logo itpoint.cz

Finanční výsledky Českého Telecomu za rok 2003

Rok 2003 byl třetím rokem na plně liberalizovaném telekomunikačním trhu, v jehož podmínkách se Českému Telecomu nadále daří chránit výnosovou základnu prostřednictvím nabídky služeb s vyšší hodnotou a zároveň udržovat provozní výkonnost. Konkurence na trhu pevných linek i mobilních komunikací nadále rostla ...

Český Telecom oznamuje své vybrané předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok 2003 zpracované podle Mezinárodních standardů finančního vykazování. Auditované finanční výsledky za rok 2003 oznámí Český Telecom dne 29. března 2004.

S potěšením můžeme potvrdit solidní výkonnost v oblastech, jakými jsou marže EBITDA, efektivita nákladů, investice a zejména mimořádně vysoké volné hotovostní toky, které jsou jedním z rozhodujících ukazatelů hodnoty pro akcionáře. Zároveň jsme znepokojení situací, kdy dlouhodobé neřešení regulatorních otázek má přímý vliv na naši výkonnost. Pomalý vývoj a pokračující nejistota v této oblasti nás přinutila k přehodnocení realizovatelné hodnoty aktiv a k zaúčtování jednorázového odpisu ve výši téměř 10 miliard Kč. Tento postup vychází z požadavků daných Mezinárodním účetním standardem 36 a nemá žádný dopad na hotovostní toky." uvedl Juraj Šedivý, výkonný ředitel pro finance.

Rok 2003 byl třetím rokem na plně liberalizovaném telekomunikačním trhu, v jehož podmínkách se Českému Telecomu nadále daří chránit výnosovou základnu prostřednictvím nabídky služeb s vyšší hodnotou a zároveň udržovat provozní výkonnost. Konkurence na trhu pevných linek i mobilních komunikací nadále rostla. Při zachování penetrace pevných linek Českého Telecomu v roce 2003 na úrovni blízké předcházejícímu roku se konkurence z řad operátorů pevných linek soustředila na poskytování svých služeb prostřednictvím služby volba a předvolba operátora. Na druhé straně, penetrace mobilního trhu nadále rostla a ke konci roku 2003 dosáhla zhruba 95 % v porovnání s 84 % v roce 2002.

Výnosy

Konsolidované výnosy dosáhly 51,5 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 3 %. Zákazníci Českého Telecomu při využívání pevných linek dávají stále více přednost vytáčenému a širokopásmovému přístupu k internetu. Z celkového počtu odchozích minut ze sítě Českého Telecomu připadlo 54 % na vytáčený přístup k internetu ve srovnání s 48 % v roce 2002. Ke zvýšenému využívání internetu přispěly rovněž služby ISDN a ADSL. Celkový počet ISDN kanálů dosáhl 477 tisíc, což představuje 23% meziroční nárůst. V březnu 2003 zahájil Český Telecom poskytování služby ADSL a ke konci roku bylo nainstalováno více než 15 tisíc přípojek. Tento nárůst pomohl kompenzovat pokles výnosů z tradičních hlasových služeb a pomohl ČESKÉMU TELECOMU zachovat vedoucí pozice na trhu telekomunikačních služeb.

Výsledky Eurotelu, který se nedávno stal 100% dceřinou společností Českého Telecomu, jsou od prosince plně konsolidovány do finančních výkazů Českého Telecomu a mají významný pozitivní vliv na celkové konsolidované výnosy Českého Telecomu. Od prosince 2003 jsou výsledky Eurotelu plně konsolidovány do finančních výkazů Českého Telecomu. Kromě nadprůměrné finanční výkonnosti je Eurotel rovněž vedoucím operátorem v mobilních komunikacích v České republice.

Náklady

Stejně jako v předcházejících letech zaměřil Český Telecom svoji pozornost na důsledné finanční řízení, zejména na efektivitu nákladů k zajištění úrovně EBITDA a peněžních toků. Konsolidované náklady roku 2003 bez odpisů a amortizace dosáhly 27,7 mld. Kč a byly ovlivněny jednorázovými náklady ve výši 1,6 mld. Kč, které zahrnují několik jednorázových položek souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců (634 mil. Kč) a dodatečných rezerv odrážejících vliv regulatorních rozhodnutí (935 mil. Kč). Český Telecom podnikl dostupné právní kroky ke zmírnění dopadů těchto rozhodnutí.

V roce 2003 snížil Český Telecom počet zaměstatnců v oblasti pevných linek meziročně o významných 21% na 10 911. Vzhledem k vyplacenému odchodnému se tato redukce projeví snížením osobních nákladů počínaje rokem 2004. Snížení počtu zaměstnanců zlepšilo výkonnost měřenou počtem linek na zaměstnance v oblasti pevných linek o 23 % na 329 ke konci roku.

Důsledkem přísného řízení nákladů došlo v roce 2003 k jejich výraznému poklesu, zatímco konsolidované platby ostatním operátorům vzrostly meziročně o 21 %, zejména díky výrazně vyšším nákladům na provoz vytáčeného přístupu k internetu směrem k ostatním provozovatelům internetu za ekonomicky neopodstatněné sazby stanovené regulátorem. Ke zvýšení těchto nákladů přispěl rovněž zvýšený tranzitní provoz z a do sítí ostatních operátorů.

Přímo kontrolovatelné náklady, tj. bez mimořádných položek a plateb ostatním operátorům, klesly ve srovnání s rokem 2002 téměř o 7 %.

