logo itpoint.cz

Pátý ročník Cisco Expo představil zejména IP telefonii v podnikání

Páté pokračování již tradiční konference Cisco Expo 2004 proběhlo na přelomu března a dubna v pražském Kongresovém centru. Letos se účastnil rekordní  počet 1300 účastníků, kteří v průběhu dvou dnů navštívili odborné přednášky, měli možnost si vyměnit vlastní zkušenosti, ale i se skvěle pobavit ne večerní párty ve stylu plavby zaoceánského parníku Praha – San Francisco.

Páté pokračování již tradiční konference Cisco Expo 2004 proběhlo na přelomu března a dubna v pražském Kongresovém centru.

Konferenci zahájili ve středu 31. března generální ředitel Cisco Systems pro Českou a Slovenskou republiku Miloslav Rut, Michael Ganser, vicepresident společnosti Cisco Systems pro střední a východní Evropu a Gabriel Berdár, generální ředitel Českého Telecomu. Hlavním tématům se v obou dnech věnovali odborníci jak společnosti Cisco, tak zejména jejích partnerů, kteří hovořili nejenom o samotných technologiích, ale představili účastníkům svá řešení implementovaná u zákazníků.

Zcela nabitý program prvního dne konference se věnoval kromě tradičních odpovědí na otázky bezpečnosti, systémům pro detekci útoků, kvalitě služeb, bezdrátovým sítím, řešením pro SAN, propojování sítí apod. a také mnohým odbornějším tématům běžně nediskutovaným na fórech tohoto zaměření. Zajímavé byly například prezentace společnosti ANECT o budoucích kontaktních centrech nebo případová studie společnosti Core Computer o IP telefonii.

Velký zájem vzbudila druhý den prezentace případové studie České pojišťovny. Odpovědný projektový manažér, Václav Šavel, představil nejdříve základní východiska ČP a naznačil, jakým způsobem se s aplikací IP telefonie ve spojení s Call Managerem v rekordně krátké době dá vytvořit kompletní fungující kontaktní centrum, navíc rozložené geograficky do dvou lokalit v Česku.

V České pojišťovně mají dnes díky IP telefonii od Cisco Systems dvě kontaktní centra kompletně využívající IP technologie pro komunikaci se zákazníky. Za zmínku stojí také skutečnost, že telefonický hovor není pouze tím převažujícím prvkem v komunikaci se zákazníky pojišťovny. Společně s kontaktním centrem byly vybudovány další elektronické komunikační kanály: podatelna pro digitalizaci papírových dokumentů, fax a samozřejmě e-mailový komunikační kanál. Podle Václava Šavela se IP telefonie ve spojení s Call Managerem zásadně podílí na pružnosti organizace při budování nebo změnách v kontaktních centrech. Poukázal například na situaci, než se budovaly prostory pro kontaktní centrum, museli se operátoři dvakrát fyzicky přesouvat na různá jiná místa v Praze. S řešením založeným na IP to ovšem představuje jen organizační problémy, protože pro spuštění provozu kontaktního operátora potřebujete tradiční IP připojení.

Konference pak pokračovala druhým dnem v sedmi oddělených sálech, kde se diskutovala témata jako Ipv6 a jeho podpora v produktech Cisco Systems, nasazení systémů IDS, budování metro sítí a řešení SOHO.

Společnost Cisco Systems se tradičně opírá o práci a zkušenosti svých partnerů, kteří řešení implementují u svých zákazníků a přispěli také k tomu, že se konference mohla konat i letos. Mezi hlavní partnery konference patřily společnosti ANECT, Core Computer, Gity, HP, Contactel a Český Telecom. Technologické sekce vedly a sponzorovaly EMC, ICS, Azlan, Simac, Alef0, Gesto Computers, Expert&Partner engineering, NextiraOne, Damovo a Comparex a mezi aplikačními partnery byly společnosti ZOOM, NET systém, Tronet a Retia.

Sekce E-learning

Součástí pátého ročníku největší české odborné IT konference, konané letos pod názvem CISCO EXPO 2004 – Bezpečně a rychle oceánem komunikací“, se stala samostatná sekce E-learning. Pořadatel, společnost Cisco Systems Česká a Slovenská republika, tak dal opět veřejně najevo, jak mu na rozvoji této moderní formy výuky záleží a do jaké míry podporuje v České republice její rozvoj.

