logo itpoint.cz

Finanční výsledky Českého Telecomu za první tři čtvrtletí 2004

Příznivých výsledků bylo dosaženo i v přetrvávajících nepříznivých regulatorních podmínkách, které vedly ke zvýšenému tlaku na tradiční zdroje výnosů společnosti - zejména hovorného a měsíčních poplatků. Podařilo se akcelerovat zavádění nových atraktivních služeb a udržet vysoké marže EBITDA a vysokou úroveň volných hotovostních toků.

Český Telecom oznamuje své neauditované finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2004. Tyto výsledky jsou konsolidované v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a zahrnují plnou konsolidaci Eurotelu, 100 % vlastněné dceřiné společnosti, zatímco finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2003 obsahovaly 51 % poměrnou konsolidaci Eurotelu.

Přehled finančních výsledků skupiny Český Telecom :

"Jsme rádi, že můžeme oznámit příznivou finanční výkonnost jak v segmentu pevných linek tak mobilních technologií dosaženou ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Těchto výsledků bylo dosaženo v přetrvávajících nepříznivých regulatorních podmínkách, které vedly ke zvýšenému tlaku na naše tradiční zdroje výnosů, zejména hovorného a měsíčních poplatků. Podařilo se nám akcelerovat zavádění nových atraktivních služeb a udržet vysoké marže EBITDA a vysokou úroveň volných hotovostních toků. Urychlili jsme také splacení podstatné části dluhu spojeného s akvizicí 49 % podílu Eurotelu a současně jsme vytvořili hotovostní kapacitu pro výplatu dividend našim akcionářům," uvedl Juraj Šedivý, 1. místopředseda představenstva a výkonný ředitel pro finance.

"Dozorčí rada na svém zasedání vyjádřila nad těmito výsledky uspokojen," dodal předseda dozorčí rady Českého Telecomu Jiří Hurych.

Konsolidované finanční výsledky
Konsolidované finanční výsledky skupiny Český Telecom za první pololetí roku 2004, které jsou vykazovány podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, zahrnují plnou konsolidaci Eurotelu, 100% dceřiné společnosti. Plná konsolidace výsledků Eurotelu významně ovlivnila konsolidované výsledky skupiny Český Telecom a měla, ve srovnání s výsledky za prvních devět měsíců roku 2003, celkový pozitivní vliv na finanční výkonnost skupiny. To je výsledek změny v konsolidaci, který následoval po dokoupení 49% podílu v Eurotelu v listopadu 2003. V prvních devíti měsících roku 2003 byly výsledky Eurotelu zahrnuty do konsolidovaných výsledků skupiny Český Telecom v 51 % s použitím poměrné metody konsolidace.

Výnosy, náklady a EBITDA
Celkové konsolidované výnosy skupiny Český Telecom dosáhly za prvních devět měsíců roku 2004 výše 46,5 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 24 %. Celkové konsolidované provozní náklady vyjma odpisů a amortizace činily 24 mld. Kč. Výsledkem je konsolidovaná hodnota EBITDA ve výši 22,5 mld. Kč, což představuje marži EBITDA ve výši 48 %, která řadí skupinu Český Telecom nad průměr mezi operátory v odvětví. Transformační program a s tím související náklady jsou součástí pokračující snahy vedení o zlepšení budoucí provozní výkonnosti skupiny tak, jak bylo prezentováno ve strategickém plánu v závěru roku 2003.

Odpisy a amortizace
Konsolidované odpisy a amortizace se v prvních devíti měsících roku 2004 zvýšily meziročně o 11 % na 15,6 mld. Kč, zejména díky změně v konsolidaci.

EBIT, EBT a čistý zisk
Hodnota konsolidovaného provozního výsledku před úroky a zdaněním (EBIT) byla 6,9 mld. Kč, konsolidovaný zisk před zdaněním (EBT) činil 6,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 64 % a 73 %. Čistý zisk dosáhl výše 4,5 mld. Kč, tedy o 22 % více oproti stejnému období předcházejícího roku. Konsolidovaný čistý zisk za devět měsíců předcházejícího roku byl pozitivně ovlivněn odloženou daní týkající se výplaty dividendy.

