logo itpoint.cz

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Novelou zákona se do našeho právního řádu promítne evropská směrnice "o opakovaném použití informací veřejného sektoru". Novela zákona zpřesňuje způsob poskytování úředních informací a dokumentů, stanoví povinnost poskytovat tyto informace také dálkovým přístupem a dokumenty zveřejňovat v otevřených formátech, například XML.

Ministerstvo informatiky dokončilo přípravu novely zákona o svobodném přístupu k informacím. Novelou zákona se do našeho právního řádu promítne evropská směrnice "o opakovaném použití informací veřejného sektoru". Novela zákona zpřesňuje způsob poskytování úředních informací a dokumentů, stanoví povinnost poskytovat tyto informace také dálkovým přístupem a dokumenty zveřejňovat v otevřených formátech, například XML.

Cílem směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru je sblížit pravidla poskytování informací v jednotlivých státech Evropské unie, upřednostnit elektronické nástroje komunikace ve veřejné správě a občanům usnadnit vyhledávání veřejně přístupných dokumentů a informací. Na členských státech směrnice ponechává, které informace a dokumenty mají být veřejně dostupné a jak vysoké jsou poplatky za jejich poskytnutí. Pokud však není informace poskytována zdarma, nesmí poplatek překročit náklady spojené s poskytnutím informace.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím mimo jiné zpřesňuje vymezení okruhu informací, které jsou orgány veřejné moci povinny ze zákona zveřejňovat nebo poskytovat. Poskytované informace jsou v novele rozděleny na informace o úřadu a informace nebo dokumenty vzniklé při plnění úkolů úřadu v rámci jeho kompetence.

Informacemi o úřadu jsou například důvod vzniku, organizační struktura, personální obsazení, vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů, přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se daný orgán řídí, sazebník úhrad za poskytování informací atd. Informací nebo dokumentem vzniklým při plnění úkolů úřadu jsou pak rozbory, zprávy, studie, data z databází a podkladové dokumentace, získané za peníze z veřejných rozpočtů. Tyto dokumenty musejí být poskytovány všem za stejných, licenční smlouvou stanovených podmínek. Pokud je držitelem autorských práv třetí strana a pokud třetí strana nesouhlasí se zveřejněním, nemusí být dokument poskytován.

Na základě novely zákona budou úřady povinny dálkovým způsobem zveřejnit seznam všech informací a dokumentů, které při výkonu jejich působnosti vznikají a mohou tedy být poskytovány, stejně jako návrh zmíněných licenčních smluv.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení a na začátku příštího roku bude předložena vládě ke schválení. Novela by měla nabýt účinnosti v průběhu roku 2005.

MI ČR

Článek ze dne 17. prosince 2004 - pátek