logo itpoint.cz

Měření a hodnocení QoS v IP telefonii

Devátá z připraveného seriálu celkem jedenácti přednášek zaměřených na problematiku teorie a praxe IP telefonie, které zazněly na dvoudenním odborném semináři ve dnech 26. a 27.5. 2004 v pražském hotelu Olšanka. Za účasti předních odborníků kci pořádala ČVUT FEL / Katedra telekomunikační techniky, Sdělovací technika a ProTel engineering s.r.o.. Cílem přednášek je uživatelům se zkušenostmi s klasickou telefonií zprostředkovat informace o technickém řešení i organizačních souvislostech telekomunikací s moderními počítačovými sítěmi a uživatelům s praxí v oblasti výpočetní techniky a počítačových sítí poskytnout přehled o technických i organizačních problémech specifických pro telefonní techniku.

Devátá z připraveného seriálu celkem jedenácti přednášek zaměřených na problematiku teorie a praxe IP telefonie, které zazněly na dvoudenním odborném semináři ve dnech 26. a 27.5. 2004 v pražském hotelu Olšanka. Za účasti předních odborníků akci pořádala ČVUT FEL / Katedra telekomunikační techniky, Sdělovací technika a společnost ProTel engineering s.r.o. (TZ k této akci naleznete ZDE). Server telefonie.cz měl tu čest být mediálním partnerem této akce. Všech 11 přednášek bude průběžně zveřejněno - vždy 2 x týdně a to v ÚT a PÁ (poslední v ÚT 21.12. 2004) a všechny budou také následně na serveru dlouhodobě přímo dostupné v sekci zpráv "IP telefonie". Cílem přednášek je uživatelům se zkušenostmi s klasickou telefonií zprostředkovat informace o technickém řešení i organizačních souvislostech telekomunikací s moderními počítačovými sítěmi a uživatelům s praxí v oblasti výpočetní techniky a počítačových sítí poskytnout přehled o technických i organizačních problémech specifických pro telefonní techniku.

Celkový přehled všech jedenácti přednášek :

- bude zveřejněno k 17.12. 2004 / PÁ
- bude zveřejněno k 21.12. 2004 / ÚT

Abstrakt : V příspěvku je podán stručný přehled vlivů, ovlivňujících výslednou kvalitu hlasového přenosu v IP telefonii. Jsou uvedeny metody pro subjektivní i objektivní měření kvality přenosu hlasu. U objektivních metod jsou popsány typické intrusivní i neintrusivní algoritmy. Závěrem jsou uvedeny některé konkrétní aplikace měření kvality přenosu hlasu.

1 Co je kvalita přenosu hlasu ?

Pod pojmem kvalita přenosu hlasu rozumíme subjektivní hodnocení jakosti řečového signálu, přeneseného komunikačním kanálem. Pojem kvalita popisuje degradaci způsobenou přenosem a zohledňuje tedy aspekty lidského vnímání řečového signálu. Díky zvyšující se složitosti a komplexnosti sítí, kdy komunikační řetězce zahrnují stále více a více přenosových technologií, se měření kvality přenosu hlasu stává jednou z mála platforem, pomocí které lze navzájem porovnávat zcela odlišné přenosové technologie, a která je ve své podstatě nejbližší pohledu jednotlivých koncových uživatelů.

Budeme-li posuzovat kvalitu z hlediska lidského vnímání, můžeme za kvalitativní ukazatele považovat např. hlasitost, srozumitelnost, šum, přeslechy, výpadky a další. Mezi nejvýznamnější složky, které ovlivňují kvalitu hlasu, patří srozumitelnost, "end-to-end" zpoždění a echo.

Jejich význam je následující :

Pokud je mezi původním a odraženým signálem (echem) malý časový rozdíl (do 25-30 ms), je vliv echa zanedbatelný. Při větším časovém rozdílu a dostatečné úrovni echa je jeho existence nežádoucí.

Echo vzniká například akustickou vazbou mezi reproduktorem a mikrofonem (tzv. akustické echo), zakončovacími obvody v síti PSTN apod.

Vztah srozumitelnosti, "end-to-end" zpoždění a echa je komplexní, viz. obr. 1. Čím blíže se pohybujeme ke středu os, tím je pomyslná kvalita přenosu hlasu lepší. Srozumitelnost a zpoždění je ortogonální hledisko kvality hlasu. Signál může být celkově zpožděn bez ztráty kvality, či naopak za velmi krátkou dobu může být přenesen signál značně zdeformovaný. Echo závisí na zpoždění a ovlivňuje srozumitelnost: Echo je slyšitelné, pokud není zamaskováno užitečným signálem nebo šumem a pokud je zpoždění dostatečně dlouhé.

