logo itpoint.cz

Finanční výsledky Českého Telecomu za první pololetí 2004

Český Telecom oznamuje své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2004. Tyto výsledky jsou konsolidované v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a zahrnují plnou konsolidaci Eurotelu, 100 % vlastněné dceřiné společnosti, zatímco finanční výsledky za první pololetí roku 2003 obsahovaly 51% poměrnou konsolidaci Eurotelu.

Český Telecom oznamuje své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2004. Tyto výsledky jsou konsolidované v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a zahrnují plnou konsolidaci Eurotelu, 100 % vlastněné dceřiné společnosti, zatímco finanční výsledky za první pololetí roku 2003 obsahovaly 51% poměrnou konsolidaci Eurotelu. 

Přehled finančních výsledků :

"Finanční výsledky zvýrazňují naše úsilí o zlepšení provozní efektivity a zlepšení finančního profilu skupiny Český Telecom, které jsou výsledkem úspěšné akvizice Eurotelu v loňském roce. Skupina opět dosáhla nadprůměrné marže EBITDA a pokračovala v politice obezřetného vynakládání provozních a investičních výdajů. To vše přispělo k vytvoření významného objemu volných hotovostních toků, při současném zaměření skupiny na růstové segmenty, jakými jsou datové služby a služby vysokorychlostního Internetu," uvedl Juraj Šedivý, 1. místopředseda představenstva a výkonný ředitel pro finance.

Konsolidované finanční výsledky

Konsolidované finanční výsledky skupiny Český Telecom za první pololetí roku 2004, které jsou vykazovány podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, zahrnují plnou konsolidaci Eurotelu, 100% dceřiné společnosti. Plná konsolidace výsledků Eurotelu významně ovlivnila konsolidované výsledky skupiny Český Telecom a měla, ve srovnání s výsledky za první pololetí roku 2003, pozitivní vliv na finanční profil skupiny. To je výsledek změny v konsolidaci, který následoval po dokoupení 49% podílu v Eurotelu v listopadu 2003. V prvním pololetí roku 2003 byly výsledky Eurotelu zahrnuty do konsolidovaných výsledků skupiny Český Telecom v 51 % s použitím poměrné metody konsolidace.

Výnosy, náklady a EBITDA

Celkové konsolidované výnosy skupiny Český Telecom dosáhly za první pololetí roku 2004 výše 31,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 23 %. Celkové konsolidované provozní náklady vyjma odpisů a amortizace činily 15,9 mld. Kč. Výsledkem je konsolidovaná hodnota EBITDA ve výši 15,2 mld Kč, která představuje v telekomunikačním odvětví nadprůměrnou marži EBITDA ve výši 49 %. EBITDA marže, očištěná od mimořádných restrukturalizačních a transformačních položek činila 50 %.

Odpisy a amortizace

Konsolidované odpisy a amortizace se v prvním pololetí roku 2004 zvýšily meziročně o 13 % na 10,4 mld. Kč, zejména díky změně v konsolidaci. Na druhé straně byla jejich výše pozitivně ovlivněna jednorázovým snížením hodnoty dlouhodobých aktiv ve výši 9,9 mld. Kč, které bylo provedeno v roce 2003, a které snížilo odpisovou základnu.

EBIT, EBT a Čistý zisk

Hodnota konsolidovaného provozního výsledku před úroky a zdaněním (EBIT) byla 4,7 mld. Kč, konsolidovaný zisk před zdaněním (EBT) činil 4,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 45 % a 44 %. Čistý zisk dosáhl výše 3,3 mld. Kč, tedy o 46 % více oproti stejnému období předcházejícího roku, a byl mimo jiné pozitivně ovlivněn snížením sazby daně z příjmů právnických osob.

