úrovni 35 %, penetrace mobilního trhu v České republice nadále rostla a ke konci roku 2003 dosáhla úrovně okolo 95 %. V prostředí tohoto silně konkurenčního telekomunikačního trhu usiloval Český Telecom o udržení svých výnosů prostřednictvím zlepšené kvality služeb za konkurenceschopné ceny a dalším rozvojem v oblasti datových služeb včetně širokopásmového internetu a komplexních datových řešení a služeb na bázi IP.

Statistika využití pevných linek Českého Telecomu potvrdila zmíněnou oblibu datových služeb. Vytáčený přístup k internetu tvořil v roce 2003 54 % z celkového počtu odchozích minut ze sítě Českého Telecomu ve srovnání s 48 % v roce 2002. Celkový průměrný měsíční počet minut na jednu linku dosáhl 289 minut.

Výnosy ze základních měsíčních plateb samotného Českého Telecomu poklesly meziročně o 1 % na 10,5 mld. Kč zejména v důsledku poklesu počtu pevných telefonních linek Českého Telecomu z 3,7 milionů v roce 2002 na 3,6 miliony v roce 2003.

Jednou z klíčových oblastí výnosů byly přenosy dat a ostatní telefonní služby, které vzrostly meziročně o 14 % na 8,4 mld. Kč. Tyto výnosy zahrnují ISDN, Internet, širokopásmový internet, služby s přidanou hodnotou a datové služby. Výnosy ze služeb ISDN v roce 2003 oproti roku 2002 vzrostly o 13 % na 5,1 mld. Kč. Internet je nadále hlavní silou, která pozitivně ovlivňuje poptávku po službách ISDN. Celkový počet ISDN kanálů dosáhl počtu 477 000 v roce 2003, což představuje 23% meziroční nárůst.

Výnosy z internetu zaznamenaly významný nárůst o 34 % na 573 milionů v roce 2003. Tento růst je výsledkem pokračujícího zájmu o internetové služby, které Český Telecom nabízí pod obchodními značkami INTERNET OnLine a QUICK.CZ. Celkový počet registrovaných uživatelů internetu dosáhl výše 865 000, o 23 % více než v roce 2002.

Tržby z poskytování širokopásmového přístupu k internetu na bázi technologie ADSL představují novou položku ve výnosech Českého Telecomu. Od jeho uvedení na trh v březnu 2003 dosáhl celkový počet ADSL přípojek ke konci roku 2003 více než 15 000, které generovaly výnosy ve výši 146 milionů, což ukázalo velmi silnou poptávku po rychlém připojení k internetu a souvisejících službách.

Výnosy z datových služeb zaznamenaly 18% nárůst na 1,6 mld. Kč v roce 2003, zatímco výnosy z pronajatých okruhů a výnosy ze služeb s přidanou hodnotou zůstaly na úrovních roku 2002 ve výši 2,7 mld. Kč a 1 mld. Kč.

Zvýšený tranzitní provoz přes síť Českého Telecomu a provoz ze sítí ostatních operátorů prostřednictvím služeb volba a předvolba operátora způsobil meziroční nárůst výnosů od provozovatelů jiných sítí o 21 % na 3,1 mld. Kč v roce 2003.

Konsolidace výnosů Eurotelu přispěla do konsolidovaných výnosů roku 2003 výší 15 mld. Kč, což je o 8 % více než v roce 2002. Konsolidovaný podíl výnosů Eurotelu tvořil 29 % celkových konsolidovaných výnosů Českého Telecomu v roce 2003. Od prosince 2003 zahrnují konsolidované finanční výkazy Českého Telecomu plnou konsolidaci Eurotelu, což odráží dokončení akvizice zbývajícího 49% podílu ve společnosti. Eurotel, s počtem 4,2 milionů aktivovaných SIM karet představujícím 43% podíl na trhu, je vedoucím operátorem na trhu mobilních telekomunikací v České republice.

