logo itpoint.cz

Výměna dat ve veřejné správě - základ pro fungování e-governmentu

Ministerstvo informatiky dokončilo návrh novely zákona o informačních systémech veřejné správy a návrh věcného záměru zákona o sdílení dat při výkonu veřejné správy. Obě právní úpravy spolu úzce souvisí. Zatímco novela zákona o informačních systémech veřejné správy vytváří technické předpoklady pro sdílení dat, věcný záměr zákona o sdílení dat určuje jaké údaje a za jakých podmínek si mají úřady vyměňovat.

Ministerstvo informatiky dokončilo návrh novely zákona o informačních systémech veřejné správy a návrh věcného záměru zákona o sdílení dat při výkonu veřejné správy. Obě právní úpravy spolu úzce souvisí. Zatímco novela zákona o informačních systémech veřejné správy vytváří technické předpoklady pro sdílení dat, věcný záměr zákona o sdílení dat určuje jaké údaje a za jakých podmínek si mají úřady vyměňovat.

Oba návrhy prošly mezirezortním připomínkovým řízením a jsou připraveny k projednání vládou. Celková úprava výměny dat ve veřejné správě přispěje k efektivnímu chodu veřejné správy a zvýšení kvality služeb ve vztahu k občanům.

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Novela zákona zpřesňuje správu a provoz jednotlivých informačních systémů veřejné správy a stanoví pravidla v oblasti bezpečnosti a řízení informatiky. Novela dále do našeho právního řádu zavádí institut vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Na základě navrhované úpravy budou moci notáři a držitel poštovní licence (Česká pošta) na požádání vydávat ověřené výstupy například z katastru nemovitostí nebo rejstříku trestů.

Věcný záměr zákona o sdílení dat při výkonu veřejné správy

Věcný záměr vychází ze zásady, že úřady nemají obíhat občané, ale pouze data v elektronické podobě. Zákon počítá s vytvořením čtyř základních registrů (registru obyvatel, nemovitostí, adres a hospodářského registru), které se stanou hlavními zdroji údajů pro veřejnou správu, a stanoví pravidla výměny dat a jejich aktualizace.

Věcný záměr stanoví základní principy předávání informací ve veřejné správě. Pokud spolu jednotlivé evidence budou komunikovat, nebude muset občan opakovaně a na několika místech prokazovat tytéž skutečnosti. S jeho souhlasem si úřady informace vymění elektronicky. Například k ohlášení živnosti nebude potřeba dokládat výpis z trestního rejstříku nebo výpis z evidence daňových nedoplatků, protože tyto skutečnosti si živnostenský úřad na žádost sám ověří.

Věcný záměr rovněž stanoví pravidla pro aktualizaci údajů ze základních čtyř registrů. Tím bude řešen problém zastaralých údajů v různých úředních databázích a budou nastaveny podmínky k tomu, aby elektronický proces nahradil oznamovací povinnost občana při změně některých skutečností. Například při změně trvalého pobytu se z registru obyvatel všechny další rejstříky, které tento údaj o občanovi ze zákona vedou, dozví o změně a samy si databázi aktualizují.

Zákon, který bude na základě věcného záměru vypracován, chce Ministerstvo informatiky předložit nejpozději v polovině příštího roku.

V rámci své legislativní činnosti Ministerstvo informatiky připravuje tyto nové právní předpisy :

MI ČR

Článek ze dne 2. listopadu 2004 - úterý