logo itpoint.cz

Broadband a Národní širokopásmová strategie

Představenstvo České asociace kompetitivních komunikací se dne 4. června 2004 na zvláštním tématickém zasedání zabývalo otázkou broadbandu - rozvoje širokopásmových sítí a služeb a vysokorychlostního přístupu k Internetu.

Představenstvo České asociace kompetitivních komunikací se dne 4. června 2004 na zvláštním tématickém zasedání zabývalo otázkou broadbandu - rozvoje širokopásmových sítí a služeb a vysokorychlostního přístupu k Internetu. Prezentace pro toto zasedání připravili a přednesli prezident asociace, Jiří Peterka z UK Praha a Jan Kramosil, BC Service.

Představenstvo po zevrubné diskuzi a pečlivém posouzení dalších možností rozvoje širokopásmových sítí a služeb a vysokorychlostního přístupu k Internetu v České republice dospělo k jednoznačnému závěru :

Hlavní překážkou rozvoje broadbandu v ČR jsou nekompetentní státní zásahy – zejména nadměrná a nepřiměřená regulace, zvláště finanční; ta nejen omezuje rozvoj sítí a služeb, ale působí negativně na koncové uživatele - do jejich vědomí totiž stát takto zasévá falešný názor, že za kvalitní služby se v podstatě nemusí platit.

ČAKK pokládá tento závěr za natolik závažný, že se s ním rozhodla seznámit ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, neboť jí znepokojuje, že na jedné straně se vláda zabývá přípravou zásadních a dalekosáhlých strategických dokumentů a na straně druhé tyto vládní dokumenty nevýznamní úředníci státní správy (například Ministerstva financí a Finančních úřadů) v podstatě dle své libovůle negují. Netají se tím, že tato nekontrolovatelná moc státní správy – někdy dokonce bez oprávněné kompetence – provozovatele sítí elektronických komunikací silně znepokojuje a nutí je k úvahám o účelnosti adekvátních právních kroků.

Ve svém dopisu ministru informatiky představenstvo pakovaně říká, že chce věnovat rozvoji broadbandu v ČR nejlepší odborníky, síly a všechny znalosti v dobré víře, že tím pomáhá naplnění ušlechtilého cíle lisabonské iniciativy a akčního plánu e-Europe. Přirozeně si ale musí položit otázku, zda nevzdělaný a Evropskou unií nedotčený státní úředník ostentativně se ohánějící kompetencemi, které ale ve skutečnosti nemá, je tím pravým nástrojem na realizaci zásadních politických a strategických programů, k nimž se Česká republika svým vstupem do Evropské unie přihlásila.

Přijetí vládních dokumentů samo o sobě nestačí - musí být doprovozeno takovými opatřeními, aby je nikdo nemohl bezdůvodně narušovat a jejich obsah a význam podkopávat.

ČAKK předala 27. května 2004 Ministerstvu informatiky soubor připomínek k tvorbě dokumentu Národní širokopásmová strategie.

ČAKK

Článek ze dne 11. června 2004 - pátek