logo itpoint.cz

Neoprávněný odposlech - nová skutková podstata pro trestní zákon

Poslanci ODS - Ivan Langer, Jiří Bílý a Tomáš Kladívko podali novelu zákona č. 140/1961 Sb., která doplňuje trestní zákon o novou skutkovou podstatu tzv. neoprávněného odposlechu. Počet odposlechů trvale vzrůstá a je naléhavá potřeba jasně vymezit hranice protiprávního jednání, ke kterému v této souvislosti může dojít ...

Poslanci ODS - Ivan Langer, Jiří Bílý a Tomáš Kladívko podali novelu zákona č. 140/1961 Sb., která doplňuje trestní zákon o novou skutkovou podstatu tzv. neoprávněného odposlechu.

Navrhované doplnění trestního zákona o novou skutkovou podstatu neoprávněného odposlechu řeší závažný nedostatek stávající platné právní úpravy a vyplňuje tak významnou mezeru v právním řádu, když stávající skutkové podstaty neumožňují jako trestné jednání stíhat a sankcionovat jiné jednání než porušování tajemství dopravovaných zpráv.

Novela reaguje nejen na mezeru v právním řádu, ale současně promítá do právního řádu rozvoj moderních komunikačních technologií a rizika vyplývající z jejich zneužití. Počet odposlechů trvale vzrůstá a je naléhavá potřeba jasně vymezit hranice protiprávního jednání, ke kterému v této souvislosti může dojít.

Významným způsobem se tak zvýší ochrana proti zásahům do práv na ochranu soukromí a nedotknutelnosti obydlí či jiných užívaných prostor, které je dosud možno chránit jen cestou žalob na ochranu osobnosti a tedy cestou individuální soudní ochrany v občanském soudním řízení.

Návrh posiluje ochranu předmětných hodnot tím, že napříště budou vymezená protiprávní jednání stíhána ve veřejném zájmu orgány činnými v trestním řízení. Návrh přitom vychází z jedné ze základních zásad právního státu, že občanská a lidská práva musí garantovat, chránit a prosazovat veřejná moc.

Z toho vyplývá odůvodněnost návrhu i naléhavost potřeby stávající trestní zákon o navrhovanou skutkovou podstatu doplnit.

I. Langer & J. Bílý & T. Kladívko

Článek ze dne 17. května 2004 - pondělí