Zadluženost

Celková výše konsolidovaných úvěrů skupiny Český Telecom k 30. červnu 2004 dosáhla 31,2 mld. Kč, což je téměř dvojnásobek úrovně ke konci stejného období předcházejícího roku a představuje hrubou zadluženost ve výši 35 % a čistou zadluženost 34 %. Významný meziroční nárůst v míře zadluženosti je zejména výsledkem čerpání syndikovaného úvěru ve výši 850 mil. EUR na nákup zbývajícího 49% podílu v Eurotelu v listopadu 2003 a obecné potřeby skupiny a snížení vlastního kapitálu v důsledku výše zmíněného jednorázového snížení hodnoty dlouhodobých aktiv ve výši 9,9 mld. Kč a výplaty dividendy ve výši 18,5 mld. Kč v říjnu 2003. Díky značnému objemu volných hotovostních toků generovaných skupinou Český Telecom v prvním pololetí roku 2004 se podařilo částečně zrychlit splátku syndikovaného úvěru, což přispělo k výraznému poklesu konsolidovaných úvěrů o 31 % od začátku roku 2004.

Investice

Strategii skupiny CESKY TELECOM je nadale zvysovat efektivitu v oblasti vynakladani investicnich prostredku. Celkove konsolidovane investice dosahly v prvnim pololeti roku 2004 urovne 2,3 mld. Kc, z cehoz 1,3 mld. Kc pripadly na Eurotel. Pomer investic ke konsolidovanym vynosum dosahl 7,3 %, coz poskytuje slusny zaklad pro dosazeni rocniho cile ve vysi 12 %.

Volné hotovostní toky

Vysoká marže EBITDA a nízký objem investičních výdajů napomohly v prvním pololetí roku 2004 vytvořit volné hotovostní toky ve výši 9,8 mld. Kč.

Regulační prostředí

Telekomunikační trh byl v prvním pololetí roku 2004 ovlivněn změnou sazby DPH u telekomunikačních služeb, která od 1. ledna 2004 vzrostla z 5 % na 22 % a následně se od 1. května 2004 snížila na 19 %. Tyto úpravy měly za následek zvýšení nákladů pro zákazníky. Skupina Český Telecom se snažila kompenzovat tento nárůst rozšířením nabídky nových služeb a cenových plánů, které zákazníkům umožní efektivnější uspokojení jejich telekomunikačních potřeb a částečně zmírní dopad zvýšení DPH.Z pohledu odvětvové regulace nadále přetrvává nepříznivá situace pro rozvoj telekomunikační infrastruktury a investice do nových technologií. Dochází ke snahám o regulaci služeb poskytovaných na bázi ADSL technologie postupem, který je v rozporu s platnými zákony a direktivy EU, což může vystavovat rizikům další rozvoj přístupu k internetu v České republice.

Dividenda

Akcionáři společnosti rozhodli na řádné valné hromadě konané dne 24. června 2004 o výplatě dividendy z části nerozděleného zisku minulých let ve výši 5,476 mld Kč, což je 17 Kč na akcii. Rozhodným dnem pro nárok na výplatu dividendy byl 9. červenec 2004. Dividenda je splatná k 20. říjnu 2004. Výplata dividendy za rok 2003 přes vykázanou ztrátu zohledňuje silný finanční profil společnosti, kapacitu nerozdělených zisků minulých let a očekávanou tvorbu volných hotovostních toků a zisku v roce 2004.

Přehled segmentu pevných technologií*

Výsledky v oblasti pevných technologií byly v prvním pololetí roku 2004 charakterizovány pokračujícím nárůstem internetu a datových služeb na celkových výnosech. O zvýšení využití internetových služeb zákazníky Českého Telecomu svědčí podíl vytáčeného přístupu k internetu na celkovém provozu generovaném zákazníky Českého Telecomu, který dosahuje 54 %. Na druhé straně, výnosy z tradičních hlasových služeb nadále klesají, jak bylo zřejmé již v předcházejících obdobích.