Uvedené parametry (srozumitelnost, echo a zpoždění) jsou pro hodnocení kvality hlasu zásadní, avšak nikoli jediné (dále např. například přirozenost - stupeň věrnosti hlasu mluvčího, či hlasitost - subjektivní pocit, kterým hodnotíme intenzitu akustického vjemu a další) přičemž lze říci, že zkreslení přenášeného hlasu v GSM je způsobeno především proměnným zpožděním a ztrátou přenesených paketů, ořezáním, šumy, echem a nelineárním kódováním.

Význam těchto veličin je následující :

Výsledná kvalita hlasového přenosu tedy závisí na množství parametrů, které zahrnují okamžité fyzikální vlastnosti všech prvků, které tvoří komunikační řetězec. V minulosti byla kvalita přenosu po analogové lince determinována převážně velikostí odstupu signálu od šumu, útlumem trasy a u spojení na velmi dlouhé vzdálenosti (zejména u satelitních spojení) také dozvukem či ozvěnou (echo). S nástupem digitální technologie se význam šumu a útlumu trasy snížil. U bezdrátových telekomunikačních systémů se však objevily zcela nové fenomény, degradující kvalitu hlasového přenosu, jako je impulsní šum, krátkodobé výpadky, ořezávání signálu (clipping) a nelineární zkreslení (vlivem použití kodeků se ztrátovou kompresí). Další prvky zpracování signálu v komunikačním řetězci navíc prodlužují dobu šíření signálu a mohou tak mimo jiné přispět ke zvýraznění echa i při komunikaci na krátké vzdálenosti. U paketově orientovaných přenosů se navíc objevuje proměnné zpoždění (jitter delay), které je způsobeno směrováním paketů odlišnými trasami.

Z výše nastíněné analýzy vyplývá množství a různorodost parametrů, které mají vliv na kvalitu přenosu hlasu. Znalost hodnot výše uvedených parametrů pro určité spojení je však pouze prvním stupněm pro zhodnocení kvality tohoto spojení, neboť dalším nezbytným krokem je vhodné shrnutí těchto hodnot do závěrečného zhodnocení kvality jediným souhrnným indexem.

 Znázornění vzniku jevu ořezání v čase (temporal clipping) vlivem VAD
Obr. 2: Znázornění vzniku jevu ořezání v čase (temporal clipping) vlivem VAD

2 Přehled metod měření kvality přenosu hlasu

Z hlediska objektivity je samozřejmě optimální metodou pro hodnocení kvality statistické vyhodnocení názorů dostatečně rozsáhlé skupiny osob. Takovéto testy jsou standardizovány, např. v doporučení ITU-T P.82, "Metody pro hodnocení služeb z hlediska kvality přenosu hlasu". V sadě doporučení P.830 je popsán způsob výběru respondentů, proces přípravy řečových vzorků, provádění vlastních poslechových testů a vyhodnocení výsledků poslechových testů. Obvykle se používá stupnice MOS (Mean Opinion Score) v hodnotách 1 (nejhorší kvalita) až 5 (nejlepší kvalita), viz tab. 1.

Škála MOS
5 Excelent - vynikající kvalita
4 Good - dobrá kvalita
3 Fair - přijatelná kvalita
2 Poor - špatná kvalita
1 Bad - velmi špatná kvalita

Tab. 1: Stupnice MOS

Pro dostatečně objektivní hodnocení je zapotřebí dostatečně velký počet účastníků takového výzkumu, neboť na subjektivní hodnocení jednotlivce mohou mít vliv takové faktory jako obsah hovoru či doba, která uplynula od posledního účtu za telefon. Také je třeba brát v úvahu, že uživatel si obvykle pamatuje nízkou kvalitu jediného hovoru více než množství hovorů více kvalitních. Tato úskalí byla v minulosti řešena použitím školených osob. Pro provádění testů v požadovaném rozsahu je však časová i finanční náročnost takového postupu evidentní. Proto se obvykle používá objektivních měřicích metod, jejichž cílem je náhrada poslechových testů vhodným algoritmem, zpracovávajícího přenesený (případně též originální) hlasový vzorek a generující odhad výsledného subjektivního dojmu. Je zřejmé, že přístupy, vycházející z pouhého měření sady parametrů přenosu (např. zpoždění a jeho změny, bitová chybovost či počet nesprávně přenesených a ztracených paketů), zpravidla nepostihuje dostatečným způsobem výslednou subjektivní kvalitu přenosu.

