logo itpoint.cz

Ekonomické aspekty IP telefonie

Desátá z připraveného seriálu celkem jedenácti přednášek zaměřených na problematiku teorie a praxe IP telefonie, které zazněly na dvoudenním odborném semináři ve dnech 26. a 27.5. 2004 v pražském hotelu Olšanka. Za účasti předních odborníků kci pořádala ČVUT FEL / Katedra telekomunikační techniky, Sdělovací technika a ProTel engineering s.r.o.. Cílem přednášek je uživatelům se zkušenostmi s klasickou telefonií zprostředkovat informace o technickém řešení i organizačních souvislostech telekomunikací s moderními počítačovými sítěmi a uživatelům s praxí v oblasti výpočetní techniky a počítačových sítí poskytnout přehled o technických i organizačních problémech specifických pro telefonní techniku.

Desátá z připraveného seriálu celkem jedenácti přednášek zaměřených na problematiku teorie a praxe IP telefonie, které zazněly na dvoudenním odborném semináři ve dnech 26. a 27.5. 2004 v pražském hotelu Olšanka. Za účasti předních odborníků akci pořádala ČVUT FEL / Katedra telekomunikační techniky, Sdělovací technika a společnost ProTel engineering s.r.o. (TZ k této akci naleznete ZDE). Server telefonie.cz měl tu čest být mediálním partnerem této akce. Všech 11 přednášek bude průběžně zveřejněno - vždy 2 x týdně a to v ÚT a PÁ (poslední v ÚT 21.12. 2004) a všechny budou také následně na serveru dlouhodobě přímo dostupné v sekci zpráv "IP telefonie". Cílem přednášek je uživatelům se zkušenostmi s klasickou telefonií zprostředkovat informace o technickém řešení i organizačních souvislostech telekomunikací s moderními počítačovými sítěmi a uživatelům s praxí v oblasti výpočetní techniky a počítačových sítí poskytnout přehled o technických i organizačních problémech specifických pro telefonní techniku.

Celkový přehled všech jedenácti přednášek :


- bude zveřejněno k 21.12. 2004 / ÚT

Abstrakt : V následujícím příspěvku se podíváme na ekonomické aspekty nasazení IP telefonie v takzvaném řešení IP Centrex - řešení, kdy operátor nabízí zákazníkům využití svých síťových prostředků pro vytváření virtuálních pobočkových ústředen a konvergovaných řešení založených na IP protokolu :

1. Úvod

IP telefonii je v posledních letech věnována velká pozornost, k čemuž existuje řada dobrých důvodů. Telekomunikační operátoři se k ní obracejí jednak proto, že IP telefonie, respektive využití technologie Voice over Internet Protocol (VoIP), přináší úspory na investičních a provozních nákladech, ale také proto, že nabízí nové možnosti pro poskytování atraktivních služeb. Jednotná technologická platforma na bázi IP umožňuje telekomunikačním operátorům efektivně nabízet konvergovaná řešení pro hlasové služby, přístup k Internetu či vytváření privátních hlasových a datových sítí. Hlasové služby a přístup k Internetu jsou dnes komoditami a právě využití rozsáhlých možností IP technologií, včetně VoIP, umožňuje operátorům odlišit se a přinést zákazníkům nové komunikační možnosti v podobě služeb s přidanou hodnotou.

Zákazníci benefitují z IP telefonie z podobných důvodů jako telekomunikační operátoři - IP telefonie jim šetří investiční a provozní náklady. Aplikace postavené na využití IP technologií přinášejí nové možnosti komunikace, které představují další ekonomické výhody v podobě vyšší efektivity práce.

Konvergence hlasových a datových služeb směrem k jednotnému prostředí IP je realitou. Ekonomické přínosy IP telefonie sehrály v jejím vývoji velmi důležitou roli. Proto se na ně blíže podíváme a to hned ze dvou úhlů pohledu - z pozice zákazníka (koncového uživatele) a z pozice telekomunikačního operátora.

2. Investiční a provozní náklady různých způsobů řešení - řešení s klasickými pobočkovými ústřednami a řešení IP Centrex

Nasazení IP telefonie představuje pro zákazníka (koncového uživatele) řadu ekonomických výhod :

V případě využití služeb IP Centrex získává zákazník další významné ekonomické výhody :

Případová studie v závěru tohoto příspěvku ukazuje výhody řešení IP Centrex v detailnějším srovnání s tradičním řešením (investice do pobočkové telefonní ústředny a využití různých platforem pro řešení hlasových a datových služeb.

