logo itpoint.cz

MI přijímá žádostí o dotace na Národní program počítačové gramotnosti

Žadatelé mohou podávat žádosti o dotaci ze státního rozpočtu do podatelny v sídle Ministerstva informatiky v Praze 3, Havelkova 2, a to prostřednictvím České pošty, s.p., kurýrní služby nebo osobně, tak aby byla žádost doručena do 15. června 2004 do 15.00 hod. Předložené žádostí budou vyhodnoceny a rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejpozději do 30. června 2004.

V letošním roce mohou žadatelé podat žádosti o dotace ze státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výukových míst pro provozování uceleného souboru minimálně 3 navazujících dvouhodinových odborných kurzů-lekcí (minimálně pro 4 osoby, maximálně pro 12 osob), a to vše za účelem získání znalostí při ovládání informačních a komunikačních technologií pro co možná maximální počet občanů.

Cílem je získání základů počítačové gramotnosti, tj. základní znalosti práce s počítačem, s textovým editorem, s e-mailem a s internetem, a zlepšení základní orientace absolventů těchto kurzů ve společnosti při využívání počítačových informací. Při přípravě a provozování jednotlivých kurzů musí být kladen důraz na kvalitativní obsah kurzů, regionální dostupnost výukových míst (pokrytí území České republiky) a časovou dostupnost v odpoledních a večerních hodinách v průběhu celého roku.

Kurzy musí být provozovány na základě jednotné metodiky a se shodným obsahem v rámci všech výukových míst. Žadatel je povinen zajistit přehlednou a prokazatelnou evidenci posluchačů, tak aby mohl naplnit podmínky pro přidělení a závěrečné vyúčtování dotace zadavatel je dále povinen vytvořit podmínky pro průběžnou a následnou kontrolu projektu Ministerstvem informatiky a dalších oprávněných subjektů zejména ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Na Národní program počítačové gramotnosti bude v roce 2004 poskytnuta z rozpočtu Ministerstva informatiky dotace v maximální výší 8 milionů Kč.

Vlastní realizace odborných kurzů bude financována z více zdrojů, a to takto :

  1. posluchač uhradí žadateli částku minimálně 100,- Kč/1 kurz
  2. žadatel získá dotaci maximálně ve výši 350,- Kč plus DPH na 1 posluchače a 1 kurz
  3. Ministerstvo informatiky bude poskytovat dotaci pro 1 posluchače max. na 3 různé kurzy

Na dotaci není právní nárok.

Dotace bude poskytnuta takovému žadateli, který předloží nejlépe zpracovaný projekt v souladu s výše uvedenými podmínkami. Součástí projektu musí být metodika kurzů.

Žadatelé mohou podávat žádosti o dotaci ze státního rozpočtu do podatelny v sídle Ministerstva informatiky v Praze 3, Havelkova 2, a to prostřednictvím České pošty, s.p., kurýrní služby nebo osobně, tak aby byla žádost doručena do 15. června 2004 do 15.00 hod. Předložené žádostí budou vyhodnoceny a rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejpozději do 30. června 2004. Dotace bude poskytnuta v průběhu roku 2004 ve dvou částech, a to v první dekádě měsíce července a v první dekádě měsíce října.

Ministerstvo informatiky si vyhrazuje právo neposkytnout dotaci žádnému žadateli, rozdělit ji mezi více žadatelů nebo nevyčerpat celou částku na dotaci v letošním roce určenou.

Dotazník naleznete ZDE.

MI ČR

Článek ze dne 3. června 2004 - čtvrtek