logo itpoint.cz

Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

Český telekomunikační úřad oznamuje tímto záměr vyhlásit, podle § 19 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní širokopásmové telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz.

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") oznamuje tímto záměr vyhlásit, podle § 19 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích"), výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní širokopásmové telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz.

Kmitočtovým pásmem 872 MHz se rozumí úsek kmitočtového spektra 872 – 875,8 / 917 – 920,8 MHz.

Důvody pro vyhlášení výběrového řízení

  1. Telekomunikační licence bude určena ke zřizování a provozování veřejné mobilní širokopásmové digitální telekomunikační sítě podle bodu 2.1 Přílohy č. 10/9.2004 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz k plánu využití kmitočtového spektra (dále jen "Příloha k PVKS"), uveřejněné v částce 9/2004 Telekomunikačního věstníku, a to v souladu s podmínkami stanovenými v Příloze k PVKS.

  2. V návaznosti na uveřejnění Přílohy k PVKS projevili o využívání kmitočtového pásma 872 MHz pro uvedený účel ke dni uveřejnění tohoto záměru zájem tři žadatelé.

  3. Kmitočtové pásmo 872 MHz neumožňuje provozování třech nezávislých mobilních širokopásmových telekomunikačních sítí různých provozovatelů bez nebezpečí vzniku rušení jak mezi těmito sítěmi navzájem, tak s jinými radiokomunikačními službami vně uvedeného pásma. Ani provozování v uvedeném pásmu pouze dvou sítí by nebylo z kmitočtového hlediska efektivní a z provozního hlediska dostatečně ekonomické.

  4. Nezbytnou ekonomii provozování sítě v pásmu 872 MHz je třeba zajistit zejména s cílem vytvořit dostatečně silnou konkurenci na trhu veřejných mobilních širokopásmových telekomunikačních služeb poskytovaných v jiných kmitočtových pásmech, např. prostřednictvím sítí s technologií CDMA v pásmu 450 MHz. Toho lze dosáhnout pouze provozováním konkurenceschopné sítě s odpovídajícími technicko - provozními parametry. Takovémuto požadavku vyhovuje provozování v pásmu 872 MHz pouze jediné telekomunikační sítě.

  5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad hodlá udělit pouze jednu telekomunikační licenci ke zřizování a provozování uvedené veřejné mobilní telekomunikační sítě. Vzhledem k tomu, že počet zájemců o provozování sítě v předmětném pásmu převýšil kmitočtové možnosti využívání pásma 872 MHz, bude telekomunikační licence udělena v souladu s § 19 odst. 1 zákona o telekomunikacích na základě výběrového řízení.

  6. Podmínky a postup výběrového řízení a způsob hodnocení žádostí o udělení telekomunikační licence Úřad stanoví v souladu s § 19 odst. 4 zákona o telekomunikacích v oznámení výběrového řízení, které bude uveřejněno na úřední desce Úřadu, na internetové stránce Úřadu http://www.ctu.cz a následně v Telekomunikačním věstníku.

Doba, do kdy potrvají důvody, které vedly k záměru vyhlásit výběrové řízení

V současné době nelze předpokládat, že by se důvody, které vedly k vyhlášení výběrového řízení, zejména dostupnost dalších kmitočtů pro mobilní širokopásmové telekomunikační sítě, změnily. Další kmitočty pro uvedený účel bude možno získat jedině postupnou náhradou zastaralé analogové technologie ve stávajících pásmech pozemní pohyblivé služby za technologie z hlediska využívání kmitočtového spektra efektivnější.

Lhůta pro vyjádření stanoviska žadatelů o telekomunikační licenci k tomuto záměru

Vyjádření k tomuto záměru je možno zasílat na níže uvedenou adresu Úřadu do 22. prosince 2004. Vyjádření budou využita při formulaci konečných podmínek výběrového řízení. Na později zaslaná vyjádření a návrhy nebude moci být brán zřetel.

Adresa Úřadu :

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

ČTÚ

Článek ze dne 14. prosince 2004 - úterý