logo itpoint.cz

ČTÚ zrušil odbor certifikace

Dnem 1. 5. 2004, kdy vstoupila v platnost smlouva o přistoupení České republiky do Evropské unie, ukončil ČTÚ plnění úkolů autorizované osoby (§ 10 odst. 2 nařízení vlády č. 426/2000 Sb.) a dnem 1. 8. 2004 byl zrušen odbor certifikace, který s tím související činnosti vykonával. Veškeré informace o uvádění telekomunikačních zařízení na trh jsou nadále k dispozici na stránkách Posuzování shody.

Dnem 1. 5. 2004, kdy vstoupila v platnost smlouva o přistoupení České republiky do Evropské unie, ukončil ČTÚ plnění úkolů autorizované osoby (§ 10 odst. 2 nařízení vlády č. 426/2000 Sb.) a dnem 1. 8. 2004 byl zrušen odbor certifikace, který s tím související činnosti vykonával. Veškeré informace o uvádění telekomunikačních zařízení na trh jsou nadále k dispozici na stránkách Posuzování shody.

Obecně o posuzování shody

U každého rádiového a telekomunikačního koncového zařízení, které má být v ČR uvedeno na trh a provozováno, musí být posouzena shoda. Postup posuzování shody v ČR je v současnosti zcela shodný s postupem ve všech členských státech EU.

Schvalování (nesprávně zvané též "homologace") se v ČR provádělo do 31. 3. 2003. Již od 1. 5. 2001 však bylo postupně nahrazováno režimem posuzování shody, který původně obsahoval prvky specifické v ČR.

Ke dni 1. 4. 2004 vstoupila v platnost sektorová příloha „Rádiová a telekomunikační koncová zařízení“ protokolu PECA. Následně ke dni 1. 5. 2004 byla ukončena platnost § 3 a § 9 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění (dále jen „NV č. 426“) a v platnost vstoupil § 4 NV č. 426. Tím se NV č. 426 dostala zcela do souladu se směrnicí č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (zvanou též směrnice R&TTE, dále jen „RTTE“). Odpovědnost za výrobek na českém trhu již není pouze záležitostí českých výrobců a dovozců, ale tuto odpovědnost může mít kterýkoliv subjekt sídlící na území EU.

