logo itpoint.cz

Finanční výsledky Českého Telecomu za I.Q / 2004

Prezentované finanční výsledky naplnily cíle společnosti ve všech významných parametrech, zejména tvorba volných hotovostních toků, EBITDA marže, a snížení investičních nákladů, a to i přes přetrvávající nepříznivou situaci v oblasti regulace. Tato čísla odrážejí razantní kroky vedení společnosti v oblasti nákladové efektivity a postupnou restrukturalizaci produktového portfolia.

Český Telecom a.s., oznamuje své neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2004. Tyto výsledky jsou konsolidované v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a zahrnují plnou konsolidaci Eurotelu, 100 % vlastněné dceřiné společnosti, zatímco finanční výsledky za první čtvrtletí 2003 obsahovaly 51% poměrnou konsolidaci Eurotelu.

Přehled finančních výsledků :

"S potěšením mohu konstatovat, že prezentované finanční výsledky naplnily cíle společnosti ve všech významných parametrech, zejména tvorba volných hotovostních toků, EBITDA marže, a snížení investičních nákladů, a to i přes přetrvávající nepříznivou situaci v oblasti regulace. Tato čísla odrážejí razantní kroky vedení společnosti v oblasti nákladové efektivity a postupnou restrukturalizaci produktového portfolia," uvedl Juraj Šedivý, 1. místopředseda představenstva a výkonný ředitel pro finance.

Konsolidované finanční výsledky – změna v konsolidaci
Konsolidované finanční výsledky Českého Telecomu v prvním čtvrtletí roku 2004 byly významně ovlivněny plnou konsolidací Eurotelu, 100% dceřinou společností, která v meziročním srovnání pozitivně ovlivnila finanční profil skupiny Český Telecom. Pro srovnání, v prvním čtvrtletí roku 2003 byly výsledky Eurotelu konsolidovány do konsolidovaných výsledků skupiny Český Telecom z 51 % s použitím poměrné metody konsolidace.

Přehled segmentu pevných linek

Vývoj v prvním čtvrtletí roku 2004 potvrdil trendy z předcházejících období, když zaznamenal pokračující nárůst podílu využití pevných linek ve prospěch datových a internetových služeb a služeb s přidanou hodnotou. Podíl vytáčeného přístupu na internet na celkovém provozu generovaném zákazníky Českého Telecomu dosáhl 55 %.

Od 1. ledna 2004 došlo v České republice ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty u telekomunikačních služeb na 22 % z 5 %. Ve snaze nabídnout svým zákazníkům efektivnější využití pevné linky, rozšířil Český Telecom od 1. ledna 2004 svoji nabídku o nové cenové programy pro domácnosti a malé a střední firmy. Tyto nové cenové programy nabízejí převoditelnost volných minut pro volání a vytáčený přístup k Internetu a částečně pomohly zmírnit dopad zvýšení DPH na výnosy.

Výnosy v segmentu pevných linek poklesly v prvním čtvrtletí roku 2004 meziročně o 10 % na 8,5 mld. Kč a potvrdily trend z předešlých období, když zaznamenaly pokles zejména u výnosů z tradičních hlasových služeb, který nebyl zcela nahrazen nárůstem výnosů z internetu, dat a služeb s přidanou hodnotou. Tlaky na straně výnosů byly ve stejném období částečně kompenzovány 12% poklesem provozních nákladů na 4,4 mld. Kč. Výsledkem je pokles EBITDA na 4,1 mld. Kč, což představuje 49% EBITDA marži.

V oblasti výnosů nadále meziročně rostly výnosy z Internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a ostatních telekomunikačních služeb, které vzrostly dohromady o 16 % na 848 mil. Kč. Výnosy z Internetu vzrostly meziročně o 10 % na 147 mil. Kč, výnosy z datových služeb o 13 % na 393 mil. Kč a výnosy z poskytování vysokorychlostního internetu na bázi ADSL dosáhly 73 mil. Kč. Celkový počet přípojek ADSL k 31. březnu 2004 dosáhl zhruba 20 tisíc.

Přestože došlo rozhodnutím ČTÚ k poklesu propojovacích poplatků na volání do pevných sítí v průměru o 20 %, zaznamenaly výnosy od provozovatelů ostatních sítí meziroční nárůst o 24 % na 876 mil. Kč. Zatímco výnosy od domácích provozovatelů vzrostly meziročně o 83 % na 512 mil. Kč díky zvýšenému provozu směrovanému z a do sítí ostatních operátorů, výnosy od zahraničních provozovatelů zaznamenaly 14% pokles na 364 mil. Kč, zejména díky nižšímu tranzitnímu provozu. Výnosy z pronajatých okruhů vrostly meziročně o 3 % na 700 mil. Kč.

Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 25 % a dosáhly 2,8 mld. Kč, zatímco výnosy z měsíčních poplatků zaznamenaly 2% meziroční pokles na 3,0 mld. Kč. Celkový počet pevných linek Českého Telecomu zaznamenal, v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku, pokles o 3 % na 3 521 tisíc. Ostatní výnosy včetně výnosů z prodeje zařízení a materiálu klesly významně na 204 mil. Kč, protože v prvním čtvrtletí roku 2003 obsahovaly některé jednorázové položky (např. pojistná plnění).