Kvalitu hlasového přenosu lze v zásadě měřit dvěma způsoby: intrusivním a neintrusivním. Podstatou intrusivního měření kvality přenosu hlasu (případně obecného audiosignálu) je následující (obvykle automatizovaný) postup :

Neintrusivní metody jsou naproti tomu založeny na pasivním monitorování probíhajících spojení. Obvykle jsou implementovány v rámci monitorovacích či dohledových systémů a umožňují tak měřit kvalitu přenosu hlasu na mnoha spojeních zároveň. Nevýhodou tohoto postupu, nazývaného v příslušných standardech INMD (In-service Non-intrusive Measurement Device) je skutečnost, že hodnotící algoritmus nemá k dispozici originální (původní) verzi řečového signálu, takže je velmi obtížné detekovat určité typy zkreslení signálu při přenosu (např. harmonické zkreslení signálu, způsobené některými typy kodeků, zejména ADPCM).

3 Používané metody a normy

Pro automatizované vyhodnocení kvality hovoru bylo mezinárodními institucemi standardizováno několik modelů hodnocení přenosu. Jejich účelem je predikce celkového subjektivního dojmu uživatele na základě kombinace dílčích (měřitelných) rušivých vlivů. Např. [1] uvádí čtyři starší v telekomunikacích prakticky používané modely :

V následujícím textu se zaměříme na příklady standardizovaných algoritmů pro měření kvality přenosu hlasu s odkazem na jejich vhodnost pro použití v IP telefonii.

3.1 P.861 - PSQM

Doporučení ITU-T P.861 (PSQM - Perceptual Speech Quality Measurement) byl donedávna nejpoužívanější algoritmus pro posuzování kvality přenosu hlasu. Skládá se ze dvou částí, kdy první je určena pro měření kvality hlasových kodeků a druhá pro měření kvality přenosu hlasu v celém telekomunikačním řetězci. Princip P.861 spočívá v porovnání amplitud výkonových spekter sobě odpovídajících úseků původního a přeneseného signálu. Délka rámců, na které je řečový signál dělen, je přibližně 16 ms (s časovým překryvem sousedních rámců 50%). Jsou přitom rozlišovány okamžiky aktivního hovoru (speech periods) a úseky ticha (odmlky mezi slovy ap. - silent periods). Obě skupiny jsou hodnoceny odlišně při posuzování vlivu šumu a na závěr výpočtu je toto hodnocení kombinováno do jediného výsledného parametru.

3.2 P.862 - PESQ

Jeden z problémů IP telefonie spočívá ve skutečnosti, že IP přenosy jsou ve své podstatě paketově orientované, tzn. přenášejí se skupiny bitů, které mohou do místa určení putovat navzájem odlišnými cestami s odlišným zpožděním. To vede k proměnlivému zpoždění rekonstruovaných úseků signálu (které lze do určité míry kompenzovat ukládáním dat do pomocného registru na přijímací straně hloubku tohoto registru však nelze libovolně zvětšovat vzhledem k neúměrně se prodlužujícímu zpoždění).

Žádný z předešle popsaných standardů bohužel neumožňuje měření kvality těchto hlasových přenosů, neboť i nepatrné změny ve zpoždění během přenosu jednoho hlasového vzorku vedou k selhání časové synchronizace (která se u P.861 provádí pro celý - obvykle několikasekundový - vzorek řečí najednou). Navíc u těchto typů datových přenosů vzrůstá počet krátkodobých výpadků, které výše uvedené standardy také nehodnotí v souladu s lidským vnímáním - toto hodnocení je navíc velmi obtížně algoritmizovatelné. Tyto nedostatky vedly ke zvýšenému úsilí o návrh nového standardu pro měření kvality hlasových přenosů. Existuje více proprietárních algoritmů, např. PAMS (Perceptual Analysis Measurement System), navržený expertní skupinou při British Telecom, vedenou M. Hollierem a A. Rixem.

Referenční (původní) a zkreslený (přenesený) signál jsou nejprve časově a amplitudově korelovány. Tato korelace je však realizována na dílčích blocích, nikoli na celém záznamu najednou. Tím je umožněno zachycení proměnného časového zpoždění přeneseného signálu. Oba signály jsou potom zpracovány algoritmem, jehož výsledkem je potom dvourozměrné (časově-frekvenční) pole hodnot (tzv. poslechová plocha), který odpovídá přibližně lidskému vnímání tohoto signálu. Rozdíl sobě odpovídajících hodnot těchto dvou souborů potom tvoří tzv. poslechovou odchylku (chybovou plochu), která je použita pro odhad hodnotících parametrů. PAMS používá dva takové výsledné parametry, a to odhad poslechového úsilí (Yle - listening effort) a kvality poslechu (Ylq - listening quality). Tyto parametry nabývají hodnot 1 až 5.