3. Ekonomické výhody využití IP telefonie z pohledu telekomunikačního operátora

Pro telekomunikační operátory představuje VoIP vedle možnosti nabízet nové moderní telekomunikační služby zároveň velkou příležitost v oblasti úspor nákladů. Telekomunikační operátoři, kteří nedisponují svojí vlastní přístupovou infrastrukturou, hledají ekonomicky výhodná řešení přístupu k zákazníkům tak, aby jim byli schopni nákladově efektivně nabídnout své služby.

Náklady na přístupové okruhy představují nejvýznamnější položku v nákladovém modelu poskytování telekomunikačních služeb. Technologie VoIP přináší telekomunikačním operátorům možnost významným způsobem tyto náklady optimalizovat.

Primárním důvodem pro úsporu nákladů je skutečnost, že VoIP technologie umožňují přenášet a zpracovávat hlas mnohem efektivněji než tradiční TDM technologie. Pokud na přenos jednoho hovoru ve světě TDM potřebujeme pásmo 64 kbit/s, pak ve světě VoIP potřebujeme (dle typu zvoleného kodeku - např. G.729A) přenosové pásmo přibližně 5 x užší. A díky tomuto faktu ušetří telekomunikační operátor náklady na páteřních, ale zejména potom na přístupových sítích. Podíváme-li se na ekonomiku nabídky hlasových služeb očima alternativního telekomunikačního operátora, můžeme možnosti přístupu rozdělit takto :

V případě nepřímého připojení zákazníka prostřednictvím služby volba a předvolba operátora zákazník využívá své stávající telefonní linky (analogové nebo euroISDN) provozované společností Český Telecom a volbou přístupového kódu vytočeného před volaným číslem (např. 1055) vybírá telekomunikačního operátora, přes kterého je telefonní hovor ukončen. Toto řešení představuje pro alternativní telekomunikační operátory nejsnadnější přístup k zákazníkovi. Způsob zpoplatnění přístupu pro alternativního telekomunikačního operátora je založen na minutových sazbách (nyní 0,46 Kč/min ve špičce a 0,26 Kč/min mimo špičku pro přístup z pevné veřejné telekomunikační sítě společnosti Český Telecom). Celkové náklady na přístup k zákazníkovi tedy rostou lineárně s množstvím provolaných minut.

Přímé připojení bez využití VoIP představuje pro alternativní telekomunikační operátory bez vlastní přístupové sítě velmi nákladné řešení. V tomto případě musí telekomunikační operátor zřídit mezi svou sítí a lokalitou zákazníka přístupový okruh, nejčastěji 2 Mbit/s, který je ukončen na pobočkové ústředně zákazníka. Z ekonomického pohledu telekomunikační operátor hradí náklady na přístupový okruh, které jsou nezávislé na počtu provolaných minut při respektování maximálního množství minut pro daný počet současných hovorových kanálů (např. 2 Mbit/s ~ 30 současných hovorových kanálů ~ maximálně přibližně 200 000 minut/měsíc). Vzhledem k vysokým nákladům na přístupové okruhy se v tomto případě alternativním telekomunikačním operátorům ekonomicky vyplatí připojovat pouze zákazníky s velkým objemem hlasového provozu (přibližně 40 000 minut /měsíc a více ~ měsíční telefonní účet přibližně 100 000 Kč). Druhou nevýhodou takového řešení je nemožnost efektivně připojovat zákazníky s ústřednami vybavenými analogovými nebo ISDN BRI hlasovými porty.

Nemožnost poskytovat své služby menším zákazníkům vedla některé alternativní telekomunikační operátory k tomu, že začali využívat ekonomických výhod VoIP technologií. Technické řešení připojení zákazníka spočívá v přivedení datového okruhu s přibližně 5 x nižší přenosovou kapacitou a jeho připojení k pobočkové ústředně zákazníka prostřednictvím VoIP bran zajišťujících převod hlasu mezi VoIP a TDM prostředím. Díky úsporám na přístupových okruzích je telekomunikační operátor schopen efektivně připojovat do své sítě i menší zákazníky (přibližně 6 000 minut/měsíc a více ~ měsíční telefonní účet přibližně 15 000 Kč).

