logo itpoint.cz

Podnět k šetření ve věci soutěžního jednání společnosti Český Telecom

Ministr Mlynář podává podnět k šetření na ÚOHS ve věci soutěžního jednání společnosti Český Telecom, a. s. jakožto jediného společníka společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. ve vztahu k omezování investic společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., zejména služby CDMA.

Podnět k šetření ve věci soutěžního jednání společnosti Český Telecom a. s. jakožto jediného společníka společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. ve vztahu k omezování investic společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., zejména služby CDMA. Zaslán ministrem informatiky předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 30. dubna 2004.

Vážený pane předsedo,

dovolte mi obrátit se na Vás s podnětem k zahájení šetření ve shora uvedené věci ve smyslu § 21 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "ZOHS").

Jak je Vám známo, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") povolil svým rozhodnutím č.j. 118/03-2953/03 ze dne 7. srpna 2003 spojení soutěžitelů Český Telecom, a. s. a Eurotel Praha, spol. s r. o., a to s podmínkou ve prospěch zachování účinné soutěže (dále jen "rozhodnutí ÚOHS"). Rozhodnutím ÚOHS byla společnostem Český Telecom, a. s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. uložena ve prospěch zachování účinné soutěže podmínka, podle níž mají uvedené subjekty nadále uplatňovat při poskytování telekomunikačních služeb takové podmínky, aby žádný další poskytovatel telekomunikačních služeb ani spotřebitel nebyl jimi diskriminován co do kvality či ceny poskytovaných telekomunikačních služeb.

Poté, co bylo vydáno výše uvedené povolení, ovládla společnost Český Telecom, a. s. zcela společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. Společnost Český Telecom, a. s. je v současné době jejím jediným společníkem, rozhoduje proto o zásadních záležitostech spojených s vedením a organizací společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., včetně jmenování jednatelů a určení základní podnikatelské koncepce.

V žádném případě nezpochybňuji obecné právo společnosti Český Telecom, a. s. rozhodnout o tom, kdo bude stát v čele jeho dceřiné společnosti. Přesto se však domnívám, že nedávné kroky, které společnost Český Telecom, a. s. učinila, když odvolala předchozí jednatele společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. a na jejich místo jmenovala osoby, které jsou členy vrcholného managementu společnosti Český Telecom, a. s., by za jistých podmínek mohly vést k porušením podmínky uvedené ve výše zmíněném rozhodnutí.

Společnost Český Telecom, a. s. těsně před tím, než měla společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. uvést na trh novou technologii, vyměnila nejvyšší management společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., což nepochybně může vést ke zpoždění celého procesu zavedení nové technologie. Podle informací z tisku Český Telecom, a. s. navíc svým jednáním o pozastavení dalších investic zabraňuje uvedení nového produktu společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. na trh, omezuje tak nepřípustným způsobem účinnou soutěž na relevantních trzích a v neposlední řadě též investiční a inovační strategii své dceřiné společnosti. V daném případě se jedná a plánované zavedení nového produktu společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. - přístupu na internet prostřednictvím technologie CDMA - na trh, kde spor obou těchto subjektů v dané záležitosti vyústil ve výměnu statutárních orgánů společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o.

Jakkoliv nelze společnosti Český Telecom, a. s. upírat nárok na výkon vlastnických práv ve vztahu ke společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., a to včetně výměny statutárních orgánů, jsem toho názoru, že v daném případě by se mohlo jednat o nedovolené narušování hospodářské soutěže, resp. porušení podmínky spojení uložené oběma soutěžitelům v rozhodnutí ÚOHS. Tento názor zastávám na základě níže uvedených důvodů :

  1. Uvedením nového produktu - vysokorychlostního připojení k Internetu prostřednictvím technologie CDMA - společností Eurotel Praha, spol. s r. o. na trh by s nejvyšší pravděpodobností došlo ke změně ve vymezení relevantního trhu, přičemž poskytování služby přístupu na Internet prostřednictvím pevných i mobilních telekomunikačních sítí by mělo tvořit jeden relevantní trh.

  2. Tento závěr je odůvodněn povahou technologie CDMA, kdy rychlost připojení a předpokládaná výše nákladů na toto připojení budou po zavedení služby CDMA srovnatelné s rychlostí a výší nákladů na připojení prostřednictvím pevné sítě. Z hlediska konečného spotřebitele by tak nadále byly tyto služby vzájemně zastupitelné. Uvedený nový produkt by s ohledem na technické parametry působil jako konkurenční ve vztahu k poskytování služeb přístupu na Internet prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě společností Český Telecom, a. s.

  3. Společnost Český Telecom, a. s. se snaží či snažila zabránit nebo oddálit uvedení tohoto nového konkurenčního produktu své dceřiné společnosti na trh, a to všemi dostupnými prostředky, například rozhodnutím o pozastavení dalších investic do rozvoje CDMA, či výměnou statutárních orgánů, kterými bylo zprovoznění této nové služby a technologie prosazováno.

  4. Tímto jednáním může docházet nejen k porušení podmínky spojení uložené rozhodnutím ÚOHS, ale též ke zneužití dominantního postavení společnosti Český Telecom, a. s. na nově vymezeném relevantním trhu poskytování služeb přístupu na Internet, bez ohledu na to, zda je tento přístup realizován prostřednictvím pevné nebo mobilní veřejné telekomunikační sítě.

S ohledem na výše uvedené si Vás tímto dovoluji požádat o prošetření okolností uvedených v tomto podnětu, zejména s přihlédnutím k ochraně oprávněných zájmů konečných spotřebitelů (uživatelů Internetu) v této dynamicky se rozvíjející oblasti a k zájmu na zvýšení konkurenčního prostředí na tomto trhu, které může být z pohledu spotřebitele též velmi prospěšné.

Věřím, že ÚOHS, jakožto nový člen Evropské sítě soutěžních úřadů, zaujme k předmětné otázce postoj, který bude v souladu s vyvíjející se praxí Evropské komise a některých dalších soutěžních úřadů členských států Evropské unie.

S pozdravem

Vladimír Mlynář
ministr informatiky

Článek ze dne 7. května 2004 - pátek