logo itpoint.cz

Pokuta pro Ministerstvo informatiky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář uložil ve svém druhoinstančním rozhodnutí ze dne 31. prosince 2003 pokutu Ministerstvu informatiky za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ...

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář uložil ve svém druhoinstančním rozhodnutí ze dne 31. prosince 2003 pokutu 33.000,- Kč Ministerstvu informatiky ČR za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

"Porušení zákona se zadavatel dopustil tím, že veřejnou zakázku na rekonstrukci pátého patra administrativní budovy ministerstva neodůvodněně rozdělil na dílčí činnosti a zadal ji jednodušším způsobem, než mu ukládá zákon. Zakázka byla zadána formou přímého uzavření celkem devíti samostatných smluv na jednotlivá dílčí plnění. Takovéto jednání, stejně jako situace, kdy zadavatel při zadání zakázky vůbec nepostupuje podle zákona, je považováno za jednání dosahující nejzávažnějšího stupně intenzity porušení zákona," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář, který tak svým rozhodnutím potvrdil prvoinstanční výrok Úřadu.

Zadavatel ve svém rozkladu opětovně uváděl, že se v daném případě nejednalo o plnění stejného či srovnatelného druhu, a tedy mohl veřejnou zakázku rozdělit na několik menších. Současně uvedl, že se v některých případech jednalo o specializované veřejné zakázky. Dále při zadávání veřejné zakázky jednal v časové tísni, neboť byl stanoven termín pro dokončení prací a nastěhování ministerstva.

Tuto argumentaci předseda ÚOHS ve svém rozhodnutí zamítl. Zadavatel si již ve fázi přípravy realizace veřejné zakázky nechal zpracovat projekt na celou zakázku a tedy věděl, že se jedná o jedinou stavební zakázku.

Předmětem plnění byly běžné stavební práce (např. dodávka a montáž sádrokartonu, vzduchotechniky, zdravotních rozvodů, rozvodů silno a slaboproudu), a to i v případě instalace bezpečnostních slaboproudých systémů. Jak vyplývá z předložené dokumentace, zadavatel i v případě těchto systémů oslovil nejméně dva subjekty. A proto není vyloučeno, že na trhu působí i další společnosti s prověřením Národního bezpečnostního úřadu. Časovou tíseň způsobenou subjektivním rozhodnutím zadavatele nelze považovat za objektivní důvod naléhavé potřeby.

Pokuta byla vyměřena ve výši cca 1/3 z maximální možné výše sankce. Její procentuální výše odpovídá výši pokut uložených v obdobných případech porušení zákona.

ÚOHS

Článek ze dne 23. ledna 2004 - pátek