logo itpoint.cz

Postup při řešení reklamací vyúčtování a kvality služeb pro účastníky veřejné telekomunikační služby

Uváděný postup při řešení možných reklamací vyplývá ze zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ...

1. REKLAMACE VYÚČTOVÁNÍ CENY ZA POSKYTNUTOU SLUŽBU

Účastník má právo, v případě že není spokojen s vyúčtováním ceny za poskytnutou službu, reklamovat toto vyúčtování do 2 měsíců od doručení vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne.

Reklamace se podává u poskytovatele služby, který vyhotovil vyúčtování. Podání reklamace nemá odkladný účinek. Všeobecné podmínky pro poskytování služby,vydané poskytovatelem služby, stanovují místo a postup při uplatnění reklamace a způsob vyřízení reklamace poskytovatelem služby.

Poskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen vyřídit reklamaci vyúčtované ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení.

Nevyhoví-li poskytovatel veřejné telekomunikační služby podané reklamaci na vyúčtovanou cenu, je účastník oprávněn uplatnit Českého telekomunikačního úřadu námitky proti vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od vyřízení reklamace.

Podání námitky na Český telekomunikační úřad lze učinit :

Při podání námitky proti výši vyúčtování ceny za poskytnutou telekomunikační službu v případě, že výše účtu přesáhne 700,- Kč, je účastník povinen zaplatit správní poplatek ve výši 100,- Kč. Není-li uvedený správní poplatek zaplacen, správní řízení se zastaví. Nepřesáhne-li výše reklamovaného účtu 700,- Kč účastník správní poplatek při podání námitky neplatí.

Adresa Českého telekomunikačního úřadu

Elektronická adresa podatelny

2. REKLAMACE KVALITY POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Účastník má právo, v případě že není spokojen s kvalitou poskytnuté služby, reklamovat její kvalitu u poskytovatele předmětné veřejné telekomunikační služby.

Kvalitativní podmínky pro poskytování služby účastník zjistí ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služby, vydaných poskytovatelem služby, popřípadě ve smlouvě na poskytování služby, kterou s tímto poskytovatelem uzavřel.

Spor vzniklý mezi poskytovatelem veřejné telekomunikační služby a účastníkem, popřípadě uživatelem této služby, o kvalitu poskytované služby řeší Český telekomunikačním úřad ve správním řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Výsledkem správního řízení je rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni správního řízení má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje předseda Českého telekomunikačního úřadu. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat.

Pravomocná rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu jsou přezkoumatelná :

Ministerstvo informatiky není oprávněno řešit námitky proti vyřízení reklamace ani spory o kvalitu poskytované služby, ani stížnosti obdobného obsahu. V případě, že Ministerstvo informatiky obdrží jakékoli podání v uvedených věcech, postupuje je k přímému vyřízení Českému telekomunikačnímu úřadu.

Ministerstvo informatiky není nadřízeným orgánem Českého telekomunikačního úřadu a není oprávněno jakýmkoli způsobem zasahovat do jeho rozhodovací činnosti.

Doporučujeme proto všem účastníkům poskytovaných veřejných telekomunikačních služeb, aby ve vlastním zájmu a v zájmu urychlení vyřízení svých podání, adresovali svá podání přímo Českému telekomunikačnímu úřadu.

Uvedený postup řešení vyplývá ze zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace lze získat na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu: www.ctu.cz.

MI ČR

Článek ze dne 8. prosince 2004 - středa