logo itpoint.cz

Vláda už projedná návrh Státní informační a komunikační politiky

Ministerstvo informatiky po vypořádání meziresortního připomínkového řízení odeslalo návrh Státní informační a komunikační politiky vládě k projednání, která se rozhodla nově definovat cíle státu v oblasti tzv. informační společnosti a v oblasti telekomunikací a formulovat novou strategii státu pro nadcházející období, s výhledem do roku 2006.

Ministerstvo informatiky po vypořádání meziresortního připomínkového řízení odeslalo návrh Státní informační a komunikační politiky vládě k projednání.

Vláda České republiky se ve snaze maximálně využít obrovský potenciál moderních informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) rozhodla nově definovat cíle státu v oblasti tzv. informační společnosti a v oblasti telekomunikací a formulovat novou strategii státu pro nadcházející období, s výhledem do roku 2006.

Na rozdíl od původního přístupu, kdy byly koncepce v obou oblastech zpracovány samostatně (formou dokumentů "Státní informační politika: cesta k informační společnosti" a "Národní telekomunikační politika"), se vláda rozhodla respektovat úzkou provázanost a všeobecný trend konvergence obou těchto oblastí a vytvořit jeden společný strategický a koncepční dokument s názvem Státní informační a komunikační politika - e-Česko 2006. Tímto názvem vláda reflektuje také přeměnu oboru telekomunikací na elektronické komunikace.

K vypracování nové jednotné koncepce přistupuje vláda také vzhledem k nadcházejícímu vstupu ČR do Evropské unie. Jako členská země EU se Česká republika přihlásí k aktualizovanému evropskému akčnímu plánu "eEurope 2005: Informační společnost pro všechny". Navrhovaná "Státní informační a komunikační politika". se proto orientuje zejména na rozpracování záměrů a požadavků tohoto koncepčního dokumentu do národních podmínek tak, aby Česká republika dostála svým závazkům vůči EU a zároveň vytěžila maximum z možností, které jí skýtá potenciál ICT. Priority Akčního plánu eEurope 2005 nebyly do Státní informační a komunikační politiky převzaty automaticky, ale byly posouzeny ve vztahu k současnému stavu v ČR. Úkolem bylo stanovit národní cíle tak, aby jednak zohlednily evropské priority, ale aby zároveň reagovaly i na specifické potřeby ČR.

Z tohoto důvodu byly následně stanoveny prioritní oblasti ČR v pořadí podle důležitosti :

Po začlenění ČR do jednotného vnitřního trhu vláda ČR očekává další růst tlaků konkurenčního prostředí na restrukturalizaci národní ekonomiky na úrovni makroekonomické i mikroekonomické. Spolu s tím vyvstává potřeba modernizace a zlepšení výkonu veřejné správy na úrovni ústřední, regionální i místní. Efektivní využívání ICT může vést k růstu produktivity, zaměstnanosti, ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě i k významným úsporám prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů.

Těžištěm tohoto koncepčního dokumentu není podrobné rozpracování záměrů v jednotlivých sektorech či stanovení dílčích úkolů s konkrétními termíny jejich plnění. Hlavní důraz je kladen na zásady a principy, které vláda hodlá uplatňovat při dalším rozvoji informační společnosti v ČR. Projekty orgánů veřejné správy, jejichž cílem bude naplňovat úkoly vyplývající ze Státní informační a komunikační politiky, budou zpracovávány v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (č. 218/2000 Sb.) a prováděcí vyhláškou MF č. 40/2001.

Zajištění bezpečných, ekonomicky i geograficky dostupných moderních služeb elektronických komunikací považuje vláda za základní předpoklad konkurenceschopnosti české ekonomiky. Bez moderní komunikační infrastruktury nelze zajistit rovnocenné postavení české ekonomiky v rámci EU. Zároveň je tato infrastruktura základním předpokladem pro vytvoření široké nabídky služeb informační společnosti pro občany a firmy působící na území České republiky.

Vzhledem k dynamice vývoje v oblasti ICT považuje vláda ČR za potřebné vracet se k této své koncepci a podle potřeby ji aktualizovat. Konstatuje rovněž, že z důvodu dynamického vývoje sektoru ICT není možné konkrétně a objektivně definovat cílový stav, jehož by mělo být dosaženo do roku 2006. Vláda proto spatřuje svou roli zejména ve vytváření vhodných podmínek pro rozvoj informační společnosti v ČR, technologicky neutrální podpoře služeb informační společnosti a v eliminaci případných nežádoucích důsledků a vlivů.

Aktuálně se vláda zaměří zejména na :

Ostatní klíčové oblasti rozvoje informační společnosti, jako je například ochrana autorských práv a ochrana osobních údajů, považuje vláda v současné době za dostatečně a odpovídajícím způsobem zajištěné. Vláda bude v těchto oblastech sledovat evropské trendy a včas přijímat nutná opatření.

MI ČR

Článek ze dne 11. března 2004 - čtvrtek