logo itpoint.cz

Regionální radiokomunikační konference RRC- 04 - kroky k digitalizaci

Cílem konference je připravit nový plán pro televizní a zčásti i rozhlasové vysílání v oblasti tvořené Evropou, Afrikou a částí Asie. Plánem je soubor technických a regulačních opatření, který by měl nahradit předchozí plány přijaté ve Stockholmu v r. 1961 (převážně pro evropské země) a v Ženevě v r. 1989 (převážně pro africké země).

Ve dnech 10. - 28.5. 2004 proběhla v Ženevě první část Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Konference se uskutečňuje na základě rozhodnutí vrcholových orgánů ITU.

Cílem konference je připravit nový plán pro televizní a zčásti i rozhlasové vysílání v oblasti tvořené Evropou, Afrikou a částí Asie. Plánem je soubor technických a regulačních opatření, který by měl nahradit předchozí plány přijaté ve Stockholmu v r. 1961 (převážně pro evropské země) a v Ženevě v r. 1989 (převážně pro africké země).

Konference sestává z dvou částí, úkolem prvního jednání bylo stanovit technická kriteria, metody a postupy, jakými bude plán zpracováván. Pro jednání konferencí ITU jsou vždy určující společné návrhy, předkládané regionálními uskupeními. Evropské země jsou zastoupené organizací CEPT, společenství nezávislých států RCC reprezentuje země kolem Ruské federace, africké země jsou sdružené v Africké telekomunikační unii a své postupy koordinuje i skupina arabských zemí. Proces přeplánování k zajištění rozvoje digitálního vysílání iniciovaly evropské země. V rámci CEPT připravily a předložily konferenci soubor 17 ECP (Společných evropských návrhů) pokrývajících všechny projednávané otázky. Díky společnému postupu evropských zemí, včetně České republiky, která se ke všem ECP připojila, lze považovat za úspěch, že se ECP promítly v rozhodující míře do závěrečných dokumentů konference. Na jednání konference bylo totiž zastoupeno 94 zemí, s různými geografickými, hospodářskými i politickými podmínkami, s odlišnými názory na potřebu přechodu na digitální vysílání.

Výstupem první části konference je zpráva pro její příští jednání s doprovodnými dokumenty. Obsahuje podklady pro provedení přeplánování ve stanovených kmitočtových pásmech a postupy pro změny současných plánů. Přijetí nového plánu je úkolem druhé části konference, která by se měla uskutečnit v 1. polovině roku 2006. V mezidobí bude připraven plánovací software (2004), shromážděna vstupní data o existujících a plánovaných stanicích (pro analogové a digitální vysílání a pro jiné služby) a proběhnou dvě tzv. plánovací cvičení (2005). V nich bude identifikováno, jaké jsou možnosti z požadavků jednotlivých zemí vytvořit celkový plán a kde dochází ke kolizím.

Nový plán by měl nabýt účinnosti 12 měsíců po skončení jednání 2. části konference. Konferencí přijatá regulační opatření stanoví postupy pro navazující období přechodu na digitální vysílání. Délka přechodného období nebyla zatím definována. Zatímco africké země mohou přecházet na digitální vysílání postupně i desítky let, zájmem zemí Evropské unie je proces co nejkratší. V Evropě je samotné zavádění digitálního plánu závislé na ukončení analogového vysílání. Nejkomplikovanější situaci budou mít státy (patří sem i ČR), jejichž plánované příděly byly prakticky vyčerpány použitím pro analogové sítě, a které nemohly své příděly modifikovat a již pro digitální vysílání nasadit. Ve skutečnosti nemohou očekávat, že plánem získají okamžitě použitelné (tj. volné) příděly pro své celoplošné sítě. Přechod musí zajišťovat průběžně, k uvolnění kmitočtů nyní používaných pro analogové vysílání musí v procesu digitalizace přistupovat co nejdříve.

Z uvedených důvodů vyplývá, že je nutné začít výstavbu telekomunikačních sítí a řádný provoz digitálního vysílání prakticky ihned. Zejména když k zajištění počátečního časového souběhu analogového a digitálního vysílání v daných lokalitách může ČR využít pouze kmitočty, které bylo možno mezinárodně zkoordinovat za cenu, že budou k dispozici jen po omezenou dobu.

ČTÚ

Článek ze dne 22. června 2004 - úterý