logo itpoint.cz

Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti České radiokomunikace

Společnost České radiokomunikace učinila veřejný návrh smlouvy na koupi kmenových akcií ČRa na majitele, a to uveřejněním textu veřejného návrhu smlouvy v Hospodářských novinách. ČRa nabízejí kupní cenu ve výši 440 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele. Doba závaznosti nabídky je čtyři týdny.

Společnost České radiokomunikace a.s., se sídlem na adrese U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ 60193671 (dále jen "Navrhovatel"), tímto v souladu s ustanovením § 186a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodník zákoník, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") činí, tento veřejný návrh smlouvy o koupi kmenových akcií na majitele vydaných společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem na adrese U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ 60193671, a to za cenu stanovenou podle ustanovení § 183c odst. 3 Obchodního zákoníku (dále jen "Návrh").

Návrh je určen pouze těm osobám, které byly ke dni 15. října 2004 vlastníky Akcií a nehlasovaly pro vyřazení Akcií z obchodování na oficiálním trhu nebo se valné hromady neúčastnily, a to ohledně těch Akcií, jejichž vlastníky byly ke dni konání valné hromady, a nevzdaly se práva na jejich prodej Navrhovateli (dále jen "Oprávněná osoba"). Tento návrh není určen vlastníkům globálních depozitních poukázek. Navrhovatel ukončuje program týkající se globálních depozitních poukázek. Pokud vlastníci globálních depozitních poukázek mají zájem přijmout Návrh, pak si musí nejprve vyměnit globální depozitní poukázky za Akcie.

Tento Návrh je závazný po dobu 4 týdnů ode dne jeho uveřejnění v deníku Hospodářské noviny, tj. do 30.listopadu 2004 (dále jen "Doba závaznosti Návrhu").

Navrhovaná kupní cena za jeden kus Akcie činí 440 Kč (slovy: čtyřistačtyřicet korun českých). Navrhovaná kupní cena byla stanovena v souladu s ustanovením § 186a odst. 4 obchodního zákoníku. Přiměřenost stanovené ceny hodnotě Akcií je doložena znaleckým posudkem č. 521/2004 ze dne 18. října 2004, vypracovaným znalcem Ing. Jaroslavem Šantrůčkem, Na Labuťce IV/9, 180 00 Praha 8-Libeň, soudním znalcem v oboru ekonomika (dále jen "Znalec"). Přiměřená cena za Akcii byla určena Znalcem na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků. Na základě použité metody dospěl znalec k závěru, že přiměřená cena činí 431,48 Kč (slovy: čtyřistatřicetjedna korun českých čtyřicetosm haléřů) za jednu Akcii.

Celý text návrh smlouvy naleznete ZDE.

České radiokomunikace

Článek ze dne 2. listopadu 2004 - úterý