Nutnost nasazení nákladných VoIP bran pro připojení tradičních pobočkových ústředen vedla dále některé telekomunikační operátory k hledání ještě efektivnějších způsobů připojení zákazníků. Nekteří z nich vyřešili tento problém velmi elegantně - nabídli zákazníkům služby IP Centrex, neboli služby hostovaných pobočkových ústředen. Zákazník v takovém případě nepotřebuje svoji vlastní pobočkovou ústřednu, neboť její funkcionalita je mu nabídnuta telekomunikačním operátorem "na dálku". Pro telekomunikačního operátora představuje takové řešení úsporu na VoIP branách a tím mu umožňuje připojovat do své sítě i menší zákazníky (přibližně 4 000 minut/měsíc a více ~ měsíční telefonní účet přibližně 10 000 Kč). Vedle ekonomických výhod otevírá takové řešení pro telekomunikačního operátora prostor pro nové moderní telekomunikační služby založené na IP technologiích. Vzhledem k tomu, že přístup k Internetu je dnes nepostradatelným komunikačním prostředkem pro většinu firem, stává se i využití IP telefonie velmi zajímavým řešením.

Na obrázku č. 1 jsou porovnány různé možnosti nabídky hlasových služeb s přímým připojením do sítě telekomunikačního operátora. Z grafů je patrné, že díky nasazení VoIP může telekomunikační operátor ušetřit až 30 % provozních nákladů.

 Porovnání provozních nákladů tradičního (TDM) a VoIP řešení
Obr. 1 : Porovnání provozních nákladů tradičního (TDM) a VoIP řešení

Na obrázku č. 2 jsou patrné ekonomické výhody přímého přístupu k zákazníkovi s využitím VoIP (VoIP brány a IP Centrex) a nepřímého přístupu založeného na službě volba operátora. Graf znázorňuje řešení hlasových služeb společně s nabídkou přístupu k Internetu o kapacitě 64 kbit/s. Podobný princip však platí i pro vyšší rychlosti přístupového okruhu, kdy je ekonomický dopad nasazení VoIP ještě významnější. Z grafu je patrné, že pro telekomunikačního operátora je nákladově efektivnější poskytovat hlasové služby prostřednictvím volby operátora pro zákazníky s měsíčním objemem telefonního provozu menším než přibližně 5 000 minut. Pro větší telefonní provoz se však projevují ekonomické výhody služeb založených na technologii VoIP, kdy tyto jsou ještě významnější při řešení IP Centrex, tedy nasazení VoIP bez nutnosti investic do nákladných VoIP bran pro připojování pobočkových ústředen.

 Porovnání provozních nákladů na přístup - volba operátora a VoIP řešení
Obr. 2 : Porovnání provozních nákladů na přístup - volba operátora a VoIP řešení

4. Případová studie - porovnání různých variant řešení

Tato případová studie popisuje řešení telekomunikačních služeb u firmy se 3 různě velkými pobočkami, pro které potřebuje zajistit hlasové služby, přístup k Internetu a vzájemné propojení. Porovnávána je zde "standardní" varianta s variantou nasazení služby Contactel Forum od společnosti Contactel s.r.o.

4.1 Výchozí situace a požadavky

Společnost X má v současné době tři různě velké pobočky. Její situaci charakterizují následující skutečnosti :

Firma X upřesnila své konkrétní požadavky takto

Požadavky na Internet

Požadavky na datové služby

Požadavky na hlasové služby :

Požadavky na správu

4.2. Standardní řešení

Společnost X si nechala zpracovat nabídku standardního řešení, které předpokládá :

Pořízení patřičně dimenzovaných pobočkových telefonních ústředen přímo do veřejné sítě

  1. V pobočce 01: PBX pro 150 uživatelů, připojení pomocí linky euroISDN30.
  2. V pobočce 02: PBX pro 25 uživatelů, připojení pomocí 3 linek euroISDN2.
  3. V pobočce 03: PBX pro 6 uživatelů, připojení pomocí 2 linek euroISDN2.

Připojení firemní sítě LAN prostřednictvím pevného datového okruhu k IP VPN

  1. V pobočce 01: rychlostí 1 Mbit/s.
  2. V pobočce 02: rychlostí 128 kbit/s.
  3. V pobočce 03: rychlostí 64 kbit/s.

Připojení IP VPN k Internetu (čímž získávají přístup k Internetu všechny tři pobočky).