V návaznosti na výše uvedené trendy a s cílem zastavení poklesu výnosů z hlasových služeb představil Český Telecom několik nových tarifů pro domácnosti a podnikatelský segment, které umožňují zákazníkům efektivněji využívat pevné linky a pomáhají částečně zmírnit následky zvýšení DPH na výši tržeb. Program „Telefon Universal“ („Business Universal“) nabízí nejvýhodnější ceny pro všechny typy volání včetně vytáčeného přístupu k internetu, zatímco program „Telefon Universal dialog“ („Business Universal dialog“) nabízí jednotnou cenu ve výši 9,90 Kč za první hodinu volání. Tato cena platí pro všechny typy hovorů (místní i dálkové, ve špičce i mimo špičku) při volání do všech pevných sítí v České republice. Nově nabízené balíčky umožňují převod nevyužitých volných minut do dalšího období. Úspěch nové řady cenových balíčků podtrhuje fakt, že se v průběhu prvního pololetí roku 2004 více než 500 000 zákazníků rozhodlo pro některý z programů "Telefon".

Dne 12. května představil Český Telecom pod názvem INTERNET EXPRES novou službu v oblasti vysokorychlostního připojení na internet. INTERNET EXPRES nabízí datově neomezený vysokorychlostní přístup k internetu spojený s atraktivními cenovými programy pro volání, Telefon Universal nebo Telefon Universal Dialog, které jsou zahrnuty v ceně. S cílem podpořit rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu začal Český Telecom, jako první operátor ve střední a východní Evropě, provozovat unikátní zábavní portál StarZone.cz, který nabízí uživatelům internetu připojeným prostřednictvím Českého Telecomu stahování filmů a hudby. Základní portfolio několika desítek českých a zahraničních titulů, včetně nezávislých děl, dokumentů, televizních seriálů a pohádek by se mělo postupně rozšiřovat.

Významnou událostí v oblasti datových služeb je společná nabídka Českého Telecomu a Eurotelu v bezdrátovém přístupu k internetu prostřednictvím služby Wi-Fi Hot Spot. Zákazníci služby Wi-Fi Hot Spot Českého Telecomu a Wi-Fi Jet Eurotelu mohou využít Hot Spotů obou společností za stejných cenových podmínek prostřednictvím vzájemného roamingu Wi-Fi sítí. V současné době pokrývá společná síť 163 přístupových bodů s možností připojení a je tak největší v České republice.

V souvislosti s rozšířením předmětu podnikání společnosti o zřizování a provozování rozhlasových a televizních vysílačů a na základě rozšíření telekomunikační licence schváleného Českým telekomunikačním úřadem a přidělení kmitočtů, zahájil Český Telecom v prvním pololetí zkušební provoz přenosu digitálního televizního vysílání.

Výnosy v segmentu pevných technologií poklesly v prvním pololetí roku 2004 meziročně o 7 % na 17,4 mld. Kč a potvrdily trend z předešlých období, když zaznamenaly pokles zejména u výnosů z tradičních hlasových služeb, který nebyl zcela nahrazen nárůstem výnosů z internetu, dat a služeb s přidanou hodnotou. Provozní náklady poklesly ve stejném období téměř o 7 % na 9,4 mld. Kč. Výsledkem je EBITDA ve výši 8 mld. Kč, což představuje 46 % EBITDA marži. EBITDA bez zahrnutí jednorázových výnosů a nákladů dosahuje 8,2 mld. Kč, což představuje EBITDA marži 48 %.

V oblasti výnosů nadále meziročně rostly výnosy z Internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a ostatních telekomunikačních služeb, které vzrostly dohromady o 16 % na 1,7 mld. Kč. Výnosy z Internetu vzrostly meziročně o 5 % na 292 mil. Kč, výnosy z datových služeb o 13 % na 790 mil. Kč. Výnosy z poskytování vysokorychlostního internetu INTERNET EXPRES dosáhly 169 mil. Kč, což je více než osminásobek úrovně stejného období předcházejícího roku. Celkový počet přípojek ADSL ke konci června 2004 přesáhl 30 tisíc. Zatímco v prvním čtvrtletí činil přírůstek přípojek ADSL 5 tisíc, ve druhém čtvrtletí se tento přírůstek blížil 12 tisícům. Pokrytí pevných linek provozovaných Českým Telecomem technologií ADSL dosáhlo úrovně 64 % území České republiky ke konci června 2004. Podíl Českého Telecomu na trhu poskytování rychlého přístupu k internetu na bázi technologie ADSL vzrostl ze 60 % na téměř 65 % a podíl na nově zřizovaných přípojkách činí téměř 80 %. Poté co došlo ke sjednocení strategie v oblasti společného zabezpečení rychlého přístupu k Internetu přes CDMA v květnu 2004, mohla společnost efektivně dále investovat do oblasti vysokorychlostního Internetu a červnový prodej tak oproti začátku roku vzrostl zhruba šestinásobně.