Největší položkou celkového poklesu provozních nákladů byl meziroční pokles osobních nákladů o 12 % na 1,4 mld. Kč. Ten byl způsoben 20% poklesem počtu zaměstnanců na 10 799 ke konci prvního čtvrtletí roku 2004.

Platby provozovatelům ostatních sítí při celkovém poklesu nákladů vykázaly opačný vývoj, když vzrostly meziročně o 3 %. Zatímco platby tuzemským operátorům vykázaly meziroční pokles o 8 % na 831 mil. Kč, platby zahraničním operátorům vzrostly meziročně o 40 % a dosáhly 383 mil. Kč.

Většina ostatních provozních nákladů, s výjimkou nákladů na prodaný materiál a zboží, které vzrostly o 50 % na 144 mil. Kč, zaznamenala meziroční pokles. Z nejvýznamnějších položek došlo k 11% poklesu u spotřeby materiálu a energie na 265 mil. Kč, marketingové náklady poklesly o 30 % na 104 mil. Kč a náklady na opravy a údržbu zaznamenaly pokles o 8 % na 444 mil. Kč. Ostatní provozní náklady, které zahrnují nájemné a náklady na provoz nemovitostí, poradenské služby a ostatní náklady, poklesly v prvním čtvrtletí roku 2004 dohromady meziročně o 31 % na 779 mil. Kč.

Mobilní segment

Eurotel, 100% dceřiná společnost Českého Telecomu, vykázala v prvním čtvrtletí roku 2004 velmi dobré výsledky. Celkové výnosy činily 7,1 mld. Kč a meziročně vzrostly o 4 %. Provozní náklady vyjma odpisů a amortizace dosáhly výše 3,5 mld. Kč, o 7 % více oproti prvnímu čtvrtletí roku 2003. Výsledkem byl nárůst EBITDA o 1 % na 3,6 mld. Kč. To představuje nadprůměrnou EBITDA marži ve výši 50 %.

Mezi zákazníky Eurotelu roste popularita datových služeb, internetu a služeb s přidanou hodnotou. Díky uvedení celé řady nových služeb tohoto druhu vzrostly celkové výnosy z těchto služeb o 20 % na téměř 1,0 mld Kč. Tento růst byl podpořen meziročním nárůstem počtu zákazníků, kteří využívají tyto služby. Počet zákazníků, kteří si aktivovali službu přístupu na internet za paušální poplatek Data Nonstop, dosáhl výše 50 tisíc. Objem dat přenesených prostřednictvím GPRS vzrostl o 122 % na 45 tis. Gb v porovnání s předcházejícím čtvrtletím. Počet poslaných a přijatých SMS vzrostl o 6 % na 574 milionů.

Přestože penetrace aktivovaných SIM karet v České republice dosáhla na konci roku 2003 hodnoty 95 %, Eurotel dokázal v průběhu prvního čtvrtletí roku 2004 zvýšit počet registrovaných zákazníků o 69 tisíc oproti 60 tisícům v prvním čtvrtletí předchozího roku. Meziročně vzrostl celkový počet SIM karet o 8 % na 4 283 000. Počet tarifních zákazníků vzrostl na konci období o 20 % na 905 tisíc. Celkový provoz v síti Eurotelu se zvýšil o 2 % na téměř 1,1 mld. příchozích a odchozích minut. V průměru připadalo měsíčně 82 minut na jednoho zákazníka a ARPU (průměrný výnos ze služeb vyjma příchozího roamingu, připadající na jednoho zákazníka za měsíc) činil 503 Kč.

Vývoj počtu zákazníků měl dopad mimo jiné na výnosy z měsíčních paušálních poplatků, které vzrostly o 7 % na 1,3 mld. Kč, na výnosy z prodeje zařízení a materiálu, které vzrostly o 15 % na 243 mil. Kč a na výnosy z poplatků za zřizování, které vzrostly o 6 % na 88 mil. Kč. Díky nabídce většího množství služeb za lepší ceny, výnosy z komunikačních služeb poklesly o 5 % na 2,8 mld. Kč. Naopak výnosy od domácích i zahraničních operátorů vzrostly o 7 % na 1,6 mld. Kč, zejména díky nárůstu provozu mezi sítěmi mobilních operátorů.

Na druhé straně zvýšený provoz mezi sítěmi měl za následek nárůst plateb operátorům jiných sítí o 8 % na 1,4 mld. Kč. Vzrostly také náklady na prodej materiálu a zařízení, meziročně o 41 % na 630 mil. Kč, osobní náklady o 6 % na 400 mil. Kč, zatímco náklady na marketing a prodej poklesly o 22 % na 237 mil. Kč a náklady na opravy a údržbu o 22 % na 177 mil. Kč.

Výhled na rok 2004

Skupina Český Telecom bude usilovat o uspokojování potřeb svých zákazníků v podmínkách rychle se měnícího telekomunikačního trhu při současném důrazu na provozní a finanční výkonnost. Český Telecom se bude snažit využít nové obchodní příležitosti k nahrazení výnosů z tradičních hlasových služeb. Hlavními aspekty finančního řízení skupiny Český Telecom zůstane nadále důraz na nadprůměrné EBITDA marže, nízké investice a silné volné hotovostní toky.

Konsolidované finanční výkazy Českého Telecomu, a. s., sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví jsou k dispozici ZDE (DOC/110 kB).

Český Telecom

Článek ze dne 30. dubna 2004 - pátek