Provozní náklady

Celkové konsolidované provozní náklady Českého Telecomu (vyjma odpisů, amortizace a čistých finančních nákladů) mírně vzrostly v roce 2003 o 3 % na 27,7 mld. Kč. Přímo kontrolovatelné konsolidované náklady, kromě plateb ostatním operátorům a jednorázových položek, poklesly v roce 2003 o 6 % ve srovnání s rokem 2002. Tento pokles je výsledkem snahy vedení společnosti o dosažení efektivity nákladů s cílem udržení úrovně EBITDA a hotovostních toků. Konsolidované náklady vzrostly díky jednorázové položce ve výši 1,6 mld. Kč, která představuje zejména odstupné v souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců (673 mil. Kč) a rezervu odrážející vliv regulatorních rozhodnutí (935 mil. Kč).

Konsolidované platby provozovatelům jiných sítí vzrostly významně o 21 % na 7 mld. Kč zejména díky zvýšeným nákladům placeným ostatním poskytovatelům služeb internetu za ekonomicky neopodstatněné sazby stanovené regulátorem a díky zvýšenému tranzitnímu provozu a provozu do sítí ostatních operátorů. Konsolidované platby domácím provozovatelům vzrostly o 31 % na 5 mld. Kč, zatímco platby zahraničním provozovatelům zaznamenaly 3% nárůst a dosáhly výše 2 mld. Kč.

Konsolidované osobní náklady vzrostly meziročně o 3 % na 7,8 mld. Kč v roce 2003, zejména z důvodu odstupného. Celkový počet zaměstnanců skupiny Českého Telecomu klesl o 2 891 na 13 343 zejména z důvodu významného poklesu zaměstnanců v oblasti pevných linek o 21 % na 10 901. Toto snížení představuje dobrý základ pro pokles osobních nákladů v roce 2004. Snížení počtu zaměstnanců zlepšilo efektivitu na straně pevných linek o 23 % na 329 linek na zaměstnance ke konci roku 2003.

Spotřeba materiálu poklesla o 22 % na 0,9 mld. Kč, zatímco konsolidované náklady vynaložené na prodaný materiál a zboží ve výši 1,8 mld. Kč zůstaly v roce 2003 na úrovni roku 2002. Konsolidované náklady na opravy a údržbu a ostatní konsolidované provozní náklady poklesly v roce 2003 o 2% na 10,2 mld. Kč.

EBITDA - hospodářský výsledek před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací 
Konsolidovaná výše provozního hospodářského výsledku před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) dosáhla 23,8 mld. Kč a navzdory tlakům na úroveň výnosů, nákladů a zaúčtování jednorázových položek dosáhla celková výkonnost Českého Telecomu měřená marží EBITDA výše 46 %, a zůstala tak značně nad průměrem telekomunikačního odvětví. Bez mimořádných položek by konsolidovaná výše EBITDA marže dosáhla 49 %. S ohledem na vysoký stupeň liberalizace a nepříznivé regulatorní prostředí na telekomunikačním trhu v České republice představuje tento výsledek v porovnání se srovnatelnými operátory ve světě nadprůměrnou výkonnost.

Odpisy a amortizace

Konsolidované odpisy a amortizace (kromě jednorázového snížení hodnoty dlouhodobých aktiv) vzrostly meziročně o 3 % a dosáhly 19,4 mld. Kč. Tato částka zahrnuje také položku ve výši 526 mil. Kč, kterou tvoří zrychlený odpis a opravná položka na část aktiv.

Snížení hodnoty dlouhodobých aktiv

Český Telecom, na základě pověření vydaného vládou v roce 1995 a státní telekomunikační politiky, investoval v letech 1995 – 2000 významné prostředky do rozvoje telekomunikační infrastruktury v České republice. Návratnost těchto investic měla být umožněna postupným rebalancováním tarifů a spravedlivými podmínkami regulace v oblastech propojení a uvolnění místní smyčky. Pomalé rebalancování cen, spolu s ekonomicky neoprávněnými sazbami za propojení vytáčeného přístupu k internetu a nedostatečná průhlednost v řadě regulatorních rozhodnutí včetně rozhodnutí o propojovacích poplatcích nadále poškozovala výkonnost Českého Telecomu v roce 2003.