Výnosy od provozovatelů ostatních sítí vzrostly meziročně o 17 % na 1,8 mld. Kč zejména díky 54% nárůstu výnosů od domácích provozovatelů na 1 mld. Kč. Důvodem byl zejména nárůst provozu směrovanému z a do sítí ostatních operátorů. Zároveň ve druhém čtvrtletí došlo téměř k zastavení nárůstu provozu u alternativních operátorů, což dokládá úspěšnost Českého Telecomu při získávání a udržení zákazníků i přesto, že se Český telekomunikační úřad snažil rozhodnutím, které bylo ze strany Českého Telecomu soudně napadnuto kvůli nezákonnosti, uměle vytvořit další prostor pro zvýhodňování ostatních operátorů na úkor společnosti. Výnosy od zahraničních provozovatelů na druhé straně zaznamenaly 11% pokles na 796 mil. Kč, zejména díky nižšímu tranzitnímu provozu. Výnosy z pronajatých okruhů vrostly meziročně o 2 % na 1,4 mld. Kč.

Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 24 % a dosáhly 5,5 mld. Kč, zatímco výnosy z měsíčních a zřizovacích poplatků zaznamenaly 2% meziroční pokles na 6,1 mld. Kč. Celkový počet pevných linek Českého Telecomu zaznamenal, v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku, pokles o 4 % na 3 471 tisíc. Ostatní výnosy včetně výnosů z prodeje zařízení a materiálu dosáhly 918 mil. Kč a zůstaly na úrovni stejného období minulého roku. Tato položka zahrnuje 458 mil. Kč jednorázových výnosů, jakými jsou výnosy z prodeje aut nebo pojistná plnění.

Největší položkou celkového poklesu provozních nákladů byl meziroční pokles osobních nákladů, včetně odstupného, o 5 % na 3,2 mld. Kč. Ten byl způsoben 26% poklesem počtu zaměstnanců na 9 444 ke konci června roku 2004 v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku. Tento počet dává dobrý předpoklad pro splnění cíle na konci roku, kterým je úroveň pod 9 000 zaměstnanců. Celková výše odstupného zahrnutá v osobních nákladech v prvním pololetí roku 2004 dosáhla 311 mil. Kč. Snížení počtu zaměstnanců zlepšilo provozní výkonnost měřenou počtem pevných linek na zaměstnance, která vzrostla meziročně o významných 30 % na 368 ke konci června 2004. Dalším ukazatelem zlepšení výkonnosti je úroveň tržeb na zaměstnance, které v prvním pololetí dosáhly 1,7 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 21 %.

K poklesu počtu zaměstnanců přispělo i zlepšení vnitřních procesů, které je jedním z cílů transformačního programu. Zlepšení provozní výkonnosti bylo dosaženo prostřednictvím několika projektů, jakými jsou centralizace reklamačních pracovišť pro business a korporátní segment, centralizace řízení sítí do jednoho hlavního a jednoho záložního centra, centralizace přístupové sítě z 360 do 74 míst a centralizace administrace a dokumentace sítě ze 72 do 24 pracovišť. Podařilo se rovněž zlepšit oblast přístupu k zákazníkům, kde se nám podařilo snížit průměrnou dobu vyřízení reklamací vyúčtování o 71 % a průměrnou dobu instalace maloobchodní přípojky ADSL o 61 %.

Také platby provozovatelům ostatních sítí meziročně poklesly, a to o 5 % na 2,4 mld. Kč. Zatímco platby tuzemským operátorům vykázaly meziroční pokles o 18 % na 1,6 mld. Kč, platby zahraničním operátorům vzrostly meziročně o 38 % a dosáhly 801 mil. Kč.