 Standardní řešení
Obr. 3 : Standardní řešení

Takovéto řešení bylo firmě X nabídnuto za následujících podmínek, pokud jde o jednorázové vstupní náklady :

Vstupní náklady pobočka 01
Investice do pobočkové ústředny a telefonních přístrojů pro 150 účastníků 1125000
Instalace ústředny 112500
Instalace euroISDN30 přípojky 38571
Instalace připojení k Internetu 4900
Vstupní náklady pobočka 01 celkem 1280971
Vstupní náklady pobočka 02
Investice do pobočkové ústředny a telefonních přístrojů pro 25 účastníků 245000
Instalace ústředny 24500
Instalace 3 euroISDN2 linek 9900
Instalace připojení do IP VPN 4900
Vstupní náklady pobočka 02 celkem 284300
Vstupní náklady pobočka 03
Investice do pobočkové ústředny a telefonních přístrojů pro 6 účastníků 42000
Instalace ústředny 4200
Instalace 2 euroISDN2 linek 6600
Instalace připojení do IP VPN 4900
Vstupní náklady pobočka 03 celkem 57700
Vstupní náklady za všechny pobočky celkem 1622971

Tab. 1 : Standardní řešení - vstupní náklady a s následujícím předpokladem ohledně průběžných měsíčních nákladů :

Měsíční náklady pobočka 01
Pravidelné měsíční poplatky za euroISDN30 přípojku 7190
Měsíční poplatky za připojení k Internetu a do IP VPN o rychlosti 1024 kbit/s 21900
Správa a údržba pobočkové ústředny (10 % ročně z kupní ceny ústředny) 9375
Průměrný měsíční telefonní účet 180000
Měsíční náklady pobočka 01 celkem 218465
Měsíční náklady pobočka 02
Pravidelné měsíční poplatky za 3 x euroISDN2 linky (tarifní program Business 100 ISDN) 1977
Měsíční poplatky za připojení do IP VPN o rychlosti 128 kbit/s 8900
Správa a údržba pobočkové ústředny (10 % ročně z kupní ceny ústředny) 2042
Průměrný měsíční telefonní účet 30000
Měsíční náklady pobočka 02 celkem 42919
Měsíční náklady
Pravidelné měsíční poplatky za 2 x euroISDN2 linky (tarifní program Business 100 ISDN) 1318
Měsíční poplatky za připojení do IP VPN o rychlosti 64 kbit/s 7900
Správa a údržba pobočkové ústředny (10 % ročně z kupní ceny ústředny) 350
Průměrný měsíční telefonní účet 7200
Měsíční náklady pobočka 03 celkem 16768
Měsíční náklady celkem 278152

Tab. 2: Standardní řešení - měsíční náklady

Z původních požadavků firmy však při tomto řešení zůstaly nesplněny zejména následující body :

Možnosti zpracování příchozích hovorů, různá nastavení pro odchozí hovory, možnost získávat průběžně informace o uskutečněných hovorech, stejně jako možnost snadného ovládání odkudkoli i na dálku, dostupnost tzv. sekretářských funkcí atd. jsou při tomto řešení dány schopnostmi pořízených pobočkových ústředen. Jsou tedy pro jednotlivé pobočky obecně různé.

4.3. Řešení na bázi služby Contactel Forum

Jako alternativu si firma X nechala předložit nabídku na řešení prostřednictvím služby Contactel Forum viz. [1].

Toto řešení je realizováno, včetně hlasových služeb, na IP platformě. To znamená, že :

Pro potřeby zálohování, na kterém zákazník trvá, bude zřízena ještě jedna záložní euroISDN2 linka do veřejné telefonní sítě.

 Řešení Contactel Forum
Obr. 4 : Řešení Contactel Forum

Kromě toho, že je služba Contactel Forum realizována na IP platformě, využívá také možností tzv. virtuální telefonní ústředny (IP ústředny). To dává firmě X :

Toto řešení, realizované na bázi IP telefonie, umožňuje vést více hovorů současně (příchozích i odchozích). Jejich počet již není omezen počtem ISDN přípojek, ale pouze celkovou kapacitou datové přípojky, kterou lze snadno zvyšovat, podle potřeb zákazníka. Datová přípojka o rychlosti 2 Mbit/s umožňuje vést současně až 85 hovorů, přičemž momentálně nevyužitá kapacita je k dispozici pro přístup k Internetu. Původní přípojka euroISDN30 u pobočky 01 také měla kapacitu 2 Mbit/s, ale bylo možné po ní přenášet souběžně nejvýše 30 hovorů. Vedle toho musela být použita ještě samostatná datová přípojka pro Internet.

V rámci služby Contactel Forum má každá z poboček jen jednu přípojku, společnou pro hlas, data a Internet. Její kapacita je podle potřeby rozdělována mezi tyto služby, přičemž prioritu mají hlasové služby, pak služby datové a poté Internet. To znamená, že pokud probíhá určitý počet souběžně vedených telefonních hovorů, dostávají vyhrazeno tolik kapacity, kolik potřebují. Další část kapacity dostávají datové přenosy mezi pobočkami, a zbývající kapacita je k dispozici pro připojení k Internetu. Díky tomu tento režim fungování společných přípojek výrazně zvyšuje efektivnost a umožňuje, aby zákazník měl za stejnou cenu dvojnásobně rychlé připojení (oproti variantě se samostatnými přípojkami).

