logo itpoint.cz

Stanovisko ČTÚ k on-line rozhovoru tiskového mluvčí Českého Telecomu

Reakce ČTÚ k on-line rozhovoru Ing. Vladana Crhy - tiskového mluvčí Českého Telecomu k problematice provozování veřejných telefonních automatů, který byl zveřejněn 21. července na internetovém deníku mobil.idnes.cz.

Dne 21.7. 2004 byly na mobil.idnes.cz zveřejněny odpovědi pana Ing. Vladana Crhy na zbytek otázek z on-line rozhovoru. Na otázku : "Kolik je momentálně telefonních budek v ČR ? Jak moc je jejich provoz ztrátový - v číslech ? Co s tím budete dělat ?", zněla odpověď :

"Zhruba 27 tisíc a roční ztráty jsou v řádu stovek milionů korun. Samozřejmě se je budeme snažit provozovat co nejefektivněji, ale moc s tím dělat nemůžeme. Provozování telefonních budek nám ukládá telekomunikační zákon a bdí nad ním bdělé oko Českého telekomunikačního úřadu (včetně, například kontroly předepsaného počtu sedátek v budkách :-). Jistě by se za ty peníze dal zavést Internet Expres v pěkných pár lokalitách...".

Vzhledem ke skutečnosti, že se podobné nepravdy, polopravdy a zavádějící skutečnosti (jako je výše uvedené konstatování o kontrole "počtu sedátek v budkách") neobjevují ze strany tiskového mluvčího společnosti Český Telecom, poprvé (viz např. tisková konference společnosti Český Telecom ze dne 15. 6. 2004 v hotelu JALTA a zveřejněné stanovisko ČTÚ (ZDE), považujeme za nezbytné uvést toto konstatování do souladu se skutečností.

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích") ukládá Českému telekomunikačnímu úřadu jako jednu z hlavních povinností kontrolovat plnění povinností a podmínek stanovených tímto zákonem nebo prováděcími předpisy k tomuto zákonu a zjišťovat, zda osoby, jimž ukládá tento zákon a prováděcí předpisy povinnosti v oblasti telekomunikací, uložené povinnosti plní.

Na základě negativních ohlasů veřejnosti na počínání společnosti Český Telecom v oblasti veřejných telefonních automatů (VTA), bylo rozhodnuto o provedení kontroly na celém území České republiky, při které byl ověřován celkový počet VTA, jejich provozuschopnost a dostupnost pro obyvatele (zejména obyvatele malých obcí).

Jelikož zákon o telekomunikacích v ustanovení § 36 odst. 1 písm. b), ve snaze vyjít vstříc našim invalidním spoluobčanům, ukládá společnosti Český Telecom, zabezpečovat bezbariérový přístup k veřejným telefonním automatům a veřejným telefonním hovornám, jejich dostupnost a zvláštní vybavení, bylo při této příležitosti kontrolováno i plnění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyhláška mimo jiné stanoví, že prostor u veřejného telefonního automatu musí být vybaven sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou nebo sedací opěrou, v bezprostřední blízkosti přístroje. Při skupinovém osazení veřejných telefonních automatů musí být alespoň jeden z automatů opatřen zařízením umožňujícím poslech pomocí sluchadel. Takto upravený telefonní automat musí být označen mezinárodním symbolem hluchoty, podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

Závěrem lze konstatovat, že Český telekomunikační úřad provedl kontrolu plnění povinnosti uložených poskytovateli universální služby zákonem o telekomunikacích, vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a telekomunikační licencí. Kontrolu tedy ČTÚ neprováděl s cílem zjistit "předepsaný počet sedátek v budkách", ale zda jsou dodržovány podmínky, stanovené citovaným právním předpisem a tedy právně závazné, které ulehčují život postiženým, případně starším spoluobčanům.

Při zmíněné kontrole bylo zjištěno hrubé neplnění povinností v oblasti provozu veřejných telefonních automatů, uložených společnosti Český Telecom, zákonem o telekomunikacích a udělenou telekomunikační licencí. Z tohoto důvodu byla této společnosti udělena sankce, která byla ve stanoveném termínu uhrazena.

Má-li společnost Český Telecom, jak z výše uvedené odpovědi nepřímo vyplývá, v úmyslu zavádět "Internet Expres v dalších lokalitách" z úspor dosažených neplněním příslušných ustanovení zákona o telekomunikacích a souvisejících vyhlášek, tedy např. na úkor invalidních občanů, pak nemůže počítat v této věci s podporou Českého telekomunikačního úřadu, byť by se ho svými výmysly snažil jakkoliv diskreditovat nebo "smajlíky" své výroky zlehčoval.

Ing. David Stádník
předseda ČTÚ

Článek ze dne 11. srpna 2004 - středa