Většina ostatních provozních nákladů, s výjimkou nákladů na prodaný materiál a zboží, které vzrostly o 83 % na 313 mil. Kč, zaznamenala meziroční pokles. Z nejvýznamnějších položek došlo k 11% poklesu u spotřeby materiálu a energie na 488 mil. Kč, marketingové náklady poklesly o 25 % na 238 mil. Kč a náklady na opravy a údržbu zaznamenaly pokles o 2 % na 902 mil. Kč. Ostatní provozní náklady, které zahrnují nájemné a náklady na provoz nemovitostí, poradenské služby a ostatní náklady, poklesly v prvním čtvrtletí roku 2004 dohromady meziročně o 15 % na 1,9 mld. Kč. V této kategorii jsou i jednorázové náklady, které představují zejména zůstatkovou hodnotu aut prodaných v rámci outsourcingu části vozového parku.

Celkové provozní náklady bez zahrnutí jednorázových položek, které se týkají převážně transformace, poklesly o 9 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

Přehled segmentu mobilních technologií*

Celkové výnosy Eurotelu činily v prvním pololetí letošního roku 14,6 mld. Kč, což je meziročně o 3 % více než v prvním pololetí loňského roku. Provozní náklady vyjma odpisů a amortizace činily 7,4 mld. Kč, a to je v porovnání se stejným obdobím roku 2003 o 9 % více. EBITDA pak činila 7,2 mld. Kč a marže EBITDA dosáhla hodnoty 49 % oproti loňským 7,3 mld. Kč resp. 52 %.

Na výnosy i provozní náklady mělo v konkurenčním prostředí vysoce saturovaného českého trhu mobilních služeb s penetrací aktivovaných SIM karet blížící se 100 % vliv více externích faktorů. Z oblasti makroekonomických faktorů se na celkovém hospodaření projevilo zvýšení DPH a z regulatorní oblasti snížení cen za propojení do mobilních sítí s účinností od druhého čtvrtletí letošního roku. Z hlediska trendů vývoje v oblasti telekomunikací byla pozitivním vlivem sílící poptávka po datových a internetových službách a službách s přidanou hodnotou. Právě v oblasti datových a internetových služeb uvedl Eurotel na trh v průběhu prvního pololetí roku 2004 nejvíce novinek.

Výnosy z hovorného stále tvoří největší část celkových výnosů Eurotelu, jejich podíl na celkových výnosech však díky rostoucí popularitě nových nehlasových služeb klesá. V prvním pololetí roku 2004 činily výnosy z hovorného 5,9 mld. Kč, což je v meziročním porovnání o 7 % méně. Výnosy ze SMS, MMS, internetových a datových služeb a ze služeb s přidanou hodnotou dosáhly 1,8 mld. Kč, to je o 17 % více než za stejné období předchozího roku. Zákazníci Eurotelu poslali a přijali v průběhu prvního pololetí roku 2004 celkem 1 126 mil. SMS oproti 1 084 mil. SMS ve stejném období loňského roku. Také počet zákazníků, kteří si zaktivovali službu MMS rostl, na konci prvního pololetí roku 2004 jich bylo 354 tis. Díky své široké a jedinečné nabídce datových služeb dosáhl Eurotel meziročního nárůstu objemu provozu GPRS z 3 tis. GB v prvním pololetí loňského roku na 94 tis. GB v prvním pololetí letošního roku. Nejúspěšnější nabízenou službou byl neomezený přístup k internetu Data Nonstop, který využívalo na konci prvního pololetí roku 2004 celkem 56 tis. zákazníků. To je nárůst o 76 % od začátku roku 2004.