Jednodenní běh přednášek byl určen především pracovníkům personálních agentur, firemním personalistům, akademické sféře a pedagogům středního školství. Tuto část veřejnosti zastoupil doc. ing. Boris Šimák, CSc., z ČVUT Praha a zároveň prezident občanského sdružení Czech E-Learning Network. V krátké přednášce osvětlil důvody vzniku sdružení, které si klade za cíl popularizovat e-learningové metody vzdělávání a ve spolupráci s vládními institucemi, především ministerstvy informatiky, školství a práce a sociálních věcí hodlá vytvořit podmínky a připravit prostředí, aby mohly vznikat projekty založené na distančním vzdělávání i mimo rámec komerčních firem. Tedy ve školství, státní správě a v oblasti celoživotního vzdělávání (blíže viz www.celn.cz ).

Ostatní přednášející se pak zabývali konkrétními případy možností využití e-learningového vzdělávání, hovořili o svých praktických zkušenostech s tímto typem výuky a o přípravě jednotlivých kurzů, o jejich finanční náročnosti i potřebných technologiích.

Obecně se shodli na tom, že elektronická forma vzdělávání je nezastupitelná v okamžicích, kdy je potřeba v relativně krátkém časovém úseku proškolit vysoký počet zaměstnanců rozptýlených po rozlehlém území, a to za poměrně nízké organizační a administrativní náklady.

Konstatovali také, že čistě elektronickou formou lze úspěšně předávat většinou jen základní informace, např. o bezpečnosti práce, požární bezpečnosti atd., zatímco větší a komplikovanější objem učiva je vhodné předkládat formou blended e-learningu, tedy kombinovanou metodou spojující e-learning s osobní účastí na konzultacích. Dále připomněli, že studium e-learningovou formou je velmi náročné na osobní sebekázeň a vnitřní disciplínu, která je pro distanční způsob výuky nezbytná, a to v míře v mnohem vyšší, než je tomu v případě studia klasického.

Se zájmem se setkalo i vystoupení Miloslava Ruta, generálního ředitele pořádající společnosti, který představil model vnitropodnikového vzdělávání v Cisco Systems. I on potvrdil, že pro téměř všechna mandatorní a hlavně technologická školení lze využít e-learning bezezbytku, ale pro nácvik např. obchodních dovedností pořád platí, že účast lektora, nebo školitele nezbytná. Hovořil i o jednoduchém systému kontroly pracovníků v průběhu studia a zmínil i ohromné finanční úspory, které firmě e-learning ročně přináší.

Zaujalo i vystoupení Václava Pravdy z Hewlett-Packard. Ten přítomné uvedl do virtuální třídy, věrné kopie klasické třídy, která studentům přináší úzký kontakt a možnost komunikace nejen s lektorem, ale i mezi sebou navzájem. Virtuální třída otevírá širší možnosti využití nežli prostý e-learning, navíc je její příprava jednoduchá, levná, rychlá a především uživatelsky velmi příjemná.

Ocenění nejlepším

U příležitosti odborné konference CISCO EXPO společnost Cisco Systems odměnila patnáct svých lokálních partnerů, kteří ve fiskálním roce 2003 dosáhli nejlepších technologických nebo finančních úspěchů. Symbolické diplomy a plakety zástupci oceněných společností převzali od Michaela Gansera, viceprezidenta Cisco Systems C&EE, a Miloslava Ruta, generálního ředitele Cisco Systems ČR a SR.

Pro náš malý region tvořený Českou a Slovenskou republikou je potěšující, že se tři z oceněných firem prosadily i v evropském měřítku. Jde o společnost Intercom Systems, a. s., která „za své kvality a odborný přínos v budování komplexních projektů pokrývající téměř celé portfolio Cisco Advanced Technology“ získala titul Customer Advocacy Award střední a východní Evropy (C&EE) a společnost Core Computer Slovensko, jež "převedla podstatnou část svých non-Cisco zákazníků na technologie Cisco Systems" byla odměněna titulem Premier Partner of the Year C&EE.

Triumvirát uzavírá akciová společnost ANECT („v silné konkurenci lokálních i mezinárodních partnerů z celé Evropy prokázala svou výjimečnost, neboť získala 270 bodů oproti požadovaným 100 bodům na Cisco Gold certifikaci a pozornost na sebe upoutala i dokončením nejkomplexnějšího řešení v oblasti Cisco Advanced Technology v Evropě, projektu IPCC v České pojišťovně“), která je nyní Gold Partner of the Year C&EE a Gold Partner of the Year Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Letošní konference Cisco Expo 2004 se zúčastnil rekordní počet 1300 lidí. Účastníci v průběhu dvou dnů navštívili odborné přednášky, měli možnost si vyměnit vlastní zkušenosti, ale i se skvěle pobavit ne večerní párty ve stylu plavby zaoceánského parníku Praha – San Francisco. 

Cisco Systems

Článek ze dne 15. dubna 2004 - čtvrtek