logo itpoint.cz

Mimořádná valná hromada ČRa

Představenstvo společnosti České radiokomunikace a.s. obdrželo žádost společnosti Bivideon BV, akcionáře majícího 94,18 % všech akcií ČRa o svolání mimořádné valné hromady ČRa, která je svolána na den 15. října 2004 ve 12:00 hod. v Poděbradech.

Představenstvo společnosti České radiokomunikace a.s. obdrželo žádost společnosti Bivideon BV, akcionáře majícího 94,18 % všech akcií ČRa o svolání mimořádné valné hromady ČRa.

Představenstvo projednalo uvedenou žádost a v souladu s požadavky zákona rozhodlo o svolání mimořádné valné hromady, která se bude konat dne 15. října 2004 ve 12:00 hod. v Poděbradech, Na Zálesí 530 . Oficiální oznámení o konání valné hromady bude uveřejněno v souladu se zákonem a stanovami v deníku Hospodářské noviny.

V žádosti Bivideon navrhl následující pořad jednání mimořádné valné hromady

Rozhodnutí schvalující koupi vlastních akcií ze strany Společnosti v souladu s ust. § 161a obch. zák., a to za následujících podmínek :

Vzhledem k vysoké míře přijetí nedávné nabídky převzetí učiněné společností Bivideon, sníženému rozptylu a likviditě akcií Společnosti, ukončení tvorby trhu všemi tvůrci trhu akciemi ČRa v obchodním systému SPAD a vysokým nákladům souvisejícím s udržováním kótace na oficiálních trzích v Praze a Londýně, diskuse o vyřazení z obchodování ČRa v Praze a Londýně, přípravy na následné učinění veřejného návrhu smlouvy dle ust. § 186a obch. zák. za cílovou cenu nepřesahující 440,- Kč za akcii a rozhodnutí o těchto záležitostech a Rozhodnutí o změně stanov, podle které by podoba akcií Společnosti byla změněna ze zaknihovaných na listinné.

České radiokomunikace

Článek ze dne 4. října 2004 - pondělí