Informace pro uživatele telekomunikačních koncových a rádiových zařízení

 1. Tyto informace se vztahují na všechna telekomunikační koncová zařízení (např. telefony, faxy, modemy a modemové karty), na rádiová vysílací zařízení (např. mobilní telefony, radiostanice, rádiem řízené hračky, bezdrátové doplňky k počítačům) a na rádiová přijímací zařízení (např. satelitní přijímače včetně GPS) s výjimkou rozhlasových a TV přijímačů.
 2. Telekomunikační zařízení kupujte pokud možno u důvěryhodných prodejců. Pozor na burzy a stánkaře, ale i na některé na první pohled důvěryhodné prodejce, vydávající se za autorizované dealery světoznámých výrobců !
 3. Kupujte výhradně zařízení, u nichž je uvedeno, že jsou určená pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím České republiky nebo k provozování v České republice.
 4. Všechna telekomunikační zařízení uvedená na trh po 1. 5. 2004 musí mít tyto náležitosti :
  1. kopie Prohlášení o shodě, vystaveného výrobcem, dovozcem nebo osobou odpovědnou za uvedení výrobku na trh EU, podle nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění (dále NV č. 426/2000), nebo podle Směrnice 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (dále Směrnice 1999/5), u každého výrobku (přípustné je rovněž přiložení tohoto prohlášení v elektronické formě – na CD, nebo uvedení webové adresy, na níž je prohlášení o shodě zveřejněno)
  2. v případě, že prohlášení o shodě není v češtině, musí být (např. v návodu k použití) vyjádření v češtině, že výrobce prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními NV č. 426/2000 nebo Směrnice 1999/5/ES (toto vyjádření musí být přiloženo rovněž, není-li Prohlášení o shodě u výrobku v písemné formě)
  3. evropská značka shody ”CE” na výrobku a na obalu
  4. označení typu, výrobní série nebo výrobní číslo a jméno výrobce nebo osoby odpovědné za uvedení přístroje na trh na výrobku
  5. informace o způsobu a podmínkách použití na obalu zařízení (tj. u rádiových zařízení informace, ve kterých zemích EU lze zařízení provozovat bez omezení či na individuální povolení; u koncových zařízení informace, ke kterým telekomunikačním sítím je zařízení možno připojit)
  6. návod k obsluze v českém jazyce
 5. Telekomunikační zařízení uvedená na trh před 1. 4. 2003 v režimu schvalování je možno i nadále prodávat a uvádět do provozu v rámci platnosti jejich Rozhodnutí o schválení. Schválené výrobky musí mít tyto náležitosti :
  1. oboustranná, jasná a zřetelná kopie rozhodnutí (osvědčení) o schválení zařízení, na kterém je schvalovací značka (symbol) schvalujícího orgánu
  2. schvalovací značka (symbol) na výrobku, jeho obalu a v návodu k obsluze
  3. návod k obsluze v českém jazyce, obsahující informace o způsobu a podmínkách použití na obalu zařízení (tj. u rádiových zařízení odkaz na příslušnou generální licenci, u koncových zařízení informace, ke kterým telekomunikačním sítím v České republice je zařízení možno připojit), rovněž lze nadále prodávat a uvádět do provozu Telekomunikační zařízení uvedená na trh před 1. 5. 2004, u nichž byla posouzena shoda podle NV č. 426/2000, a která jsou opatřena českou značkou shody "CCz"
 6. Při jakýchkoliv pochybnostech o pravosti a pravdivosti výše uvedených náležitostí od nákupu odstupte.
 7. Před nákupem zařízení si prostudujte podmínky uvedené v dokumentaci k výrobku. V případě, že koncové zařízení bylo schváleno pouze pro určitý způsob použití, informujte se předem u provozovatele veřejné telekomunikační sítě, jíž jste účastníkem, zda zařízení může být použito ve Vašich konkrétních podmínkách.
 8. Prodávající musí na kupované zařízení vystavit řádný záruční list. Záruka je ze zákona minimálně 2 roky.
 9. Pokud se dodatečně prokáže, že kupujícímu bylo prodáno zařízení, u něhož nebylo řádně provedeno posouzení shody či schválení (s chybějícími, neplatnými či falšovanými dokumenty), má kupující podle občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy.
 10. Připojení telekomunikačního koncového zařízení jste povinni ohlásit provozovateli telekomunikační sítě, s nímž jste jako účastník ve smluvním vztahu. Provozování rádiových zařízení, jejichž provoz je povolen generálními licencemi (viz informace u výrobku) a která se nepřipojují k telekomunikačním sítím, ohlašovat nemusíte.
 11. Nekupujte telekomunikační zařízení v zemích mimo EU! Tato zařízení jsou zpravidla navržena pro odlišné telekomunikační sítě a používají často kmitočty, které nejsou v ČR a v zemích EU povoleny. Odmítejte i telekomunikační zařízení darovaná nebo zapůjčená partnery ze zemí mimo EU.
 12. Uvědomte si odpovědnost za škody, které mohou vzniknout provozem zařízení, které není určeno pro provozování v ČR.
 13. Provozováním rádiových zařízení včetně bezšňůrových telefonů, která nesplňují výše uvedené podmínky, lze nežádoucím způsobem rušit příjem rozhlasu a televize nebo provoz sítě GSM, rádiových sítí záchranné služby, policie, letový provoz apod., což je ze zákona trestné.
 14. Použitá telekomunikační zařízení (rozumí se zařízení koupená v obchodu s použitým zbožím, na inzerát apod.) musí být pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím nebo pro provozování v podmínkách ČR vybavena všemi předepsanými náležitostmi, které jsou uvedeny v bodě 4. nebo 5., jako v době uvedení na trh.

Význam značek, které musí být uvedeny na výrobku

telekomunikační koncová zařízení, rádiové přijímače, rádiová vysílací zařízení určených pro provozování v EU bez omezení (pokrytá generálními licencemi jednotlivých zemí)

telekomunikační koncová zařízení, rádiové přijímače, rádiová vysílací zařízení určených pro provozování v EU bez omezení (pokrytá generálními licencemi jednotlivých zemí), pokud se na posuzování podílela notifikovaná osoba

rádiová vysílací zařízení určených pro provozování v EU s určitým omezením (individuální povolení nebo zákaz provozu nejméně v jednom členském státě – v tomto případě musí být na obalu a v návodu uveden seznam členských států EU, v nichž zařízení lze provozovat)

rádiová vysílací zařízení určených pro provozování v EU s určitým omezením (individuální povolení nebo zákaz provozu nejméně v jednom členském státě – v tomto případě musí být na obalu a v návodu uveden seznam členských států EU, v nichž zařízení lze provozovat), pokud se na posuzování podílela notifikovaná osoba

 Posuzování shody - další info naleznete ZDE.

ČTÚ

Článek ze dne 3. srpna 2004 - úterý