logo itpoint.cz

Opravy příspěvků na účet univerzální služby za roky 2001 a 2002

ČTÚ stanovuje výši platby na účet univerzální služby vyplývající z dodatečného doúčtování prokazatelné ztráty za roky 2001 a 2002 jednotlivých držitelů telekomunikační licence, a to v obou uvedených obdobích. Úřad jako správce účtu univerzální služby zúčtuje přeplatky z příspěvků na ztrátu za roky 2001 a 2002 s finančním příspěvkem na účet za rok 2003, případně přeplatek vrátí.

Praha dne 2. srpna 2004
Č.j. 20052/2004-611

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") podle § 32 odst. 3 a odst. 5 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomunikacích“), a v souladu s § 7 vyhlášky 235/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby (dále jen "vyhláška"), stanoví výši platby na účet univerzální služby vyplývající z dodatečného doúčtování prokazatelné ztráty za roky 2001 a 2002 jednotlivých držitelů telekomunikační licence, a to v obou uvedených obdobích.

Dodatečné doúčtování zahrnuje :

I. Změnu výše příspěvků za roky 2001 a 2002

Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že některé společnosti předložily nesprávné údaje pro výpočet příspěvků na úhradu ztráty za roky 2001 a 2002, provedl Úřad ověření těchto podkladů u držitelů telekomunikačních licencí formou cenových kontrol. Na základě závěrů cenových kontrol dospěl Úřad k závěru, že v důsledku nesprávných údajů zaslaných Úřadu držiteli telekomunikačních licencí byly v letech 2002 a 2003 nesprávně stanoveny výše finančních příspěvků. Ve smyslu § 32 odst. 5 zákona o telekomunikacích byly závěry cenových kontrol použity k výpočtu opravených podílů na trhu a opravě výše příspěvků na účet univerzální služby na úhradu prokazatelné ztráty za roky 2001 a 2002.

Opravy příspěvků na účet univerzální služby za rok 2001 jsou uvedeny v příloze č. 1. Opravy příspěvků na účet univerzální služby za rok 2002 jsou uvedeny v příloze č. 2.

Výše prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2001 byla vydána dne 30. srpna 2002, č.j. 21701/2002-611. První část prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2002 byla vydána dne 31. července 2003, č.j. 23007/2003-611.

II. Dodatečné doúčtování ztráty roku 2002

V souladu s § 32 odst. 5 zákona o telekomunikacích a se stanovením výše platby na účet univerzální služby č.j. 23007/2003-611 ze dne 31. července 2003 předložil poskytovatel univerzální služby ČESKÝ TELECOM, a.s., dodatečné vyúčtování ztráty z univerzální služby za rok 2002, týkající se ztrátových služeb, které nebyly zahrnuty do výpočtu příspěvků v roce 2003, tj. ztrátové služby podle bodu 2 Přílohy č. 1 vyhlášky: bod 2.1. zřízení, přeložení nebo přeměna koncového bodu se slevami fyzickým osobám, bod 2.2. používání koncového bodu se slevami fyzickým osobám a bod 2.3. pronájem speciálně vybavených koncových telefonních zařízení podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona o telekomunikacích.

V souladu s § 3 vyhlášky Úřad provedl ověření předloženého výpočtu ztráty z poskytování univerzální služby. Ověřování výše prokazatelné ztráty vycházelo z účetních údajů v oddělené evidenci nákladů, tržeb a výnosů, včetně vloženého kapitálu, technické dokumentace a dalších podkladů předložených poskytovatelem univerzální služby v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky a rovněž zahrnovalo výběrovým způsobem provedenou kontrolu evidence účastníků společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., kterým jsou poskytovány slevy podle § 29 odst. 2 písm. g) a h) a § 36 odst. 1 písm. a) zákona o telekomunikacích.

Zjednodušená souhrnná tabulka výpočtu je uvedena v příloze č. 3.

Na základě výsledků ověření stanoví Úřad dodatečné doúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2002 ve výši odpovídající prokazatelné ztrátě za ztrátové služby podle bodu 2.1., 2.2. a 2.3. Přílohy č. l vyhlášky, ve výši 250 795 635 Kč.

Příspěvky na úhradu této ztráty jsou uvedeny v příloze č. 4.

III. Stanovení povinností dotčeným držitelům telekomunikačních licencí

Úřad uloží ve správním řízení podle § 32 odst. 5 zákona o telekomunikacích jednotlivým držitelům telekomunikačních licencí povinnost zúčtovat neodvedené finanční prostředky v zúčtovacím období následujícím po zjištění závad, tzn. zaplatit dodatečně stanovené příspěvky.

Výsledná tabulka, která zahrnuje všechny změny za minulé roky, tj. opravy příspěvků držitelů telekomunikačních licencí na účet univerzální služby za ztrátu z poskytování univerzální služby za roky 2001 a 2002 a příspěvky držitelů telekomunikační licence na účet univerzální služby na úhradu dodatečně doúčtované ztráty za rok 2002, je uvedena v příloze č. 5.

Úřad jako správce účtu univerzální služby zúčtuje přeplatky z příspěvků na ztrátu za roky 2001 a 2002 s finančním příspěvkem na účet za rok 2003, případně přeplatek vrátí.

ČTÚ

Článek ze dne 6. srpna 2004 - pátek