logo itpoint.cz

Návrh zákona o elektronických komunikacích je připraven pro jednání vlády

Legislativní rada vlády dokončila projednávání návrhu zákona předloženého Ministerstvem informatiky a doporučuje vládě schválit návrh zákona o elektronických komunikacích ve znění změn přijatých v průběhu projednávání.

Navrhovaná právní úprava představuje pokračování procesu úplné liberalizace sektoru telekomunikací v poskytování veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejných telekomunikačních sítí i v oblasti pevných sítí. V důsledku technologické konvergence oblasti telekomunikací, médií a informačních technologií se navrhovaná právní úprava, na rozdíl od úpravy stávající, vztahuje i na konvergující sektory společně nazvané v souladu s právem Evropských společenství (dále jen "ES") jako "elektronické komunikace".

Navrhovaná právní úprava odstraňuje nedostatky stávající právní úpravy pro oblast telekomunikací, mění řadu institutů (univerzální služba, cenová regulace) a nové instituty zavádí (zejména všeobecná oprávnění a analýzy relevantních trhů ). Zároveň transponuje do právního řádu České republiky nové předpisy ES upravující oblast elektronických komunikací (tzv. regulační rámec 2002).

Navrhovanou právní úpravou se navrhuje zrušit stávající zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády a vyhlášky vydané na jeho základě. Návrh zákona obsahuje mimo jiné rovněž obsáhlejší novelu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která sjednocuje správu kmitočtového spektra (oddělení regulace obsahu od regulace přenosu) a upravuje institut povinného šíření určeného rozhlasového a televizního programu a služeb, tzv. "must carry", v souladu s právem ES.

Většina navrhovaných ustanovení představuje transpozici práva ES. Předkládaný návrh má charakter kodexu pro oblast elektronických komunikací.

Návrh zákona zapracovává do právního řádu České republiky Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002 /19/ ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným prostředkům a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES o oprávnění k zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací (autorizační směrnice), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. 3. 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a uživatelských právech týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v oblasti elektronické komunikace (směrnice o soukromí a elektronické komunikaci), Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/77/ES o hospodářské soutěži na trzích pro sítě služby elektronických komunikací a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES, o rádiových a koncových telekomunikačních zařízeních a vzájemného uznávání jejich shody.

Zákon o e-komunikacích / PDF (591347 bytů) ZDE

MI ČR

Článek ze dne 16. srpna 2004 - pondělí