EBITDA

Konsolidovaná výše provozního hospodářského výsledku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) dosáhla 23,8 mld. Kč a navzdory tlakům na úroveň výnosů, nákladů a zaúčtováníjednorázových položek dosáhla celková výkonnost Českého Telecomu měřená marží EBITDA výše 46 %, což je nadprůměr pro telekomunikační odvětví. Bez mimořádných položek by konsolidovaná výše EBITDA marže dosáhla 49 %. S ohledem na vysoký stupeň liberalizace a nepříznivé regulatorní prostředí na telekomunikačním trhu v České republice představuje tento výsledek se srovnatelnými operátory ve světě nadprůměrnou výkonnost.

Odpisy a amortizace

Konsolidované odpisy a amortizace (kromě odpisu aktiv) dosáhly 19,4 mld. Kč, což představuje 2% meziroční růst. Tato částka zahrnuje také položku ve výši 526 mil. Kč, kterou tvoří zrychlený odpis části aktiv. Bez zahrnutí mimořádné položky by tyto náklady meziročně klesly o 1 % na 18,9 mld. Kč.

Odpis aktiv

V roce 2003 byla výkonnost Českého Telecomu nadále ovlivněna nepříznivým regulatorním prostředím, které historicky neumožnilo tzv. rebalancování tarifů, stanovilo ekonomicky nerovné propojovací ceny u vytáčeného přístupu k internetu a které toleruje nedostatečnou průhlednost v řadě regulatorních rozhodnutí včetně rozhodnutí o propojovacích poplatcích. Tyto podmínky zásadně ovlivňují návratnost prostředků, které byly v minulosti investovány na základě pověření vydaného vládou v roce 1995 a tzv. státní telekomunikační politiky.

Přes veškerou snahu Českého Telecomu vyřešit tuto situaci zde zůstává výrazná nejistota týkající se stávajících a budoucích podmínek regulace. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s Mezinárodním účetním standardem 36 zaúčtoval Český Telecom odpis části svých aktiv ve výši 9,9 mld. Kč.

EBIT, EBT, Daň, Čistá ztráta

Výsledkem odpisu aktiv je konsolidovaná provozní ztráta před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši 5,5 mld. Kč a provozní ztráta před zdaněním (EBT) ve výši 6,8 mld. Kč.

Český Telecom zaznamenal v účetním roce 2003 konsolidovanou úsporu daně z příjmů ve výši 4,9 mld. Kč. Tato úspora je výsledkem změn v oblasti daně z příjmů právnických osob v České republice, které efektivně snižují závazek Českého Telecomu z odložené daně, jednorázových daňových úspor z dividend vyplacených v roce 2003 a účinku odpisu aktiv na odloženou daň.

Konsolidovaná ztráta za rok 2003 dosáhla 1,8 mld. Kč.

Investice

V náročných podmínkách konkurenčního trhu a regulatorního prostředí se ČESKÉMU TELECOMU podařilo snížit konsolidované investice, jejichž podíl na tržbách v roce 2003 činil 13,6 %. Konsolidované investice dosáhly výše 7,0 mld. Kč, o 38 % méně oproti 11,3 mld. Kč v roce 2002.

Volné hotovostní toky

Zaměřením na kontrolu provozních a investičních nákladů umožnilo ČESKÉMU TELECOMU vytvořit významný objem volných hotovostních toků ve výši 10,9 mld. Kč. Tato výnosnost reprezentuje 21% v poměru k výnosům a zařazuje Český Telecom k nejvýkonnějším operátorům v odvětví.

Zadluženost

Na konci roku 2003 dosáhla celková konsolidovaná zadluženost Českého Telecomu výše 45,1 mld. Kč, což představovalo hrubou míru zadluženosti 50 % a čistou míru 45 %. Růst zadluženosti odráží zejména úvěr ve výši 850 mil EUR na nákup zbývajícího 49% podílu v Eurotelu. V důsledku zvýšení tohoto úvěru a výplaty dividendy ve výši 18,5 mld. Kč se zlepšila kapitálová struktura Českého Telecomu.

Výhled pro rok 2004

Český Telecom je nyní v pozici, kdy může pokračovat na základech položených v roce 2003. Nový tým vrcholového vedení společnosti sestavený v září 2003 zahájil zásadní restrukturalizační program, který je zaměřený k zlepšení efektivity společnosti. Dokončení akvizice Eurotelu posílilo konsolidovaný finanční profil Českého Telecomu.

Vybrané finanční ukazatele mld. Kč
Výnosy 51,5
Platby ostatním operátorům -7
Jednorázové provozní náklady -1,6
Ostatní provozní náklady -19,1
Provozní náklady bez odpisů a amortizace -27,7
Provozní hospodářský výsledek před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) 23,8
EBITDA marže 46 %
Odpisy a amortizace -19,4
Jednorázový odpis aktiv -9,9
Provozní hospodářský výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) -5,5
Provozní hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) -6,8
Daňový příjem 4,9
Čistá ztráta -1,8
Investice 7
Volné peněžní prostředky 10,9

Český Telecom bude nadále klást důraz na provozní a finanční výkonnost při současném maximálním uspokojování potřeb svých zákazníků na rychle se měnícím telekomunikačním trhu. Hlavní aspekty finančního řízení skupiny Českého Telecomu zůstanou nadprůměrná EBITDA marže, nízké investice a významné volné hotovostní toky.

Český Telecom

V loňském roce ztratil Český Telecom 70 000 klientů - odhlásili pevnou telefonní linku. Podle analytiků to není nijak překvapivá, protože se po změně tarifů s výraznějším přesunem směrem k mobilním a alternativním operátorům počítalo. Podle některých je dokonce pokles o 70 000, což představuje 2 % klientské základny vcelku příznivý, protože se počítalo se ztrátou více jak 3 % klientů.

Článek ze dne 27. února 2004 - pátek