logo itpoint.cz

Mobilní operátoři omezili soutěž a teď za to zaplatí

ÚOHS udělil pokutu v celkové 44 milionů korun mobilním operátorům za zakázané dohody, které mezi sebou uzavřely společnosti Český Mobil s Eurotelem a Český Mobil s T-Mobile. Eurotel je povinen zaplatit 22 milionů Kč, T-Mobile 12 milionů korun a Český Mobil celkem 10 milionů (5,5 za smlouvu s Eurotelem a 4,5 za smlouvu s T-Mobile).

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Josef Bednář věcně potvrdil prvostupňová rozhodnutí ÚOHS ve věci správních řízení vedených se společnostmi Eurotel Praha, Český Mobil a T-Mobile Czech Republic. Zakázané dohody mezi sebou uzavřely společnosti Český Mobil s Eurotelem a Český Mobil s T-Mobile. Eurotel je povinen zaplatit pokutu ve výši 22 milionů Kč, T-Mobile 12 milionů korun a Český Mobil celkem 10 milionů (5,5 za smlouvu s Eurotelem a 4,5 za smlouvu s T-Mobile). Celková výše sankce mobilním operátorům tedy činí 44 mil. korun.

Uvedené společnosti ve smlouvách o propojení z konce roku 2000 (smlouva mezi Českým Mobilem a T-Mobile) a začátku roku 2001 (smlouva mezi Českým Mobilem a Eurotelem) uzavřely a následně plnily zakázané a neplatné dohody o nepřímém určení obchodních podmínek. Tím došlo k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování veřejných telekomunikačních sítí. Tyto smlouvy zavazují až na ojedinělé případy (neexistence přímého propojení mezi sítěmi účastníků dohody nebo nedostatečné kapacity tohoto propojení) jejich signatáře k propojení sítí výhradně přímou formou.

Například hovor ze sítě Českého Mobilu do sítě Eurotelu není možné realizovat prostřednictvím služeb třetí strany – společnosti Český Telecom, některého z alternativních operátorů, nebo třetího mobilního operátora T-Mobile. Uvedený závazek tak ve svém důsledku signatářům smluv znemožňoval využívat pro vzájemné propojení sítí služeb jiných telekomunikačních operátorů. Tím došlo k omezení svobodné vůle smluvních stran rozhodnout se pro nejvýhodnější způsob propojení.

Protisoutěžní účinky zakázaných ujednání se projevily i vůči konečným zákazníkům, neboť ovlivnily cenu, kterou hradí svému poskytovateli telekomunikačních služby za ukončení hovoru ve volané síti. Každý z účastníků řízení (např. Český Mobil) by totiž v případě nepřímého propojení musel za přenos hovoru platit nejen třetí straně poskytující služby tranzitu (např. Český Telecom), ale rovněž pevně sjednanou cenu dle Smluv o propojení druhé ze smluvních stran (např. Eurotel). To samo o sobě vytváří překážku využití nepřímého propojení, jež by bylo dražší než propojení přímé.

V daném případě se jedná o dohody uzavřené mezi soutěžiteli působícími na stejné úrovni trhu, které představují jedno z nejzávažnějších narušení soutěže. Negativní dopady byly shledány nejen u ostatních provozovatelů telekomunikačních sítí poskytujících služby tranzitu, ale i u konečných spotřebitelů v ceně, kterou hradí svému poskytovateli telekomunikačních služeb.

Z hlediska stanovení výše uložených pokut bylo přihlédnuto zejména k závažnosti porušení soutěžních pravidel, míře zavinění a ke všem polehčujícím i přitěžujícím okolnostem. Český Mobil a T-Mobile se ve svých rozkladech dovolávali aplikace tzv. Leniency programu (Program mírnějšího režimu při ukládání pokut u zakázaných dohod narušujících soutěž). Podmínky pro aplikaci však splněny nebyly. Účastníci řízení totiž neposkytli jako první antimonopolnímu úřadu důkazy o zakázané dohodě sami z vlastní vůle v době, kdy ÚOHS o její existenci nevěděl. Na druhé straně však byla společnosti Český Mobil oproti jejím konkurentům uložena nižší pokuta. Důvodem jsou polehčující okolnosti jako např. skutečnost, že Český Mobil podal ÚOHS návrh na určení, zda uzavřené smlouvy podléhají zákazu dohod narušujících soutěž a že také na rozdíl od svých konkurentů netrval na plnění protisoutěžních ustanovení. Oproti tomu Eurotel v roce 2001 přímo zablokoval příchozí provoz ze sítě Českého Mobilu, pro který tato společnost využívala tranzit přes síť společnosti Český Telecom. Záměr zablokovat tranzit přes třetí stranu deklaroval také T-Mobile.

Nejvyšší pravomocně uložené sankce našim telekomunikačním společnostrem :

ÚOHS

Článek ze dne 17. září 2004 - pátek