logo itpoint.cz

Ministerstvo informatiky vyhodnotilo veřejnou zakázku

Na MI vyhodnotili tendr na dodavatele služeb operátora mobilních telefonů GSM. Výběrová komise konstatuje, že nabídka uchazeče nejlépe vyhovuje zadání a doporučuje zadavateli s uchazečem uzavřít smlouvu. Jediným uchazečem v tendru a tedy i vítězem je tedy společnost Eurotel Praha s.r.o.

Výběrová komise dle § 49 odst. 10 zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, posuzovala a hodnotila nabídky podané v rámci veřejné zakázky "Zabezpečení telekomunikačních služeb v síti operátora mobilních telefonů GSM", vše dle výzvy více zájemcům dle § 49 odst. 2 písm. b) cit. zákona ze dne 16.1.2004, vyhotovila následující Záznam o posouzení a hodnocení nabídek.

1. Komise pracovala ve složení (během své činnosti se sešla na 1 jednání, z něhož pořídila tento záznam)

I. člen: ing. Jana Vohralíková, ředitelka ekonomické sekce
II. člen: Michal Frankl, 1. náměstek ministra
III. člen: ing. František Kolář, ředitel odboru provozních služeb

2. Komise převzala od zadavatele k posouzení a hodnocení následující nabídku

Uchazeč č. 1 - obchodní firma: EUROTEL Praha, spol. s r.o., IČ: 15268306 Sídlo: Praha 4, Vyskočilova čp. 1442/1b, PSČ 140 01

3. Výsledek posouzení jednotlivých nabídek

Komise konstatuje, že předložená nabídka odpovídá předmětu plnění poptávanému ve výzvě více zájemců. Nabídka uchazeče vyhověla úplnosti jak z hlediska kvalifikačních předpokladů, tak i dalších požadavků pro plnění veřejné zakázky, vše uvedené ve VVZ.

4. Komise při posuzování a hodnocení nabídek využila těchto odborníků

Přizvaný odborník - nikdo.

5. Seznam nabídek navržených k vyřazení

Komise navrhne k vyřazení ty uchazeče, kteří uvedeným požadavkům nevyhoví - nikdo nebyl vyřazen.

6. Seznam nabídek, které komise hodnotila

Komise hodnotila tohoto uchazeče - uchazeč č. 1 - Eurotel Praha s.r.o.

7. Stručný popis hodnocení nabídek

  1. Celková nabídková cena s DPH poskytovaných služeb za 3 roky váha kritéria 10
  2. Kvalita nabízených a poskytovaných služeb v souladu s čl. I bod 1.1.1. výzvy, včetně certifikace dle normy ISO 9001/2000 váha kritéria 9
  3. Vyhodnocení funkčního vzorku 2 kusů SIM karet dle čl. I bod. 1.1.3. písm. c) výzvy váha kritéria 8
  4. Rozsah pokrytí ČR signálem GSM váha kritéria 7
  5. Počet uživatelů mobilních telefonů doložený dle čl. II bod. 6 písm. a) této výzvy váha kritéria 6
  6. Administrace poskytovaných služeb, tj. účtování soukromých hovorů, administrace služeb MT, ochrana provozních dat, apod. váha kritéria 5
  7. Další nabízené služby, tj. záruka, servis, informační a asistenční služby, wap, data apod. váha kritéria 4

Bodové hodnocení :

Členové komise pro posuzování a hodnocení nabídek mohou jednotlivým kritériím hodnocení v závislosti na jejich stupni významu přidělit body od 1 do 10 pro 1. kritérium, body 1-9 pro 2. kritérium, body 1-8 pro 3. kritérium, body 1-7 pro 4. kritérium, body 1-6 pro 5. kritérium, body 1-5 pro 6. kritérium, body 1-4 pro 7. kritérium.

Komise konstatuje, že nabídka uchazeče ve vztahu k jednotlivým kritériím hodnocení zcela vyhovuje. S ohledem na skutečnost, že v tomto výběrovém řízení předložil nabídku ze 3 vyzvaných zájemců pouze 1 uchazeč není možné tuto nabídku porovnat z hlediska kritérií hodnocení s ostatními nabídkami. Údaje uvedené v nabídce uchazeče však odpovídají poptávanému předmětu plnění pro zadavatele.

K 1. kritériu hodnocení komise uvádí, že uchazeč nabízí nabídkovou cenu za 3 roky plnění ve výši 3 539 942,34 Kč vč. DPH

K 2. kritériu hodnocení komise konstatuje, že uchazeč ve vztahu ke kvalitě nabízených a poskytovaných služeb dle čl. I. bod 1.1.1 výzvy předložil 2 certifikáty dle ISO 14001 a 9001:2000.

Ke kritériu č. 3 komise uvádí, že provedla vyhodnocení funkčního vzorku 2 SIM karet s výsledkem – vyhovuje.

Ke 4. hodnotícímu kritériu ve vztahu k pokrytí ČR signálem GSM komise odkazuje na nabídku uchazeče uvedeno na str. 151 s tím, že pokrytí území je ve výši 90,7 % a v ostatních oblastech se pokrytí pohybuje v rozmezí 99,6 – 100%.

K 5. kritériu hodnocení ve vztahu k počtu uživatelů mobilních telefonů dle čl. 2, bod 6, písm. a) VVZ komise konstatuje, že nabídka obsahuje seznam klientů a výši ceny plnění za 1 měsíc.

Ke kritériu č. 6 komise konstatuje, že nabídka obsahuje popis administrace poskytovaných služeb.

Ke kritériu č. 7 komise konstatuje, že uchazeč i toto hodnotící kritérium naplnil tím, že ve své nabídce uvedl celý soubor standardních, nadstandardních, speciálních a servisních služeb.

8. Výsledek hodnocení nabídek

Komise na základě výše uvedeného konstatuje, že nabídka uchazeče nejlépe vyhovuje zadání dle VVZ a doporučuje zadavateli s uchazečem uzavřít smlouvu.

Skončeno a podepsáno dne 11.2. v 16:15 hodin

Podpisy :

1.člen - ing. Jana Vohralíková, ředitelka ekonomické sekce 
2.člen - Michal Frankl, 1. náměstek ministra 
3.člen - ing. František Kolář, ředitel odboru provozních služeb

MI ČR

Článek ze dne 18. února 2004 - středa