Toto nepříznivé regulatorní prostředí a pokračující výrazná nejistota týkající se budoucích podmínek regulace ovlivnily odhad návratnosti některých aktiv Českého Telecomu. V souladu s Mezinárodním účetním standardem 36 zaúčtoval Český Telecom snížení hodnoty části svých dlouhodobých aktiv ve výši 9,9 mld. Kč, který upravil hodnotu aktiv společnosti ve vazbě na jejich předpokládanou návratnost.

EBIT, EBT, Daň, Čistá ztráta

Důsledkem snížení hodnoty dlouhodobých aktiv poklesl konsolidovaný provozní výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) na ztrátu ve výši 5,5 mld. Kč a provozní výsledek před zdaněním (EBT) na ztrátu ve výši 6,7 mld. Kč.

Český Telecom zaznamenal v účetním roce 2003 konsolidovanou úsporu daně z příjmů ve výši 4,9 mld. Kč. Tato úspora je výsledkem změn v oblasti daně z příjmů právnických osob v České republice, které efektivně snižují závazek Českého Telecomu z odložené daně, účinku odpisu aktiv na odloženou daň a jednorázových daňových úspor týkajících se dividend vyplacených v roce 2003.

Konsolidovaná ztráta za rok 2003 dosáhla 1,8 mld. Kč.

Investice

V souladu s obezřetnou politikou v oblasti efektivity vynakládaných investic a v náročných podmínkách konkurenčního trhu a regulatorního prostředí se Českému Telecomu podařilo snížit konsolidované investice, jejichž podíl na tržbách v roce 2003 činil 13,6 %. Konsolidované investice dosáhly výše 7,0 mld. Kč, o 38 % méně oproti 11,3 mld. Kč v roce 2002.

Volné hotovostní toky

Důraz na kontrolu provozních a investičních nákladů umožnil ČESKÉMU TELECOMU vytvořit významný objem volných hotovostních toků ve výši 14,9 mld. Kč. Tato výnosnost reprezentuje 29 % v poměru k výnosům a řadí Český Telecom k nejvýkonnějším operátorům v odvětví.

Zadluženost

Na konci roku 2003 dosáhla celková konsolidovaná zadluženost Českého Telecomu výše 45,1 mld. Kč oproti 22 mld. Kč v předcházejícím období, což představovalo hrubou míru zadluženosti 50 % a čistou míru 45 %. Růst zadluženosti odráží zejména úvěr ve výši 850 mil EUR na nákup zbývajícího 49% podílu v Eurotelu a výplatu dividendy ve výši 18,5 mld. Kč. To zlepšilo kapitálovou strukturu Českého Telecomu. V průběhu roku emitoval Český Telecom rovněž dluhopisy v celkové nominální hodnotě 7 mld. Kč, které částečně refinancovaly splacenou emisi euroobligací ve výši 12 mld. Kč.

Výhled pro rok 2004

Český Telecom bude usilovat o uspokojení potřeb zákazníků v podmínkách rychle se měnícího telekomunikačního trhu při současném důrazu na provozní a finanční výkonnost. Český Telecom bude hledat a využívat nové obchodní příležitosti směřující k nahrazení výnosů z tradičních hlasových služeb. Finanční řízení skupiny Českého Telecomu se bude nadále soustředit na dosahování nadprůměrné EBITDA marže, nízkých investic a silných volných hotovostních toků.

Český Telecom je v pozici, kdy může stavět na základech položených v roce 2003. Nový tým vrcholového vedení společnosti sestavený v září 2003 zahájil zásadní restrukturalizační program, který je zaměřený k zefektivnění fungování společnosti. Dokončení akvizice Eurotelu posílilo konsolidovaný finanční profil Českého Telecomu.

Český Telecom

Článek ze dne 30. března 2004 - úterý