V průběhu prvního pololetí roku 2004 se zvýšil počet aktivovaných SIM karet Eurotelu o 105 tis. na 4 320 tis. To představuje přibližně stejný čistý přírůstek aktivovaných SIM karet jako v prvním pololetí roku 2003. Celkový počet aktivovaných SIM karet na konci prvního pololetí 2004 vzrostl meziročně o 8 % oproti 12% meziročnímu přírůstku v pololetí roku 2003. Počet uživatelů GSM předplacených služeb vzrostl meziročně o 5 % na 3 348 tis. a počet GSM tarifních zákazníků vzrostl meziročně o 21 % na 936 tis. na konci prvního pololetí 2004, přičemž míra odchodu GSM tarifních zákazníků (anualizovaná) činila 10 % oproti 12 % ve stejném období loňského roku. Vývoj počtu aktivovaných SIM karet měl vliv na výnosy z poplatků za zřizování, které vzrostly o 11 % na 202 mil. Kč, dále na výnosy ze stálých poplatků za přístup do sítě, které vzrostly o 8 % na 2,6 mld. Kč a spolu s rostoucím zájmem o datové a internetové služby také na výnosy z prodeje zařízení a materiálu, které vzrostly o 25 % na 570 mil. Kč. Roste zájem o tzv. inteligentní telefony, které umožňují využití nových datových služeb včetně atraktivního obsahu.

Aktivovaných SIM karet sice v průběhu prvního pololetí roku 2004 přibylo, ale nárůst jejich počtu je v porovnání s předchozími roky o něco pomalejší. Nadále pokračuje trend nárůstu počtu uživatelů služeb mobilních operátorů, kteří vlastní více SIM karet a optimalizují tak své výdaje za mobilní služby. To má vliv na hodnotu ukazatele ARPU (průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na jednoho zákazníka, vyjma výnosů z roamingu zákazníků zahraničních operátorů) a ukazatele MOU (průměrný počet minut připadajících měsíčně na jednoho zákazníka). Ukazatel ARPU dosáhl za první pololetí roku 2004 hodnoty 509 Kč oproti 545 Kč za stejné období roku 2003. Ukazatel MOU dosáhl za první pololetí roku 2004 hodnoty 86 minut oproti 89 minutám za stejné období roku 2003. Celkový objem příchozího a odchozího provozu se meziročně zvýšil o 4 % na 2,2 mld. minut. Výnosy z propojení činily v prvním pololetí roku 2004 celkem 3,4 mld. Kč oproti 3,2 mld. Kč v prvním pololetí roku 2003.

Na výši provozních nákladů měly vliv podobné externí vlivy jako v případě výnosů a pozitivní dopad měl také důraz kladený managementem Eurotelu na efektivitu vynakládaných prostředků. Z největších nákladových položek jmenujme např. platby ostatním operátorům, které činily 2,9 mld. Kč oproti loňským 2,6 mld. Kč, náklady na prodaný materiál a zboží, které vzrostly meziročně o 30 % na 1,4 mld. Kč, marketingové náklady, které vzrostly o 2 % na 563 mil. Kč a osobní náklady, které vzrostly meziročně o 6 % na 821 mil. Kč. Počet zaměstnanců činil na konci prvního pololetí roku 2004 celkem 2 463 oproti 2 439 zaměstnancům na konci stejného období loňského roku.

Výhled na rok 2004

Skupina Český Telecom bude usilovat o uspokojování potřeb svých zákazníků v podmínkách rychle se měnícího telekomunikačního trhu při současném důrazu na provozní a finanční výkonnost, jak bylo oznámeno v transformačním plánu vyhlášeném v listopadu loňského roku. Český Telecom bude využívat nové obchodní příležitosti k nahrazení výnosů z tradičních hlasových služeb. Hlavními aspekty finančního řízení skupiny Český Telecom zůstanou nadále důraz na nadprůměrné EBITDA marže, nízké investice a silné volné hotovostní toky, což jsou klíčové parametry provozní výkonnosti. Důležitou oblastí zájmu společnosti snaha o vznik transparentního regulatorního prostředí, které bude respektovat základní principy stávajícího zákona o telekomunikacích i nového zákona o elektronických komunikacích i direktivy EU a nebude jednostranně poškozovat vybrané účastníky trhu.

Český Telecom

Článek ze dne 2. srpna 2004 - pondělí