Do sítě IP VPN, která vzniká mezi pobočkami a propojuje zdejší sítě LAN i s jejich zdroji, se oprávnění uživatelé zákazníka mohou přihlašovat i z jiných lokalit, než jen z poboček - například z domova, z terénu resp. z cest, atd. Ke vzdálenému přístupu mohou využít veřejnou telefonní síť (tzv. dial-up), se zachováním plně zabezpečeného přístupu (identifikace a autentizace uživatelů).

Po ekonomické stránce vychází nabídka na bázi služby Contactel Forum následovně :

Vstupní náklady
Pavilon telefonů - 181 x telefonní přístroj Swissvoice IP10S za zvýhodněnou cenu (smlouva na 24 měsíců) 179190
Pavilon telekomunikací - instalace služby na 3 pobočkách 44700
ČESKÝ TELECOM - instalace 3 euroISDN2 linek - záloha 9900
Vstupní náklady celkem 233790

Tab. 3 : Řešení Contactel Forum - vstupní náklady

Měsíční náklady
Pavilon telekomunikací - připojení k Internetu a do IP VPN o rychlosti 2048 kbit/s (6 x analogový port pro připojení faxů v ceně) - pobočka 01 24900
Pavilon telekomunikací - připojení do IP VPN o rychlosti 256 kbit/s - pobočka 02 10900
Pavilon telekomunikací - připojení do IP VPN o rychlosti 128 kbit/s - pobočka 03 8900
Pavilon ústředen - 181 x Rozšířená licence k ústředně (181 x 299,- Kč) 54119
Pavilon telekomunikací - průměrný měsíční telefonní účet (ceník hovorného Forum I / S - úspora 12 % proti ČT, volání mezi pobočkami zdarma - cca 15 % další úspora na hovorném) 162466
ČESKÝ TELECOM - pravidelné měsíční poplatky za 3 euroISDN2 linky (program Business 100 ISDN) - záloha 1977
Měsíční náklady celkem 261285

Tab. 4 : Řešení Contactel Forum - měsíční náklady

4.4. Srovnání nabídek

Jednoduché porovnání obou nabídek ukazuje na výrazný rozdíl v jednorázových vstupních nákladech, téměř o 1,4 milionu Kč. Jde o důsledek toho, že při využití služby Contactel Forum zákazník nemusí investovat do pořízení vlastních pobočkových telefonní ústředen. Místo toho může ihned využívat širokou škálu služeb virtuální ústředny. Investovat naopak může do podstatně inteligentnějších IP telefonů, a stále ještě na jednorázových vstupních nákladech výrazně ušetří.

Při srovnání měsíčních nákladů vychází řešení na bázi služby Contactel Forum levnější o cca 17 000 Kč, tj. cca o 7 %. V měsíčních nákladech navíc zákazník získává dvojnásobnou rychlost připojení k Internetu (2 Mbit/s oproti 1 Mbit/s v pobočce 01, analogicky pro ostatní) a komfort moderního telekomunikačního řešení, které přináší další úspory dané vyšší efektivitou jeho zaměstnanců. Výrazné úspory přináší i volání mezi pobočkami zdarma, v rámci hlasové VPN, a možnost vzdáleného přístupu do IP VPN.

Pokud zákazník již dříve používal nějaká telefonní čísla, na která mu volali jeho zákazníci a/nebo partneři, může si je zachovat a využívat i nadále (skrze službu přenositelnosti čísla).

Celkově tak zákazník získává, v podobě služby Contactel Forum, řešení s výrazně nižšími pořizovacími náklady, které je oproti standardnímu mnohem pružnější, lineárně škálovatelné, schopné přizpůsobit se jeho potřebám a doslova s nimi růst.

Ing. David Capoušek
Contactel s.r.o. / Contactel Forum
david.capousek@contactel.cz

ZDE naleznete přehled firem na itpoint.cz, které se zabývají nabídkou služeb IP telefonie

Aktuální informace o řešení Contactel Forum naleznete zde :

telefonie.cz

Článek ze dne 17. prosince 2004 - pátek

Získejte prestižní právní formu firmy známou ve světě a spoustu dalších výhod!
Skla z pojištění ihned a zdarma. Čelní, boční, zadní autoskla máme skladem.
40letý muž Se Za 14 Dní .. Naučil Mluvit Anglicky. Bez Námahy!