Zadluženost
Celková výše konsolidovaných úvěrů skupiny Český Telecom k 30. září 2004 dosáhla 28,4 mld. Kč, což je o 68 % více než ke konci stejného období předcházejícího roku. To představuje hrubou zadluženost ve výši 32 % a čistou zadluženost 29 %. Významný meziroční nárůst v míře zadluženosti je zejména výsledkem čerpání syndikovaného úvěru ve výši 850 mil. EUR na nákup zbývajícího 49% podílu v Eurotelu a obecné potřeby skupiny. Zároveň ale došlo k poklesu úrovně konsolidovaných úvěrů o 16,6 mld. Kč (37 %) ve srovnání s 31. prosincem 2003, protože významná tvorba volných hotovostních toků v Českém Telecomu i Eurotelu umožnila zrychlené splácení podstatné části syndikovaného úvěru.

Investice
Skupina Český Telecom i v prvních devíti měsících roku 2004 pokračovala ve své disciplinované politice v oblasti vynakládání investičních prostředků. Celkové konsolidované investice dosáhly v prvních devíti měsících roku 2004 úrovně 3,4 mld. Kč, z čehož 1,9 mld. Kč připadly na Eurotel. Poměr investic ke konsolidovaným výnosům dosáhl 7,4 %, což je zcela pod úrovní ročního cíle ve výši 12 %.

Volné hotovostní toky
Celkový objem volných hotovostních toků generovaných skupinou Český Telecom dosáhl výše 14,5 mld. Kč, což je výsledkem vysoké úrovně EBITDA a efektivity ve vynakládání investičních výdajů.

Přehled segmentu pevných technologií*
Výsledky v oblasti pevných technologií v prvních devíti měsících roku 2004 potvrdily trendy z předcházejících období. Podíl internetu a datových služeb na celkových výnosech nadále rostl a částečně kompenzoval pokles výnosů z tradičních hlasových služeb. Zvýšená popularita internetových služeb mezi zákazníky Českého Telecomu byla potvrzena zrychleným nárůstem nových přípojek ADSL o 27 tisíc ve třetím čtvrtletí roku 2004, jejichž počet dosáhl ke konci období téměř 60 tisíc. Podíl na trhu u nových přípojek dosáhl 80% v roce 2004 v porovnání s 60% v loňském roce.

V oblasti vysokorychlostního připojení na internet představil Český Telecom dne 2. srpna 2004 službu Internet Expres Start včetně možnosti vyzkoušet si tuto službu po dobu dvou týdnů zdarma. Tato nabídka se u zákazníků Českého Telecomu setkala s velkým ohlasem.

Výnosy v segmentu pevných technologií poklesly v prvních devíti měsících roku 2004 meziročně o 5 % na 26,1 mld. Kč. To je v souladu s trendem z předešlých období, který je charakterizován zejména poklesem výnosů z tradičních hlasových služeb, který nebyl zcela nahrazen nárůstem výnosů z nově uvedených internetových, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou. Provozní náklady poklesly ve stejném období o 5 % na 14,2 mld. Kč. Výsledkem je EBITDA ve výši 11,9 mld. Kč, což představuje 45 % EBITDA marži. EBITDA bez zahrnutí jednorázových výnosů a nákladů by dosáhla 12 mld. Kč, což by představovalo EBITDA marži 48 %.

Výnosy z internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a ostatních telekomunikačních služeb vzrostly dohromady meziročně o 16 % na 2,7 mld. Kč, zejména díky výnosům z datových služeb, které v prvních devíti měsících roku 2004 vzrostly o 14 % na 1,2 mld. Kč. Výnosy z Internetu vzrostly meziročně o 4 % na 441 mil. Kč. Výnosy z poskytování vysokorychlostního internetu Internet Expres dosáhly 305 mil. Kč. Přírůstek nových přípojek ADSL v třetím čtvrtletí roku 2004 dosáhl 27 tisíc a ke konci září 2004 činil celkový počet přípojek 59 tisíc, z čehož více než tři čtvrtiny představují koncoví zákazníci Českého Telecomu. Služby Internet Expres je nyní možno používat v 588 lokalitách po celé České republice, což představuje potenciální pokrytí 75 % všech pevných telefonních linek provozovaných Českým Telecomem.

Výnosy od provozovatelů ostatních sítí vzrostly meziročně o 20 % na 2,8 mld. Kč zejména díky 39% nárůstu výnosů od domácích provozovatelů na 1,5 mld. Kč. Důvodem byl zejména nárůst provozu směrovaného z a do sítí ostatních operátorů. Výnosy od zahraničních provozovatelů vzrostly meziročně mírně o 4 % na 1,3 mld. Kč. Výnosy z pronajatých okruhů vzrostly meziročně o 3 % na 2,1 mld. Kč. Stejně jako ve druhém čtvrtletí, také ve třetím čtvrtletí došlo ke stagnaci v nárůstu provozu přes CS/CPS, což podtrhuje zlepšení konkurenčního postavení Českého Telecomu oproti ostatním provozovatelům pevných linek, a to v podmínkách nepříznivého regulatorního prostředí.

Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 25 % a dosáhly 7,7 mld. Kč, zejména z důvodu poklesu výnosů z hovorného na PSTN linkách o 28 % na 5,6 mld. Kč, zatímco výnosy z hovorného na ISDN linkách poklesly o 16 % a dosáhly 2,1 mld. Kč. Výnosy z měsíčních a zřizovacích poplatků zaznamenaly mírný 3% meziroční pokles na 9,1 mld. Kč. Tato kategorie výnosů poklesla zejména díky poklesu na PSTN linkách meziročně o 5 % na 7,6 mld. Kč, zatímco výnosy z měsíčních a zřizovacích poplatků na ISDN linkách vzrostly o 6 % na 1,4 mld. Kč. Celkový počet pevných linek Českého Telecomu zaznamenal, v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku, pokles o 5 % na 3 410 tisíc, zatímco počet ISDN linek vzrostl ve stejném období o 7 % na 493 tisíc.

Ostatní výnosy včetně výnosů z prodeje zařízení a materiálu dosáhly 1,7 mld. Kč a zaznamenaly výrazný nárůst o 47 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Tato položka zahrnuje několik jednorázových výnosů, jakými jsou výnosy z prodeje aut, pojistná plnění a kompenzace za poskytování univerzální služby, jejichž výše dosáhla 832 mil. Kč.

Snaha vedení společnosti o efektivitu v oblasti provozních nákladů vyústila v meziroční pokles o 5 % na 14,2 mld. Kč v prvních devíti měsících roku 2004. Provozní náklady pod přímou kontrolou společnosti (provozní náklady vyjma platby provozovatelům ostatních sítí a nákladů na prodaný materiál a zboží) poklesly v tomto období o 7 %.

Výsledkem meziročního poklesu zaměstnanců o 27 % byl významný 11% pokles osobních nákladů, včetně odstupného, na 4,4 mld. Kč. Počet zaměstnanců segmentu pevných linek dosáhl 9 228 k 30. září 2004. Celková výše odstupného zahrnutá v osobních nákladech v prvních devíti měsících roku 2004 dosáhla 313 mil. Kč. Pokles počtu zaměstnanců pomohl zlepšit provozní výkonnost měřenou počtem pevných linek na zaměstnance, která vzrostla meziročně o významných 30 % na 371 ke konci období.

Podobně jako osobní náklady, také ostatní přímo kontrolovatelné náklady v prvních devíti měsících roku 2004 poklesly. Nejvýznamnější pokles byl u poradenských služeb, a to o 30 % na 210 mil. Kč, nákladech na marketing a prodej o 14 % na 403 mil. Kč, spotřeby materiálu a energie o 10 % na 695 mil. Kč, zatímco náklady na opravy a údržbu zaznamenaly pokles o 2 % na 1,3 mld. Kč. Ostatní přímo kontrolovatelné náklady, které zahrnují nájemné a náklady na provoz nemovitostí a ostatní náklady, vzrostly dohromady meziročně o 1 % na 3,1 mld. Kč. V této kategorii jsou i jednorázové náklady, které představují zejména zůstatkovou hodnotu aut prodaných v rámci outsourcingu části vozového parku a opravnou položku vztahující se ke kompenzaci ztráty z poskytování universální služby (jelikož její úhrada není ze strany regulátora garantována).

Platby provozovatelům ostatních sítí poklesly meziročně o 2 % na 3,6 mld. Kč. Zatímco platby zahraničním operátorům vykázaly meziroční nárůst o 43 % na 1,3 mld. Kč, platby tuzemským operátorům poklesly meziročně o 16 % a dosáhly 2,4 mld. Kč.

Náklady na prodaný materiál a zboží vzrostly meziročně o 66 % na 401 mil. Kč, což bylo částečně výsledkem zvýšeného prodeje nového zařízení.

Celkové provozní náklady bez zahrnutí mimořádných položek, které se týkají převážně transformace, by poklesly o 10 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

Přehled segmentu mobilních technologií*
Eurotel si udržel v prvních třech čtvrtletích roku 2004 solidní finanční a provozní výkonnost. Celkové výnosy Eurotelu vzrostly meziročně o 2 % na 21,9 mld. Kč a provozní náklady (vyjma odpisů a amortizace) o 8 % na 11,3 mld. Kč. EBITDA dosáhla 10,6 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 5 % při vysoké marži EBITDA ve výši 48 %.

