logo itpoint.cz

Inspekce telekomunikací provedla kontrolu veřejných telefonních automatů

Výsledkem této kontroly je zjištění, že ani na jednom z kontrolovaných VTA není aktualizován informační panel o změně délky impulsu. Současně bylo zjištěno, že na displejích kartových VTA v Praze, krajských městech a některých obcí je poskytována informace o možnosti zjištění cen na čísle 800 123 456. Tato informace o možnosti zjištění aktuální výše cen na čísle 800 123 456 je však volajícímu poskytnuta až po cca 10 — 30 vteřinách uskutečněného hovoru.

Na základě informací zveřejněných v denním tisku provedl odbor státní inspekce telekomunikací Českého telekomunikačního úřadu (dále jen "ČTÚ") kontrolu vybraného vzorku veřejných telefonních automatů.

Výsledkem této kontroly je zjištění, že ani na jednom z kontrolovaných VTA není aktualizován informační panel o změně délky impulsu. Současně bylo zjištěno, že na displejích kartových VTA v Praze, krajských městech a některých obcí je poskytována informace o možnosti zjištění cen na čísle 800 123 456. Tato informace o možnosti zjištění aktuální výše cen na čísle 800 123 456 je však volajícímu poskytnuta až po cca 10 — 30 vteřinách uskutečněného hovoru.

Na základě uvedených zjištění byla u společnosti Český Telecom zahájena cenová kontrola, kterou bude zjišťováno, zda společnost Český Telecom neporušila cenové předpisy podle § 15, odst. 1, písm. f) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke změně délky časového intervalu přistoupila společnost Český Telecom na základě změny daně z přidané hodnoty z 5 % na 22 %, která byla schválena dne 6. 7. 2003. Zákon č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který tuto změnu obsahuje, nabyl účinnosti 1. 1. 2004 a byl uveřejněn ve Sbírce zákonů č. 107/2003, která byla rozeslána dne 30. 9. 2003.

Od této chvíle byla společnost Český Telecom s dostatečným předstihem informována, že dojde u telekomunikačních služeb ke změně daně. Ve věci cen univerzální služby probíhala se společností Český Telecom od léta 2003 cenová jednání, a to i ve věci změny cen u VTA. Vzhledem k tomu, že tato jednání nebyla včas ukončena, protože ČTÚ neobdržel od společnosti Český Telecom potřebné podklady pro své rozhodnutí a bylo nutné povolit změnu DPH, vydal ČTÚ dne 8. 12. 2003 cenové rozhodnutí č. 02/US/2003, ve kterém povoluje společnosti Český Telecom promítnutí změny sazby DPH do maximálních cen.

Ten samý den bylo toto cenové rozhodnutí zveřejněno na internetových stránkách ČTÚ a na úřední desce v sídle ČTÚ.

Z výše uvedeného vyplývá, že Český Telecom uvádí ve veřejných médiích nepravdivou informaci, když tvrdí, že se o umožnění promítnout zvýšení DPH do cen dozvěděl od ČTÚ až koncem prosince.

ČTÚ

Článek ze dne 10. února 2004 - úterý