Algoritmus PAMS se stal zárodkem nejnovější normy ITU-T P.862, která používá metodu rekurentní časové korelace, převzatou z PAMS a doplňuje ji hodnotícím aparátem, obdobným P.861. Koeficient korelace s poslechovými testy se pohybuje u běžných typů zkreslení v rozmezí 0.85- 0.93.

 Blokové schéma algoritmu PESQ
Obr. 3 : Blokové schéma algoritmu PESQ

3.3 P.561 a P.562 (INMD a CCI)

Toto doporučení je typickým příkladem tradičního neintrusivního měření kvality přenosu hlasu. Standard P.561 (INMD In-Service Non-intrusive Measurement Device) obsahuje seznam parametrů, které je třeba vyhodnocovat na přenesené verzi hlasového vzorku (např. úroveň signálu, odstup signál šum, řečová aktivita, echo) a P.562 (CCI - Call Clarity Index) obsahuje návod, jak hodnoty těchto parametrů zkombinovat do jediného výsledného parametru.

3.4 P.563 (P.SEAM)

P.563 je nejnovějším počinem ITU-T (duben 2004) v oblasti neintrusivních měření. Zpracovává přenesený hlasový vzorek pomocí třech odlišných algoritmů a kombinuje jejich výsledné hodnocení do jediného výstupního parametru. Podrobný popis vnitřní struktury není zatím zveřejněn. Koeficient korelace s poslechovými testy se pohybuje u běžných typů zkreslení v rozmezí 0.78- 0.86.

3.5 PsyVoIP

Algoritmus PsyVoIP je proprietární metoda, vyvinutá firmou Psytechnics Ltd., pro odhad výsledné kvality přenosu hlasu v IP přenosech. Nepracuje s hlasovými vzorky, nýbrž pouze s parametry přenosu jako je zpoždění a jeho změny, typ kodeku či ztráta paketů. Pomocí neuronové sítě je získán odhad výsledné kvality ve stupnici MOS (viz. obr. 4)

 Příklad použití algoritmu PsyVoIP
Obr. 4 : Příklad použití algoritmu PsyVoIP

4 Aplikace měření kvality přenosu hlasu

Měření kvality přenosu hlasu nacházejí celou řadu aplikací. Tradiční skupinou aplikací je přímá náhrada poslechových testů, např. v rámci výběru nového kodeku, nových terminálů či nové síťové technologie. Další významnou skupinou aplikací jsou aplikace typu "early warning", které jsou založeny na skutečnosti, že při trvalém neintrusivním monitorování kvality na jednotlivých linkách / trasách lze detekovat zhoršení celkové kvality dříve, než jej zaregistruje podstatná skupina uživatelů. Včasným odstraněním poruchy lze proto předejít reklamacím, vedoucím případně až k trvalému odlivu uživatelů.

 Příklad závislosti doby hovoru na průměrné kvalitě přenášeného hlasu během spojení
Obr. 5 : Příklad závislosti doby hovoru (svislá osa, s) na průměrné kvalitě přenášeného hlasu během spojení (vodorovná osa, MOS). Vlastní závislost (prostřední křivka) je ohraničena křivkami 95% konfidenčních mezí.

Aplikace typu "QoS based carrier selection" využívá (opět obvykle neintrusivní) metody měření okamžité kvality přenosu hlasu pro výběr optimálního způsobu směrování či sestavení hovoru (pod pojmem optimální se v tomto kontextu rozumí poskytující nejvýhodnější poměr cena / kvalita).

Jednou z nejzajímavějších a v současné době velmi populární aplikací je měření závislosti průměrné délky hovoru v síti na kvalitě přenosu hlasu. Tento psychologický efekt, podaří-li se jej pomocí neintrusivních měření v dané síti kvantifikovat, lze potom využít pro predikci návratnosti investic do nových technologií, jejichž primárním účelem je zvýšení kvality přenosu hlasu. Přírůstek kvality se zjistí pomocí intrusivních měření na modelu sítě v laboratoři a tento se potom extrapoluje do výsledků neintrusivních měření výše uvedené závislosti (viz obr. 5).

Doc. Ing. Jan HOLUB, Ph.D.
ČVUT FEL, Katedra měření
jan.holub@mesaqin.com

ZDE naleznete přehled firem na itpoint.cz, které se zabývají nabídkou služeb IP telefonie

telefonie.cz

Článek ze dne 14. prosince 2004 - úterý