Rostoucí popularita datových a internetových služeb a služeb s přidanou hodnotou včetně obsahu byly hlavními trendy na trhu mobilních technologií. Eurotel si nadále udržuje svoji vedoucí roli v zavádění nových technologií a zlepšení na mobilním trhu v České republice. Eurotel byl prvním českým mobilním operátorem, který pod názvem Eurotel Data Express představil v srpnu 2004 neomezený vysokorychlostní přístup k internetu založený na technologii CDMA. Tato služba je provozována v síti 450 MHz, která zároveň využívá starší NMT technologii. Od uvedení této služby na trh do konce září si službu Eurotel Data Express zřídilo již více než 11 tisíc zákazníků. Obě společnosti skupiny, Český Telecom a Eurotel, využívají k prodeji produktů a služeb z rodiny "Expres" společně obě sítě svých značkových prodejen. K 30. září 2004 dosáhl celkový počet zákazníků služby Eurotel Data Nonstop (služba neomezeného přístupu k internetu přes GPRS) 57 tisíc. Počet zákazníků využívajících služeb MMS vzrostl meziročně o 236 % na 87 tisíc, zatímco v oblasti SMS došlo k mírnému 3% nárůstu v počtu odeslaných a přijatých SMS na 1 682 milionů. Celkové výnosy z MMS, SMS, internetu a datových služeb a služeb s přidanou hodnotou vzrostly meziročně o 16 % na 2,8 mld. Kč. Rostoucí zájem o datové a internetové služby a služby s přidanou hodnotou vedly zároveň k nárůstu poptávky po nových telefonech a příslušenství.

Celkový počet aktivovaných SIM karet Eurotelu vzrostl meziročně o 9 % na 4 362 tisíc ke konci období. Čistý přírůstek nových SIM karet dosáhl 16 %. Výnosy z prodeje zařízení a materiálu tak vzrostly meziročně o 27 % na 862 mil. Kč. Poplatky za zřizování vzrostly o 31 % na 333 mil. Kč a stálé poplatky za přístup do sítě o 10 % na 3,9 mld. Kč.

Vysoce konkurenční prostředí na českém mobilním trhu a nárůst sazby DPH zvýšilo tlak na ceny hovorného pro koncové zákazníky. Proto výnosy Eurotelu z hovorného poklesly meziročně o 8 % na 8,8 mld. Kč, přestože celkový provoz vzrostl o 3 %. Počet zákazníků používajících více SIM karet nadále rostl a spolu s novinkami v nabídce tarifů měl tento trend vliv na průměrný počet provolaných minut a průměrný výnos na zákazníka. V prvních třech čtvrtletích roku 2004 byla hodnota ukazatele MOU (průměrný počet minut připadajících měsíčně na jednoho zákazníka) 86 minut oproti 90 minutám ve stejném období loňského roku, a hodnota ukazatele ARPU (průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na jednoho zákazníka, vyjma výnosů z roamingu zákazníků zahraničních operátorů) 506 Kč oproti 551 Kč.

Vývoj ve výnosech z propojení vykázal mírný meziroční nárůst o 1 % na 5 mld. Kč a byl ovlivněn regulatorním rozhodnutím, které snížilo propojovací poplatky pro volání do mobilních sítí o 13 % na 3,19 Kč (bez DPH) za minutu.

Výše provozních nákladů odráží dynamiku vývoje zákaznické základny Eurotelu a rozvoj mobilního trhu v České republice. Největší položkou byly platby ostatním operátorům, které vzrostly stejně jako celkový provoz meziročně o 3 % na 4,2 mld. Kč a náklady na prodaný materiál a zboží, které vzrostly o 41 % na 2,1 mld. Kč v důsledku vyššího hrubého přírůstku aktivovaných SIM karet a počtu smluv, jak bylo uvedeno výše v této části tiskové zprávy. Počet zaměstnanců Eurotelu k 30. září 2004 dosáhl celkem 2 477, což je o 2 % více ve srovnání se stejným datem loňského roku. Výsledkem je 7% nárůst osobních nákladů na 1,3 mld. Kč. Marketingové náklady vzrostly mírně o 2 % na 852 mil. Kč, náklady na poradenské služby poklesly o 76 % na 93 mil. Kč.

Český Telecom

Článek ze dne 29. října 2004 - pátek